Tapah­tu­ma­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen ker­ran

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten.

Ryh­mäs­sä ovat muka­na:

  • Leo Sund­vik — Strii­maus ja video­tuo­tan­to
  • Nii­na Palo­saa­ri — Roh­ki Events
  • Kim­mo Kau­nis­to — Roger Sound
  • Kari Kän­sä­kos­ki — Tapah­tu­ma­tur­val­li­suus
  • Jere Peko­la — Tapah­tu­ma­tur­val­li­suus
  • Jaki Sil­ven­noi­nen — Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä KPO
  • Jen­ni Tai­pa­lus — Kok­ko­lan kult­tuu­ri­pal­ve­lut
  • Berit Sto­re — Kok­ko­lan kult­tuu­ri­pal­ve­lut

Ensim­mäi­ses­sä työ­pa­jas­sa tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen osal­ta käy­tiin laa­jaa kes­kus­te­lua tapah­tu­miin liit­ty­väs­tä logis­tii­kas­ta sekä nii­hin liit­ty­vis­tä lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä. Työ­ryh­mäs­sä kes­kus­tel­tiin iso­jen ja pie­nem­pien tapah­tu­mien sekä mes­su­jen käy­tän­nön jär­jes­tä­mi­sen erois­ta sekä sii­tä, miten var­mis­te­taan ylei­sön kul­ku sekä tapah­tu­maan, tapah­tu­man aika­na, että tapah­tu­man jäl­keen sekä suju­vas­ti että tur­val­li­ses­ti.

Työ­pa­jan osal­lis­tu­jat esit­ti­vät toi­vee­naan ja pää­ta­voit­tee­naan sen, että suun­nit­te­lun osal­ta oltai­siin riit­tä­vän kun­nian­hi­moi­sia, jot­ta tilat kes­täi­si­vät aikaa ja pal­ve­li­si­vat tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti vuo­sia eteen­päin. Toi­sek­si ryh­män ilmai­se­mak­si tavoit­teek­si nousi val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mi­va ja ”vetä­vä” koko­nai­suus, joka tar­jo­aa mah­dol­li­suu­det jär­jes­tää kai­ken­ko­koi­sia tapah­tu­mia aina isoi­hin mes­sui­hin ja viih­de­ta­pah­tu­miin saak­ka.

Työ­ryh­mäs­sä käy­tiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua sii­tä, mil­lai­sia hyviä ja huo­no­ja koke­muk­sia heil­lä on tul­lut eteen eri tapah­tu­mien yhtey­des­sä ja eri­lai­sis­sa tapah­tu­ma­pai­kois­sa. Kes­kus­te­lua käy­tiin muun muas­sa äänen­tois­ton ja mui­den audio­vi­su­aa­lis­ten rat­kai­su­jen mer­ki­tyk­ses­tä. Esteet­tö­myys oli lisäk­si yksi tär­keä aihe, jos­ta kes­kus­tel­tiin vilk­kaas­ti.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit oli­vat tyy­ty­väi­siä saa­tuun palaut­tee­seen sekä käy­tyyn kes­kus­te­luun. Muis­tiin­pa­no­ja ja ohjei­ta ker­tyi kym­me­nit­täin ja niis­tä on hyvä jat­kaa.

Saim­me pal­jon tie­toa sii­tä, miten tapah­tu­mat luo­daan ja mitä pitää ottaa huo­mioon. On tär­ke­ää, että meil­lä on mah­dol­li­sim­man hyvä kuva sii­tä, mitä tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät tar­vit­se­vat toi­miak­seen mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti, kun asiat ottaa nyt huo­mioon ennak­koon, vält­tyy pal­jol­ta työl­tä jat­kos­sa.

Ris­to Kor­pi, vas­taa­va ark­ki­teh­ti

Kävim­me hyvää kes­kus­te­lua tapah­tu­mien logis­tii­kas­ta ja jär­jes­te­lyis­tä. Työ­pa­ja oli antoi­sa ja muis­tiin­pa­no­ja tuli pal­jon. Yhdes­sä me saam­me luo­tua Urhei­lu­puis­tol­le puit­teet, vaik­ka min­kä­lai­sil­le tapah­tu­mil­le.

Pau­li Koi­vis­to, pää­suun­nit­te­li­ja

Tapah­tu­ma­työ­ryh­män ensim­mäi­nen tapaa­mi­nen oli antoi­sa ja täl­lä samal­la kokoon­pa­nol­la tul­laan jat­ka­maan työs­ken­te­lyä koko suun­nit­te­lu­vai­heen ajan aina ensi kesään saak­ka. Seu­raa­va työ­pa­ja­ta­paa­mi­nen tapah­tu­miin liit­tyen jär­jes­te­tään vie­lä tänä vuon­na.

Onko sinul­la kysy­myk­siä, toi­vei­ta tai ehdo­tuk­sia tapah­tu­ma- ja mes­su­toi­min­taan? Lähe­tä palau­tet­ta tääl­lä.

Luitko jo nämä?