Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton pää­omit­ta­mis­ta

Kuntosali

23.8.2023

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus on hyväk­sy­nyt suun­ni­tel­lun koko­nai­suu­den ja sil­le mää­ri­tel­lyt tavoi­te­kus­tan­nuk­set. Urhei­lu­puis­to esit­te­li sisäl­lön ja tavoi­te­kus­tan­nuk­set sekä pää­omi­tus­tar­peen hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­val­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le maa­nan­tain 21.8. kokouk­ses­sa.

Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti 21.8.  kokouk­ses­saan, esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­seen varat­ta­vak­si enin­tään 27,5 mil­joo­naa euroa vuo­sien 2024–2026 aika­na. Kau­pun­gin­val­tuus­ton tekee asian osal­ta lopul­li­sen pää­tök­sen kokouk­ses­saan 28.9. maa­nan­tai­na.

Vii­me syk­sy­nä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa pää­tet­tiin, että Urhei­lu­puis­to saa mak­saa enin­tään 74,9 mil­joo­naa euroa. Kyse ei ole aiem­min sovi­tun bud­je­tin kas­vat­ta­mi­ses­ta, kau­pun­gin pää­omal­la katet­tai­siin osa koko­nai­suu­des­ta.

Takauk­sen lisäk­si kau­pun­ki on sitou­tu­nut vuo­sit­tain 3 mil­joo­nan euron pal­ve­luos­toi­hin Urhei­lu­puis­tol­ta eli käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si kou­lu­lais­vuo­roi­hin.

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mis­ta.
Lue tie­do­te Kok­ko­lan kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta tääl­lä.

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön myön­tä­män koro­te­tuin lii­kun­ta­paik­ka­tuen (1,2 mil­joo­naa) saa­mi­nen edel­lyt­tää, että raken­ta­mi­nen alkaa tänä vuon­na. Tavoit­tee­na on ede­tä raken­nus­vai­hee­seen lähi­kuu­kausien aika­na. Suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti raken­ta­mi­nen aloi­tet­tai­siin jo syys-loka­kuun vaih­tees­sa.

Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa, vie­lä tämän syk­syn aika­na Urhei­lu­puis­ton on tar­koi­tuk­se­na vie­dä har­joi­tus­jää­hal­lien suun­nit­te­lun osal­ta aloi­tus­esi­tys, eli kehi­tys­vai­he kak­si (KAS2) hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­van kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn.

Luitko jo nämä?