Käyt­tä­jä­työ­pa­jat start­taa­vat kes­ki­viik­ko­na 18.10.

Työ­pa­jo­jen tavoit­tee­na on vuo­ro­pu­he­lu tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien kans­sa sekä kar­toit­taa uusil­le tiloil­le ase­tet­tu­ja toi­vei­ta ja odo­tuk­sia. Käyt­tä­jä­työ­pa­jois­sa ark­ki­teh­dit pää­se­vät kuu­le­maan yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää tie­toa suo­raan tule­vien tilo­jen käyt­tä­jil­tä.

Pyy­däm­me huo­mioi­maan, että ilmoit­tau­tues­sa­si sinun tulee sitou­tua osal­lis­tu­maan kaik­kiin jär­jes­tet­tä­viin työ­pa­joi­hin.

Syk­syn 2023 työ­pa­ja­päi­vät seu­raa­vas­ti:

Kes­ki­viik­ko­na 18.10.2023

Kes­ki­viik­ko­na 1.11.2023

Kes­ki­viik­ko­na 29.11.2023

Kevään 2024 työ­pa­ja­päi­vät alus­ta­vas­ti seu­raa­vas­ti:

Kes­ki­viik­ko­na 14.2.2024

Kes­ki­viik­ko­na 6.3.2024

Kes­ki­viik­ko­na 5.6.2024

Käyt­tä­jä­työ­pa­jat jär­jes­te­tään klo 16:30 – 20:00 väli­se­nä aika­na. Tar­kem­mat ohjeet ja aika­tau­lu toi­mi­te­taan osal­lis­tu­jil­le noin viik­koa ennen työ­pa­jaa.

Täy­tä ilmoit­tau­tu­mi­nen tääl­lä.

Luitko jo nämä?