Käyt­tä­jä­työ­pa­jat start­taa­vat kes­ki­viik­ko­na 18.10.

Käyt­tä­jä­työ­pa­jat start­taa­vat kes­ki­viik­ko­na 18.10.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si käyn­nis­tää har­joi­tus­jää­hal­lien sanee­rauk­seen liit­tyen käyt­tä­jä­työ­pa­jat loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten.

read more
Kau­pun­gin­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt har­joi­tus­jää­hal­lien kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen.

Kau­pun­gin­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt har­joi­tus­jää­hal­lien kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen.

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n esi­tyk­sen har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS2 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sek­si. KAS2 kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma yhdes­sä tilo­jen lop­pu­käyt­tä­jien kans­sa har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­sek­si.

read more
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mis­tä

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mis­tä

Urhei­­lu­­puis­­to-han­­ke ete­nee. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kehi­tys­vai­he KAS2:n käyn­nis­tä­mis­tä. Kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma ja tavoi­te­kus­tan­nus har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­sek­si, sekä hakea Ope­­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tukea hank­keel­le.

read more
Lii­kun­nan rie­mua ja elä­myk­siä nel­jäs­sä ker­rok­ses­sa.

Lii­kun­nan rie­mua ja elä­myk­siä nel­jäs­sä ker­rok­ses­sa.

Hybri­dia­ree­nan tilo­jen tulee pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia moni­puo­li­ses­ti. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein vah­vas­ti esiin urhei­lu, mut­ta on syy­tä pai­not­taa, ettei kysees­sä ole urhei­lu­hal­li, vaan hybri­dia­ree­na, eli moni­toi­mia­ree­na, joka tulee tar­joa­maan nyky­ai­kai­set,…

read more
Toteu­tus pitää sisäl­lään seit­se­män eri vai­het­ta

Toteu­tus pitää sisäl­lään seit­se­män eri vai­het­ta

Ensim­mäi­sen kehi­tys­vai­heen aika­na (KAS1) moni­toi­mia­ree­nal­le ja jal­ka­pal­lo­ken­täl­le on teh­ty suun­ni­tel­ma, johon sisäl­ty­vät muun muas­sa tavoi­te­kus­tan­nuk­set, käyt­tö­ta­lous­las­kel­mat, pii­rus­tuk­set, kaa­viot, kuvat, raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­set ja muut suun­ni­tel­mat, joi­ta toteu­tuk­sen aloit­ta­mi­nen edel­lyt­tää.

read more

Asu­kas­tie­dot­tei­ta kos­ke­viin kysy­myk­siin vas­taa:

Satu Joke­la
Vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri
satu.jokela@kokkola.fi

No Results Found

The page you reques­ted could not be found. Try refi­ning your search, or use the navi­ga­tion abo­ve to loca­te the post.

No Results Found

The page you reques­ted could not be found. Try refi­ning your search, or use the navi­ga­tion abo­ve to loca­te the post.