Kategoriat
Harjoitusjäähallien työpajat Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen

Perin­teet kun­ni­aan, kat­se tulevaisuuteen.

30.1.2024

Tänä­kin vuon­na kai­kis­sa työ­pa­jois­sa on käy­ty vil­kas­ta kes­kus­te­lua, ker­rot­tu mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­mien osal­ta ja annet­tu run­saas­ti palau­tet­ta suun­nit­te­lun tueksi.
Eikä Kok­ko­lan lii­kun­ta­pal­ve­luil­le jär­jes­tet­ty työ­pa­ja 25. tam­mi­kuu­ta ollut poik­keus. Tapa­sim­me tämän ryh­män kans­sa jo tois­ta ker­taa tänä vuonna. 

Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luil­la ole­vas­ta mit­ta­vas­ta tie­to­tai­dos­ta ja osaa­mi­ses­ta ammen­net­tiin aja­tuk­sia uusien tilo­jen toi­mi­vuu­den ja tar­pei­den osal­ta. Kuten olem­me mones­ti pai­not­ta­neet, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lun alus­ta asti yksi tär­keim­piä asioi­ta on ollut osal­lis­taa käyt­tä­jät mukaan suun­nit­te­luun ja saa­da aikaan lop­pu­tu­los, joka pal­ve­lee kaik­ki kok­ko­la­lai­sia monipuolisesti. 

Hen­ki­lös­tön tilat 

Hen­ki­lös­tön sosi­aa­li­ti­lo­jen ja työ­pis­tei­den paran­nuk­set ovat tär­keä aspek­ti. Työym­pä­ris­tön para­ne­mi­nen vai­kut­taa hen­ki­lös­tön hyvin­voin­tiin ja töi­den suju­vuu­teen. Sosi­aa­li­ti­lo­jen osal­ta on tär­kää tar­jo­ta hen­ki­lö­kun­nal­le sekä muka­vuut­ta että yksi­tyi­syyt­tä. Työ­pis­tei­den suun­nit­te­lus­sa ergo­no­mia on yksi kes­kei­siä asioi­ta, joil­la on vai­ku­tus­ta muun muas­sa työn tehok­kuu­teen. Pyr­ki­myk­se­nä tulee olla ympä­ris­tö, joka tukee hen­ki­lö­kun­nan hyvin­voin­tia, mikä puo­les­taan lisää ja paran­taa pal­ve­lun laa­tua sekä asiakaskokemusta. 

Perin­teet kun­ni­aan, kat­se tule­vai­suu­teen 

Kes­kus­te­lua käy­tiin ja aja­tuk­sia vaih­det­tiin myös sii­tä, miten voi­tai­siin huo­mioi­da sekä samal­la myös kun­nioit­taa Kok­ko­lan rikas­ta urhei­lu­his­to­ri­aa ja ‑perin­net­tä sisus­tus­rat­kai­suis­sa. Toi­vot­tiin, että sisus­tuk­ses­sa luo­tai­siin sil­taa men­nei­syy­den ja tule­vai­suu­den välil­le, yhdis­tä­mäl­lä perin­teet moder­niin ilmeeseen. 

Varaus­käy­tän­nöt ja val­von­ta 

Työ­pa­jas­sa kes­ki­tyt­tiin myös tilo­jen varaus­käy­tän­töön ja val­von­taan. Mie­tit­tiin mil­lä kei­noin var­mis­te­taan tilo­jen sekä teho­kas että oikeu­den­mu­kai­nen varaus­käy­tän­tö. Tilo­jen tur­val­li­suu­den huo­mioi­mi­nen sekä sään­nöl­li­nen huol­to herät­ti­vät myös pal­jon kes­kus­te­lua. Näi­den asioi­den huo­mioon otta­mi­nen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la var­mis­taa tilo­jen pit­käi­käi­syy­den ja hyvän kunnon. 

Vie­lä jäi asioi­ta käsi­tel­tä­väk­si, kes­kus­te­lu­ja jat­ke­taan seu­raa­vas­sa Kok­ko­lan lii­kun­ta­pal­ve­luil­le jär­jes­tet­tä­väs­sä jär­jes­tyk­ses­sään kol­man­nes­sa työ­pa­jas­sa, joka tul­laan jär­jes­tä­mään maaliskuussa. 

Työ­pa­jan osallistujat

  • Esko Kuok­ka­nen, Mark­ku Kau­nis­ve­si, Lot­ta Nyqvist, Mar­ke Aho, Sami Keis­ki (Kok­ko­lan liikuntapalvelut) 
  • Timo Sivu­la (Kok­ko­lan Urheilupuisto) 
  • Ris­to Kor­pi (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allianssi)