Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat 1.11.2023

Mah­dol­li­suu­des­ta olla muka­na suun­nit­te­lus­sa oli tie­do­tet­tu monel­la eri tavoin; muun muas­sa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa (@KokkolaAreena), kokkolaareena.fi-verkkosivulla, har­joi­tus­jää­hal­lil­la ole­vil­la julis­teil­la sekä har­joi­tus­jää­hal­lin käyt­tä­jil­le lähe­te­tyil­lä säh­kö­pos­ti­vies­til­lä. Seu­ro­jen joh­toa oli infor­moi­tu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Ensim­mäi­ses­sä ryh­mäs­sä ovat muka­na

Anni­ka Hau­ta­laKok­ko­lan kau­pun­ki, Puh­taus- ja ruo­ka­pal­ve­lut,
Eli­sa Ran­ni­laHer­mes U11
Gleb Sta­ro­bi­netsJunio­ri Her­mes, jää­kiek­ko
Hei­di Sip­po­la  Kok­ko­lan tai­to­luis­te­li­jat
Joo­na Kan­gas Junio­ri Her­mes
Mark­ku Lah­to­nen Jää­kiek­ko
Mar­ko Sal­mi­nen Jää­kiek­ko
Mar­kus Kar­ja­lai­nen Työ­paik­ka lii­kun­ta
Mii­ka Wiik­man Seu­ran jäsen, pelaa­jan van­hem­pi
Mik­ko Lind  Junio­ri Her­mes Ry PJ
Min­na Oja­ta­lo Kok­ko­lan Tai­to­luis­te­li­jat ry
Pat­rik FriisJää­kiek­ko
Pet­ri Savi­ran­ta Kok­ko­lan Her­mes Oy
Tom­mi Norp­paKok­ko­lan Her­mes, maa­li­vah­ti valmennus/ har­ras­ta­ja
Nat­ja Heik­ki­läJää­kiek­ko
Kai­sa Rai­nioJunio­ri Her­mes ry./jääkiekko/U18Ak
Juha Reki­lä Kok­ko­lan kau­pun­ki jää­hal­li
Mar­ko Kota­jär­viJunio­ri Her­mes
Chris­tian Gill­bergHer­mes U8
Mark­ku Kau­nis­ve­si Kok­ko­lan Kau­pun­ki

Toi­ses­sa ryh­mäs­sä ovat muka­na

Anu Kaup­pi­laKok­ko­lan Tai­to­luis­te­li­jat
Ken­net Törn­roosJunio­ri Her­mes, jää­kiek­ko, U18SM
Mar­kus Petä­jä               Junio­ri Her­mes, Jää­kiek­ko, U18 sm val­men­nus
Sami Keis­kiKok­ko­lan kau­pun­ki / lii­kun­ta­pal­ve­lut
Sol­ja Kivis­töKok­ko­lan Tai­to­luis­te­li­jat, Spect­ra
Pet­ri Tor­kin­lam­piHer­mes
Tane­li Hau­ta­laHer­mes U20
Jan­ne Kar­hu­laJunio­ri Her­mes, Jää­kiek­ko, U16
Sami Saa­ri­ket­tuJunio­ri Her­mes
Tapa­ni Mus­to­nen          Kok­ko­lan Her­mes
Tony WitickJää­kiek­ko
Veli-Mat­ti Haa­ra­laJunio­ri Her­mes Ry
Ven­la Hon­ka­pe­räKok­ko­lan Tai­to­luis­te­li­joi­den muo­dos­tel­ma­jouk­kue
Ari Määt­tä­nenJää­kiek­ko. Kok­ko­lan jää­kiek­ko tuo­ma­rit ry
Maria Lax­strömJunio­ri Her­mes
Olli kan­gas­vie­riJunio­ri her­mes, jää­kiek­ko, val­men­ta­ja u‑14
Anna­lee­na Lam­bergJunio­ri Her­mes ry, jää­kiek­ko
Nina Kivis­töKok­ko­lan tai­to­luis­te­li­jat (muo­dos­tel­ma­luis­te­lu)

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­siin työ­pa­joi­hin ark­ki­teh­dit toi­vat muka­naan kol­me eri suun­ni­tel­ma­vaih­toeh­toa, joi­den poh­jal­ta työ­pa­ja­lai­set poh­ti­vat muun muas­sa tila­tar­pei­ta sekä eri toi­min­to­jen sijoit­ta­mi­sis­ta opti­maa­li­siin paik­koi­hin. Kes­kus­te­lua käy­tiin myös jää­hal­lin ja har­joi­tus­jää­hal­lin syner­gias­ta sekä sii­tä, miten voi­daan vält­tyä eri tapah­tu­mien ”yhteen­tör­mäyk­sil­tä” ja miten mak­si­moi­da jään käyt­tö­ai­ka. Työ­pa­ja­lai­set pyr­ki­vät yhdes­sä suun­nit­te­li­joi­den kans­sa löy­tä­mään par­haat rat­kai­sut, jot­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta tulee toi­mi­va koko­nai­suus.

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­ja tul­laan jär­jes­tä­mään kevää­seen 2024 saak­ka, kun­nes suun­ni­tel­mat har­joi­tus­jää­hal­lien osal­ta ovat koko­nai­suu­des­saan val­miit. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit Pau­li Koi­vis­to ja Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen UKI Ark­ki­teh­deil­tä.

Työ­pa­jat kokoon­tu­vat seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 29. mar­ras­kuu­ta. Täl­lä välin ark­ki­teh­dit laa­ti­vat uusia suun­ni­tel­mia työ­pa­jois­sa esiin nous­sei­den toi­vei­den ja odo­tus­ten poh­jal­ta.

Luitko jo nämä?