Urhei­lu­puis­ton toteu­tu­mi­nen edis­tää kau­pun­gin elin­voi­maa

1.8.2023

Kau­pun­ki­stra­te­gian kes­kei­nen tee­ma on kau­pun­gin elä­myk­sel­li­syy­den kehit­tä­mi­nen. Elä­myk­sel­li­syys lisää asuk­kai­den hyvin­voin­tia, yhteen­kuu­lu­vuut­ta ja mah­dol­lis­taa hyvän ja mer­ki­tyk­sel­li­sen elä­män raken­tu­mi­sen Kok­ko­las­sa. Menes­tys­te­ki­jöi­nä elä­myk­sel­li­syy­den kehit­tä­mi­ses­sä on muun muas­sa moni­puo­li­sen kulttuuri‑, lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma­tar­jon­nan mah­dol­lis­ta­mi­nen. Jot­ta Kok­ko­las­sa oli­si hyvä sekä har­ras­taa että har­joit­taa ammat­ti­mai­ses­ti lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­taa edel­lyt­tää se toi­mi­via ja saa­vu­tet­ta­via tilo­ja. Urhei­lu­puis­to mah­dol­lis­taa osal­taan asuk­kail­le moni­puo­li­set vapaa-ajan pal­ve­lut sekä kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma-alan ammat­ti­lai­sil­le ajan­mu­kai­set puit­teet.

Urhei­lu­puis­ton toteu­tu­mi­nen edis­tää kau­pun­gin elin­voi­maa sekä Kok­ko­lan kiin­nos­ta­vuut­ta niin asuin­kau­pun­ki­na kuin mat­kai­lu­koh­tee­na­kin. Toteu­tues­saan Urhei­lu­puis­to lisää Kok­ko­lan tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­to­jen har­joit­ta­mi­seen ja moni­puo­lis­taa myös las­ten ja nuor­ten har­ras­tus- ja vapaa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sia. Perus­a­ja­tuk­se­na on toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­va tapah­tu­ma- ja urhei­lu­puis­to.

Lähia­lueil­la on var­sin vah­vas­ti panos­tet­tu matkailu‑, urhei­lu- ja tapah­tu­ma­puit­tei­siin. Useis­sa kau­pun­geis­sa on myös vireil­lä eri­lai­sia aree­na/e­lä­mys­kes­kit­ty­mä-hank­kei­ta. Täs­sä­kin valos­sa on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että Kok­ko­lan kau­pun­ki maa­kun­ta­kes­kuk­se­na on etu­jou­kois­sa, kun kehi­te­tään ja inves­toi­daan lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma­paik­koi­hin. Urhei­lu­puis­tol­le on näin ollen sel­keä alu­eel­li­nen tar­ve. Kok­ko­lan hyvät yhtey­det ovat voi­ma­va­ra myös Urhei­lu­puis­tol­le.

Luitko jo nämä?