Kategoriat
Harjoitusjäähallien työpajat Uutiset

Käyt­tä­jä­työ­pa­jat start­taa­vat kes­ki­viik­ko­na 18.10.

29.9.2023

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si käyn­nis­tää har­joi­tus­jää­hal­lien sanee­rauk­seen liit­tyen käyt­tä­jä­työ­pa­jat loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta varten.

Työ­pa­jo­jen tavoit­tee­na on vuo­ro­pu­he­lu tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien kans­sa sekä kar­toit­taa uusil­le tiloil­le ase­tet­tu­ja toi­vei­ta ja odo­tuk­sia. Käyt­tä­jä­työ­pa­jois­sa ark­ki­teh­dit pää­se­vät kuu­le­maan yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää tie­toa suo­raan tule­vien tilo­jen käyt­tä­jil­tä.

Pyy­däm­me huo­mioi­maan, että ilmoit­tau­tues­sa­si sinun tulee sitou­tua osal­lis­tu­maan kaik­kiin jär­jes­tet­tä­viin työpajoihin.

Syk­syn 2023 työ­pa­ja­päi­vät seuraavasti:

Kes­ki­viik­ko­na 18.10.2023

Kes­ki­viik­ko­na 1.11.2023

Kes­ki­viik­ko­na 29.11.2023

Kevään 2024 työ­pa­ja­päi­vät alus­ta­vas­ti seuraavasti:

Kes­ki­viik­ko­na 14.2.2024

Kes­ki­viik­ko­na 6.3.2024

Kes­ki­viik­ko­na 5.6.2024

Käyt­tä­jä­työ­pa­jat jär­jes­te­tään klo 16:30 – 20:00 väli­se­nä aika­na. Tar­kem­mat ohjeet ja aika­tau­lu toi­mi­te­taan osal­lis­tu­jil­le noin viik­koa ennen työpajaa.

Täy­tä ilmoit­tau­tu­mi­nen tääl­lä.