Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen tar­kas­tus

Suunnittelu

26.5.2023

Urhei­lu­puis­to Oy on valin­nut Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen kus­tan­nus­ten tar­kas­ta­jak­si Sweco:n. Kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen osal­ta asian­tun­ti­ja­na toi­mii lähes 30 vuo­den koke­muk­sen omaa­va Kari Kam­mo­nen. Hänel­lä on pit­kän lin­jan koke­mus vaa­ti­vis­ta hank­keis­ta, jois­ta mai­nit­ta­koon esi­merk­ki­nä Hel­sin­ki-Van­taan len­toa­se­man ter­mi­naa­li 2:n laa­jen­nus- ja muu­tos­työ­han­ke.

Kus­tan­nus­tar­kas­tus­teh­tä­väs­sä toi­mii vii­si hen­ki­löä, jot­ka koos­tu­vat mää­rä­tar­kas­ta­jas­ta, LVI asian­tun­ti­jas­ta, kah­des­ta säh­kö­asian­tun­ti­jas­ta sekä kus­tan­nus­tar­kas­ta­jas­ta. Kus­tan­nus­ten tar­kas­tus aloi­te­taan tutus­tu­mal­la suun­nit­te­li­joil­ta saa­tui­hin mate­ri­aa­lei­hin ja nii­hin liit­ty­viin kus­tan­nus­las­kel­miin.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to on koko­nai­suu­des­saan laa­ja han­ke, joten mate­ri­aa­lia on suu­ret mää­rät ja mate­ri­aa­liin pereh­ty­mi­seen menee aikaa. Tutus­tut­ta­via mate­ri­aa­le­ja ovat muun muas­sa eri­lai­set suun­ni­tel­mat kuten ark­ki­teh­ti­pii­rus­tuk­set, raken­ne­tek­nii­kan pii­rus­tuk­set ja talo­tek­nii­kan pii­rus­tuk­set. Näis­tä kai­kis­ta on saa­ta­vil­la myös 3D-mal­li. Kus­tan­nus­las­kel­mas­sa on noin 3000 tar­kas­tet­ta­vaa riviä, jot­ka jae­taan kus­tan­nus­tar­kas­ta­jan toi­mes­ta pie­nem­piin osiin ja edel­leen eri asian­tun­ti­joi­den käsi­tel­tä­väk­si.

Jokai­nen las­kel­man osa-alue käy­dään läpi ja nii­den osal­ta tar­kas­te­taan yksik­kö­hin­nat sekä var­mis­tu­taan sii­tä, että las­kel­mas­sa on huo­mioi­tu kaik­ki mikä kuu­luu­kin. Kus­tan­nus­tar­kas­ta­jat käy­vät läpi esi­mer­kik­si sei­nä­ra­ken­tei­den mää­rän, tar­vit­ta­vat maa­työt sekä raken­nuk­sen run­ko­ra­ken­teet ja tätä tie­toa ver­ra­taan kus­tan­nus­las­kel­man mää­rä- sekä kus­tan­nus­tie­toon ja teh­tyi­hin suun­ni­tel­miin. Las­kel­mas­ta var­mis­te­taan myös epä­suo­rien kus­tan­nus­ten huo­mioi­mi­nen, mihin las­ke­taan mukaan esi­mer­kik­si työ­maa­pa­ra­kit, työ­maa­tiet, nos­to­lait­teet, työ­ka­lut ja lait­teet sekä kus­tan­nuk­siin vai­kut­ta­vat sii­vous­kus­tan­nuk­set.

Emme tee tätä niin, että teki­sim­me ver­tai­le­vaa kus­tan­nus­las­ken­taa, vaan yhteis­työs­sä. Jos löy­däm­me jon­kin eroa­vai­suu­den, ensin tar­kas­te­li­sim­me, että onko mei­dän tul­kin­tam­me oikea ja sen jäl­keen yhdes­sä kor­ja­taan kus­tan­nus­las­kel­maa, jos se on tar­peel­lis­ta. Yhteis­työ Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin kans­sa on suju­nut hyvin.

Kari Kam­mo­nen

Kus­tan­nus­las­kel­ma tar­kas­te­taan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti rivi rivil­tä, min­kä lisäk­si kus­tan­nus­tar­kas­ta­jien teh­tä­vä­nä on tar­kas­tel­la hank­keen kus­tan­nuk­sia myös koko­nai­suu­den näkö­kul­mas­ta, eli var­mis­tua kus­tan­nus­ten oikeas­ta, rea­lis­ti­ses­ta ja toden­mu­kai­ses­ta tasos­ta. Vaa­ti­van ja suu­ren hank­keen koko­nai­suu­den ymmär­tä­mi­nen kus­tan­nus­ten näkö­kul­mas­ta vaa­tii vah­vaa ammat­ti­tai­toa ja vank­kaa koke­mus­ta.

Tämä on mie­len­kiin­toi­nen pro­jek­ti ja pidän juu­ri täl­lai­sis­ta vaa­ti­vis­ta hank­keis­ta, joka ei ole aivan taval­li­nen. Kai­ken ei tar­vit­se tapah­tua pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, että saa­daan hyvää aikai­sek­si. Hie­no ja tar­peel­li­nen pro­jek­ti.

Kari Kam­mo­nen

Työn tavoit­tee­na on var­mis­taa kus­tan­nus­las­kel­man vas­taa­van mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti tämän het­ken hin­ta­ta­soa sekä sii­tä, että kaik­ki kus­tan­nuk­set ovat muka­na pie­nin­tä yksi­tyis­koh­taa myö­ten.


Luitko jo nämä?