Kes­kel­lä kau­pun­kia –kok­ko­la­lais­ten aree­na

18.7.2023

Hybri­dia­ree­nan, eli sisä­aree­nan ja jal­ka­pal­lo­ken­tän kehi­tys­vai­he KAS1 on kesäl­lä 2023 päät­ty­mäi­sil­lään. Urhei­lu­puis­ton allians­si on kehi­tys­vai­heen aika­na suun­ni­tel­lut Hybri­dia­ree­nan toteu­tuk­sen anne­tun bud­je­tin puit­teis­sa. Käyt­tä­jiä, tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä, viran­hal­ti­joi­ta ja päät­tä­jiä on tal­ven ja kevään aika­na osal­lis­tu­tet­tu suun­nit­te­lu­työ­hön useis­sa käyt­tä­jä­työ­pa­jois­sa. Suun­nit­te­lu­työ­tä val­vo­maan on pal­kat­tu ulko­puo­li­sia asian­tun­ti­joi­ta ja tavoi­te­kus­tan­nuk­sen ja käyt­tö­ta­lous­las­kel­man tar­kas­tus on toteu­tet­tu ostet­tu­na ulko­puo­li­se­na pal­ve­lu­na.

Raken­net­ta­va lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma-alue sijait­see kes­kel­lä kau­pun­kia ja rajau­tuu Ant­ti Chy­de­niuk­sen­ka­dun, Kaar­le­lan­ka­dun, Poh­jois­väy­län ja kau­pun­gin­sal­mi Sun­tin väli­sel­le alu­eel­le. Yhtiö on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen hybri­dia­ree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­ha­ke­mus on jätet­ty. Kevään 2023 aika­na alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVI ilmoit­ti hank­keel­le myön­ne­tys­tä koro­te­tus­ta lii­kun­ta­paik­ka­tues­ta. Koro­tus tuli suun­ni­tel­mien inno­va­tii­vi­sen ener­gia­rat­kai­sun ansios­ta.

Uusi sisä­lii­kun­taa tar­joa­va sisä­aree­na raken­ne­taan jal­ka­pal­loa­ree­nan yhtey­teen, jos­sa jal­ka­pal­loa­ree­na ja moni­toi­mia­ree­na jaka­vat yhteis­käy­tös­sä ole­vat ravintola‑, lii­ke- yms. sosi­aa­li­ti­lat kes­ke­nään. Hybri­dia­ree­nas­sa voi har­joit­taa ja kisa­ta lähes kaik­kia sisä­ur­hei­lun yksi­lö- ja jouk­kue­la­je­ja, min­kä lisäk­si se sovel­tuu eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen.

Hybri­dia­ree­nan toteu­tu­mi­nen edis­tää koko­nai­suu­des­saan uuden kau­pun­ki­stra­te­gian lin­jauk­sia useas­ta eri näkö­kul­mas­ta, joka lisää kau­pun­gin elin­voi­maa sekä Kok­ko­lan kiin­nos­ta­vuut­ta niin asuin­kau­pun­ki­na kuin mat­kai­lu­koh­tee­na­kin. Koko­nai­suus lisää myös las­ten ja nuor­ten har­ras­tus- ja vapaa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sia.

Hybri­dia­ree­nas­ta tulee veto­voi­mai­nen lii­ke­paik­ka yri­tyk­sil­le, kos­ka se hou­kut­te­lee pai­kal­le pal­jon ihmi­siä pai­kal­li­ses­ti ja koko Poh­jan­maan alu­eel­ta. Eri­lai­sia urhei­lu­ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään arki­sin ja lähes jokai­se­na vii­kon­lop­pu­na. Alue toi­mii moni­puo­li­se­na urhei­lun kes­kit­ty­mä­nä ja on kau­pun­ki­lais­ten käy­tös­sä jokai­se­na vii­kon päi­vä­nä.

Alu­eel­la tulee ole­maan 1700 pysä­köin­ti­paik­kaa. Urhei­lu­puis­to on hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa kävel­len ja pyö­räil­len kai­kis­ta suun­nis­ta. Kes­kus­tan suun­nas­ta rei­tit kul­ke­vat täl­lä het­kel­lä kevyen lii­ken­teen yhteyk­sien kaut­ta. Kävel­len ja pyö­räil­len liik­ku­mi­nen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton alu­eel­la on teh­ty esteet­tö­mäk­si. Alu­een lähei­siä pää­ka­tu­ja kul­kee kaik­ki Kok­ko­lan 9 jouk­ko­lii­ken­teen pai­kal­lis­lin­jaa.

Jul­ki­si­vut

Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­lu on teh­ty tii­viis­sä yhteis­työs­sä kau­pun­ki­suun­nit­te­lun ja kau­pun­gi­nark­ki­teh­din kans­sa. Raken­nuk­sen puna­tii­li­nen pin­ta istuu har­mo­ni­ses­ti Vesi­vei­ja­rin ja jää­hal­lin muo­dos­ta­maan koko­nai­suu­teen.

Aree­na mah­dol­lis­taa urhei­lua moni­puo­li­ses­ti

Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­lun punai­se­na lan­ka­na on ollut moni­käyt­töi­syys ja muun­to­jous­ta­vuus. Näin on tavoi­tel­tu raken­nuk­sel­le mah­dol­li­sim­man pit­kää käyt­töi­kää ja jous­ta­vuut­ta maa­il­man muut­tues­sa. Suun­nit­te­lun ansios­ta lähes kaik­ki hybri­dia­ree­nan tilat ovat useam­man kuin yhden lajin tai käy­tön pii­ris­sä. Lisäk­si monet tilat ovat hel­pos­ti muun­nel­ta­vis­sa eri muo­toi­hin ja eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

Tilo­jen käy­tös­sä pyri­tään mak­si­maa­li­seen käyt­tö­as­tee­seen ja tuot­toon. Suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on ollut, että mah­dol­li­sim­man monel­la seu­ral­la ja urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus lajin har­joit­te­luun tavoit­tei­den vaa­ti­mas­sa laa­juu­des­sa. Urhei­lu­puis­to tar­jo­aa Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa poik­keuk­sel­li­sen hyvät olo­suh­teet urhei­lun har­joit­te­luun, sekä kil­pai­lu­jen ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Kau­pal­li­set tapah­tu­mat ovat etusi­jal­la, kos­ka ne ovat urhei­lu­puis­tol­le ja Kok­ko­lan kau­pun­gil­le mer­kit­tä­viä tulon­läh­tei­tä.

Kat­so­mol­li­nen sisä­aree­na 

Aree­nan sydän on sen kes­kel­lä sijait­se­va näyt­tä­vä ja moni­käyt­töi­nen sisä­aree­na. Kasaan työn­net­tä­vät teles­koop­pi­kat­so­mot mah­dol­lis­ta­vat arki­käy­tös­sä kol­me vie­rek­käis­tä sisä­pal­lo­kent­tää, kuten esi­mer­kik­si sali­ban­dy- tai len­to­pal­lo, kori­pal­lo, sali­ban­dy, fut­sal, tai ten­nis. Lisäk­si alu­eel­le mah­tuu usei­ta sul­ka­pal­lo­kent­tiä ja kou­lu­lii­kun­taa.

Hybri­dia­ree­na tar­jo­aa mm. len­to­pal­los­sa ja sali­ban­dys­sa mah­dol­li­suu­den kan­sain­vä­lis­ten pelien pelaa­mi­seen. Tilat on suun­ni­tel­tu laji­liit­to­jen vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti, mm. tilan kor­keus ja lat­tia­ma­te­ri­aa­lien valin­nat on huo­mioi­tu suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

Kil­pai­lu­toi­min­nan ja tur­naus­muo­tois­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen eri raken­nuk­sis­sa on huo­mioi­tu riit­tä­väl­lä mää­räl­lä puku­huo­ne- ja sosi­aa­li­ti­lo­ja, ravin­to­la­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­sel­la sekä mah­dol­li­sel­la hotel­lil­la, joka pal­ve­lee tur­nauk­sia, tapah­tu­mia ja lei­ri­toi­min­taa, jot­ka ovat usein yön yli jär­jes­tet­tä­viä tapah­tu­mia.

Aree­na toi­mii väli­ver­ho­jen ansios­ta monen eri kokoi­sen kon­ser­tin kon­sert­ti­sa­li­na ja esi­mer­kik­si mes­su­jen ja kon­fe­rens­sien tapah­tu­ma­paik­ka­na.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta sisä­aree­nas­sa voi har­ras­taa:

 • Käsi­pal­lo
 • Len­to­pal­lo
 • Sali­ban­dy
 • Fut­sal
 • Sul­ka­pal­lo
 • Ten­nis
 • Pöy­tä­ten­nis
 • Pesä­pal­lon laji­har­joit­te­lu, kuten lyön­ti- ja heit­to­har­joit­te­lu
 • Kori­pal­lo*

*Kori­pal­lon siir­to­par­ke­tin han­kin­ta tule­vai­suu­des­sa on mah­dol­lis­ta, siir­to­par­ket­ti mah­dol­lis­taa kori­pal­lon pelaa­mi­sen aikuis­ten ja van­hem­pien junio­rei­den kan­sal­li­sel­la ja kan­sain­vä­li­sel­lä tasol­la.

Ten­nis

Aree­nan poh­jois­pää­dys­sä kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­va ten­nis­hal­li täyt­tää seu­ra­ta­son har­joi­tus- ja kil­pai­lu­ken­tän vaa­ti­muk­set. Lat­tia­ma­te­ri­aa­li­na on eri­tyi­ses­ti ten­nik­sel­le suun­ni­tel­tu pin­noi­te. Hal­lis­sa on pie­ni par­vi­kat­so­mo, joka voi kat­so­mon lisäk­si toi­mia esi­mer­kik­si jousiam­mun­ta­ra­ta­na, kun hal­li ei muu­ten ole käy­tös­sä. Ten­nis­hal­lin lisäk­si ten­nis­tä voi pela­ta myös sisä­aree­nan puo­lel­la.

Kier­tä­vä juok­su­ra­ta ja juok­susuo­ra

Aree­naa kier­tää poh­ja­ker­rok­ses­sa neli­ra­tai­nen yli 270 met­rin mit­tai­nen juok­su­ra­ta. Juok­su­ra­ta mah­dol­lis­taa kes­ki­pit­kän ja pit­kän­mat­kan juok­su­har­joit­te­lun ja sisä­ra­ta­kil­pai­lut. Juok­sun lisäk­si rata toi­mii pyö­räi­lyn har­joit­te­lu­ra­ta­na, kun­to­tes­ti­ra­ta­na, läm­mit­te­ly­ra­ta­na ja kou­lu­lii­kun­ta­ti­la­na. Radan Kaar­le­lan­ka­dun puo­lei­nen suo­ra muo­dos­taa kuusi­ra­tai­sen 60 met­rin juok­susuo­ran varoa­luei­neen, jol­la voi­daan har­joi­tel­la ja kil­pail­la sisä­ra­ta­pi­ka­juok­sua. Kil­pai­lu­toi­min­nan osal­ta ulko­puo­lel­le jää­vät vain este­juok­su, jois­sa on vesies­te ja ulko­ra­to­jen 100 m juok­su.

Tapah­tu­mien ja kon­sert­tien aika­na juok­su­ra­dan ete­lä­kaar­re muo­dos­taa tapah­tu­ma­ra­vin­to­lan, suo­rat ja poh­jois­kaar­re puo­les­taan toi­mi­vat esit­te­ly- ja mes­su­va­ras­to­ti­loi­na.

Ylei­sur­hei­lun suo­ri­tus- ja har­joit­te­lu­pai­kat 

Aree­nan koil­lis­nur­kas­sa sijait­se­vat ylei­sur­hei­lun suo­ri­tus­pai­kat. Nii­den ansios­ta aree­nas­sa on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la kaik­kia ylei­sur­hei­lu­la­je­ja. Aree­nan koil­lis­nur­kas­sa sijait­se­vat pituus- ja kor­keus­hy­pyn, kuu­lan­työn­nön, kei­hään, mou­ka­rin, kie­kon­hei­ton suo­ri­tus­pai­kat ja lisäk­si pesä­pal­lon lyön­ti­har­joi­tus­paik­ka. Kil­pai­lu­toi­min­nan ulko­puo­lel­le jää­vät heit­to­la­jit, kuten moukarin‑, kei­hään- ja kie­kon­heit­to, mut­ta näi­den­kin lajien osal­ta aree­na tar­jo­aa hyvät puit­teet har­joit­te­luun heit­to­jen ja yms. oheis­har­joi­tus­toi­min­nan toteut­ta­mi­seen. Kaik­ki nämä toi­min­not ovat kou­lu­lii­kun­nan käy­tet­tä­vis­sä. Sei­väs­hyp­py­paik­ka löy­tyy aree­nan sisäl­tä, ja se on käy­tet­tä­vis­sä ylei­sur­hei­lu­ki­so­jen aika­na. Arki­käy­tös­sä sei­väs­hyp­py­paik­ka jää kat­so­mon alle. 

Pei­li­sa­li

Aree­nan jal­ka­pal­lo­ken­tän puo­lel­la toi­ses­sa ker­rok­ses­sa sijait­see noin 290 m² kokoi­nen pei­li­sa­li. Par­ket­ti­lat­tiai­nen pei­li­sa­li mah­dol­lis­taa tans­sin, ryh­mä­voi­mis­te­lun, ryt­mi­sen voi­mis­te­lun, bale­tin, joo­gan, kara­ten, taekwon­don, tai chin ja monen muun lajin har­joit­te­lun. Tapah­tu­mien aika­na tila voi toi­mia esi­mer­kik­si tapah­tu­ma­ra­vin­to­la­na tai vip tila­na.

Kun­to­sa­li

Kun­to­sa­li sijait­see toi­ses­sa ja kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa ja kun­to­sa­liin on eril­li­nen sisään­käyn­ti Kaar­le­lan­ka­dul­ta katu­ta­sol­ta. Kun­to­sa­li­toi­min­taa pyö­rit­tää eril­li­nen ope­raat­to­ri tai Urhei­lu­puis­to Oy. Suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on ollut, että osa tilois­ta sijait­see katu­ta­sos­sa, jot­ta ne oli­si­vat hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa esim. senio­ria­siak­kai­den toi­mes­ta. Voi­mai­lu­ti­la sijait­see 3 ker­rok­ses­sa.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta kun­to­sa­lis­sa voi har­ras­taa:

 • Pai­non­nos­to
 • Voi­ma­nos­to
 • Cross­fit
 • Fit­ness
 • Kehon­ra­ken­nus

Kamp­pai­lu­la­jit

Hybri­dia­ree­nan poh­jois­pään toi­ses­sa ker­rok­ses­sa sijait­see kamp­pai­lua­lue, joka tar­jo­aa erin­omai­set puit­teet pai­nil­le, nyrk­kei­lyl­le ja tata­mi­la­jeil­le. Alue on yhdis­tet­tä­vis­sä yhte­näi­sek­si alu­eek­si lei­rien ja tur­naus­ten ajak­si. Kamp­pai­lua­lu­eel­la on omat puku­huo­neet.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta kamp­pai­lu­ti­lois­sa voi har­ras­taa:

 • Aiki­do
 • Bra­si­lia­lai­nen Jujut­su
 • Hap­ki­do
 • Judo
 • Jujut­su
 • Jousiam­mun­ta
 • Kara­te
 • Kung Fu
 • Luk­ko­pai­ni
 • Nyrk­kei­ly
 • Pai­ni, vapaa
 • Pai­ni, kreik­ka­lais-roo­ma­lai­nen
 • Pot­ku­nyrk­kei­ly
 • Taekwon­do
 • Tai Chi
 • Thai­nyrk­kei­ly
 • Vapaa­ot­te­lu

Teli­ne­voi­mis­te­lu

Aree­nan poh­jois­pään kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­va teli­ne­voi­mis­te­lua­lue on suun­ni­tel­tu yhteis­työs­sä laji­lii­ton kans­sa. Tila mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen teli­ne­voi­mis­te­lun ja voi­mis­te­lun ja var­sin­kin volt­ti­mont­tu on nuor­ten mie­leen. Tila on eri­tyi­sen sovel­tu­va kou­lu­lii­kun­taan kos­ka teli­neet ovat kiin­teäs­ti asen­net­tui­na, joka hel­pot­taa lii­kun­ta­tun­tien jär­jes­tä­mis­tä.

Sei­nä­kii­pei­ly

Aree­nan koil­lis­nurk­ka muo­dos­taa lähes 16 met­riä kor­kean tilan, jos­sa sijait­see aree­nan 16 met­riä kor­kea ja 9 met­riä leveä kii­pei­ly­sei­nä, jon­ka ylim­mät kol­me met­riä muo­dos­ta­vat nega­tii­vi­sen kii­pei­ly­kul­man. Sei­nä täyt­tää kii­pei­li­jöi­den vaa­ti­muk­set ja on erit­täin näyt­tä­vä osa aree­nan sisä­ark­ki­teh­tuu­ria.

Jal­ka­pal­lo

Uusi jal­ka­pal­lo­kent­tä täyt­tää Union of Euro­pean Foot­ball Associa­tions UEFA:n II-luo­ki­tuk­sen   vaa­ti­muk­set, joka mah­dol­lis­taa maa­ot­te­lui­den- ja seu­ra­jouk­kuei­den osal­lis­tu­mi­sen Euro-sar­jan pelei­hin. Jal­ka­pal­loa­ree­na käsit­tää mm. n. 1200-paik­kai­sen pää­kat­so­mon sekä n. 800-paik­kai­sen kat­so­mon pää­kat­so­moa vas­ta­pää­tä sekä pää­ty­kat­so­mot. Istu­ma­paik­ko­ja on yhteen­sä n. 2000 kpl, jos­ta LE-paik­ko­ja 25 kpl. Sei­so­ma­paik­ko­ja sta­dio­nil­la on 1580. Sta­dion sisäl­tää huolto‑, sosi­aa­li- ja ravin­to­la­ti­lo­ja.

Esi­merk­ke­jä lajeis­ta, joi­ta jal­ka­pal­lo­ken­täl­lä har­ras­taa:

 • Ame­rik­ka­lai­nen jal­ka­pal­lo
 • Base­ball
 • Hiih­to
 • Jal­ka­pal­lo, UEFA kate­go­ria 2 kent­tä
 • Jousiam­mun­ta
 • Juok­su­ki­so­jen läh­tö- ja maa­lia­lue
 • Las­ten hiih­to ken­täl­lä
 • Pesä­pal­lo
 • Rug­by
 • Sprint­ti­hiih­to ken­täl­lä
 • Snowc­ross

Urhei­li­joi­den puku­huo­neet

Jal­ka­pal­loa­ree­naa ja hybri­dia­ree­naa käyt­tä­vät urhei­li­jat saa­pu­vat raken­nuk­seen poh­joi­sen sisään­käyn­nin kaut­ta. Puku­huo­neet on mitoi­tet­tu jal­ka­pal­lo­ken­tän ja sisä­aree­nan saman­ai­kai­seen käyt­töön.

Huol­to ja logis­tiik­ka

Hybri­dia­ree­nan poh­jois­pää­dys­sä on suu­ret ovet, jon­ka kaut­ta kul­je­tus­ka­lus­tol­la on help­po ajaa hybri­dia­ree­nan sisään. Ulos pää­see vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la ole­vien ovien kaut­ta. Ennen ovia on pesu­paik­ka, jos­sa voi pes­tä auton ren­kaat epä­puh­tauk­sis­ta. Samas­sa yhtey­des­sä sijait­see jäte­huol­to ja kah­den rekan las­taus­lai­tu­ri, jos­ta on por­ras- ja his­siyh­teys ylem­piin ker­rok­siin.

Hotel­li

Urhei­lu­puis­ton ase­ma­kaa­va mah­dol­lis­taa hotel­lin sijoit­ta­mi­sen hybri­dia­ree­nan ja uima­hal­lin väli­sel­le alu­eel­le. Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan hotel­lin tuo­mat yhteis­työ­mah­dol­li­suu­det mm. varau­tu­mi­sel­la sisään­käyn­tiyh­tey­teen hotel­lin yhtey­des­sä raken­net­ta­vaa kul­kusil­taa pit­kin. Pysä­köin­tia­lu­een suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da hotel­lin tar­ve, sil­lä kaik­ki hotel­lin auto­pai­kat eivät tule mah­tu­maan hotel­lin kel­la­riin.

Mes­sut ja kon­ser­tit

Sisä­kon­ser­tit – Hybri­dia­ree­na

Sisä­kon­sert­tien pito­paik­ka­na hybri­dia­ree­na tar­jo­aa erin­omai­set mah­dol­li­suu­det. Aree­nan logis­tiik­ka, esiin­ty­mis­la­va ja ravin­to­la­pal­ve­lut on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan kon­sert­te­ja kaik­ki­aan 4500 kävi­jäl­le. Lavan sijoi­tusa­lu­eel­la on varau­dut­tu AV- ja esi­tys­tek­nii­kan ripus­ta­mi­seen mah­dol­li­sim­man jous­ta­vas­ti, min­kä lisäk­si kat­to­ris­ti­koi­den suun­nit­te­lus­sa on varau­dut­tu myös mui­hin ripus­tuk­siin esim. mes­su­toi­min­nas­sa koko hal­lin alu­eel­la. Akus­tiik­ka­suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu myös tapah­tu­ma­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen ja vai­men­ta­via pin­to­ja on lisät­ty mah­dol­li­suuk­sien rajois­sa.

Hybri­dia­ree­nan logis­tiik­ka on suun­ni­tel­tu siten, että tapah­tu­maa var­ten raken­net­ta­va rekvi­siit­ta voi­daan pys­tyt­tää mah­dol­li­sim­man suju­vas­ti ja nopeas­ti. Hybri­dia­ree­nan poh­jois­pääs­sä on isot kul­kuo­vet, joi­den kaut­ta aree­nan sisä­ti­loi­hin on mah­dol­lis­ta ajaa paket­ti­au­toil­la, tämä hel­pot­taa mm. mes­su­jen raken­ta­mis­ta. Pai­no­ra­ja on 3500 kg. Iso­jen tapah­tu­mien raken­ta­mi­sen aika­na hyö­dyn­ne­tään las­taus­lai­tu­ria ja sen vie­reen suun­ni­tel­tua väli­va­ras­toin­tia­luet­ta, mikä suju­voit­taa omal­ta osal­taan tapah­tu­man raken­ta­mis­ta ja pur­ka­mis­ta.

Ulko­kon­ser­tit jal­ka­pal­lo­kent­tä ja tapah­tu­ma­puis­to

Ulko­kon­sert­tien pito­paik­koi­na toi­mi­vat tapah­tu­ma­puis­to ja tar­vit­taes­sa jal­ka­pal­loa­ree­na. Yhteis­käy­tös­sä hybri­dia­ree­nan kans­sa nämä mah­dol­lis­ta­vat esi­mer­kik­si fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­mi­sen siten, että yksi lava voi sijai­ta myös sisä­ti­lois­sa. Täl­lä väl­ty­tään mm. eril­li­sen tel­tan raken­ta­mi­sel­ta.

Mes­sut — Hybri­dia­ree­na

Mes­su­jen pito­paik­ka­na hybri­dia­ree­na tar­jo­aa erin­omai­set edel­ly­tyk­set. Mes­su­jen jär­jes­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta pal­loi­lul­le tar­koi­te­tul­la salia­lu­eel­la ja osit­tain juok­su­ra­dal­la. Muut urhei­lul­le vara­tut tilat on mah­dol­lis­ta pitää käy­tös­sä mes­su­jen ajan tai nii­tä voi­daan vuo­kra­ta mes­su­jen käyt­töön erik­seen sovit­taes­sa. Kul­ku näi­hin tiloi­hin on huo­mioi­tu suun­nit­te­lus­sa edel­lä mai­ni­tut vaih­toeh­dot huo­mioi­den. Ravin­to­la­pal­ve­lut, mes­su­keit­tiö ja muut vuo­rat­ta­vat lii­ke­ti­lat tuke­vat mes­su­ta­pah­tu­ma-toi­min­taa, kuten myös kon­sert­tien yhtey­des­sä. Moni­käyt­töi­syys on koko toi­min­nan perus­ta.

Kongres­sit ja pie­ni­muo­tois­ten tapah­tu­mat

Hybri­dia­ree­na täyt­tää suur­ten kongres­sien vaa­ti­muk­set suu­ren kat­so­mo­ka­pa­si­tee­tin ja logis­tiik­ka­rat­kai­su­jen takia. Iso­ja kongres­se­ja ovat mm. puo­lue­ko­kouk­set ja yri­tys­ta­pah­tu­mat. Pie­nem­mät kokouk­set ja tapah­tu­mat on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää ravin­to­la- ja mui­den vuo­krat­ta­vien tilo­jen yhtey­des­sä hybri­dia­ree­nan ja jal­ka­pal­loa­ree­nan yhteis­ti­lois­sa.

Mui­ta tapah­tu­mia puis­ton alu­eel­la

 • koi­ra­näyt­te­lyt ja – kil­pai­lut
 • kau­pun­ki­lais­ten lii­kut­ta­mis­ta­pah­tu­mat
 • lii­kun­ta­ta­pah­tu­mien läh­tö- ja maa­li­paik­ka­na sekä tuki­koh­ta­na, mm. juok­su- ja auto­kil­pai­lut kuten ral­liur­hei­lu

Ulos­vuo­krat­ta­vat tilat

Koko­nai­suu­teen on suun­ni­tel­tu vuo­krat­ta­via tilo­ja, jois­ta Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy saa vuo­kra­tu­lo­ja, mm. fysio­te­ra­pia- ja hie­ron­ta­huo­neet, lii­ke- ja toi­mis­to­ti­lat, semi­naa­ri­ti­lat, ravin­to­la­ti­lat ja tilo­jen vuo­kraus tapah­tu­mil­le. Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to tai eril­li­nen ope­roin­tiyh­tiö vas­taa pää­sään­töi­ses­ti tilo­jen vuo­krauk­ses­ta, mut­ta hybri­dia­ree­naan on suun­ni­tel­tu myös ulos­vuo­krat­ta­via lii­ke­ti­lo­ja, kuten ravin­to­la, kun­to­sa­li ja Kaar­le­lan­ka­dun puo­lei­set lii­ke­ti­lat.

Kisa­ta­pah­tu­man aika­na tapah­tu­man jär­jes­tä­jä saa tulo­ja lipun­myyn­nis­tä, ravin­to­loit­si­ja ravin­to­la­pal­ve­lu­jen myyn­nis­tä ja Urhei­lu­puis­to Oy neu­vot­te­lu- ja mui­den tilo­jen vuo­kraa­mi­ses­ta. Lisäk­si tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jäl­lä on mah­dol­li­suus myy­dä kah­vi­la­tuot­tei­ta itse aree­nas­sa, mut­ta täs­tä tulee sopia aina erik­seen Urhei­lu­puis­to Oy:n ja mah­dol­li­sen ravin­to­loit­si­jan kans­sa. Mes­su­jen ja suur­ta­pah­tu­mien ajak­si ote­taan käyt­töön aree­nan mes­su­keit­tiö.

Ravin­to­la ja sen yhtey­des­sä sijait­se­vat kokous­ti­lat

Ravin­to­la sijait­see kol­man­nes­sa ker­rok­ses­sa ja siel­tä avau­tuu näky­mät ja kul­ku­yh­tey­det sekä jal­ka­pal­loa­ree­nan että moni­toi­mia­ree­nan suun­taan. Jal­ka­pal­loa­ree­nan puo­lei­sel­le ulko­ta­san­teel­le voi­daan sijoit­taa myös eril­li­set myyn­ti­pis­teet ja asia­kas­paik­ko­ja esi­mer­kik­si VIP-vie­rail­le. Ravin­to­lan yhtey­des­sä sijait­see kak­si kokous­ti­laa, joi­ta voi vara­ta joko ravin­to­la­toi­mi­jal­ta tai Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­ta eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Nämä tilat voi­vat toi­mia esim. VIP-tiloi­na, leh­dis­tö­ti­loi­na tai kokous­ti­loi­na.

Ravin­to­lan tar­kem­pi toi­min­ta mää­räy­tyy sii­nä vai­hees­sa, kun tiloi­hin kiin­ni­te­tään ravin­to­lao­pe­raat­to­ri. Ker­ros­ta alem­pa­na sijait­se­va pei­li­sa­li tar­jo­aa myös mah­dol­li­suuk­sia ravin­to­lan laa­jen­ta­mi­seen ja yhteis­käyt­töön osas­sa tapah­tu­mis­ta.

Hybri­dia­ree­nan lii­ke­ti­lat Kaar­le­lan­ka­dun var­res­sa

Hybri­dia­ree­nan lii­ke­ti­lat sijait­se­vat toi­ses­sa ker­rok­ses­sa Kaar­le­lan­ka­dun var­res­sa. Lii­ke­ti­lo­ja on 1–4 kpl ja nii­den suun­nit­te­lus­sa on pyrit­ty huo­mioi­maan muun­to­jous­ta­vuus siten, että varat­tu tila sopi­si mah­dol­li­sim­man monel­le toi­mi­jal­le. Osa kun­to­sa­li­ti­las­ta voi­daan irrot­taa eril­li­sek­si lii­ke­ti­lak­si.

Tavoi­te­kus­tan­nus

Hybri­dia­ree­nan, eli sisä­aree­nan ja jal­ka­pal­lo­ken­tän tavoi­te­kus­tan­nus on 56 485 000€.

Luitko jo nämä?