Mitä toi­vot Kok­ko­lan Urhei­lu- ja Tapah­tu­ma­puis­tol­ta?

19.9.2022

Kon­sep­ti pitää sisäl­lään hyvät puit­teet urhei­luun, har­ras­tuk­siin, kult­tuu­riin, viih­tee­seen ja mes­su­ta­pah­tu­miin sekä kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen. 

Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyi­si tar­jon­taa mm. har­joi­tus­jää­kau­ka­los­sa, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä, sisä­juok­su­ra­dal­la, voi­man­nos­to­sa­lis­sa sekä moni­puo­li­sis­sa tilois­sa, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat eri lajien har­ras­ta­mi­sen. Koko­nai­suus tar­joi­si myös pal­ve­lu­ja, kuten lää­kä­ri­pal­ve­lut ja fysio­te­ra­pia. Hotel­li — ja ravin­to­la­pal­ve­lut var­mis­tai­si­vat osal­taan hie­no­jen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen.

Ker­ro mie­li­pi­tee­si ja vas­taa kyse­lyyn Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑hank­kee­seen liit­tyen. 

Kaik­kien vas­tan­nei­den kes­ken arvom­me 100€ lah­ja­kor­tin (Inters­port tai Kok­ko­lan Kau­pun­gin­teat­te­ri.)

Kyse­ly on päät­ty­nyt, kii­tos vas­tan­neil­le!

Luitko jo nämä?