• Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kaikenikäisille

  6.10.2022

  Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le,  se pitää liik­ku­vuut­ta yllä, hidas­taa lihas­ka­toa sekä vah­vis­taa luus­toa. Senio­rei­den aktii­vi­suu­den ja kun­non yllä­pi­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä se hidas­taa van­he­ne­mi­sen tuo­mia muu­tok­sia ja ehkäi­see myös neu­ro­lo­gi­sia sai­rauk­sia, kuten muis­ti­sai­rauk­sia. Lii­kun­ta piris­tää miel­tä ja aut­taa pysy­mään posi­tii­vi­se­na. Ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le sopii hyvin eten­kin ter­veys­lii­kun­ta. Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta, joka kuor­mit­taa koh­tuul­li­ses­ti, jolloin […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­la Aree­na – elä­myk­siä, koke­muk­sia ja lii­kun­nan riemua

  30.9.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy mm. kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­los­ta­dion.  Hank­kees­ta tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­ti www.kokkolaareena.fi ‑sivus­tol­la sekä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton sosi­aa­li­sen median kanavissa […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Yksi osoi­te – mon­ta mahdollisuutta!

  29.9.2022

  Me kaik­ki, vau­vas­ta vaa­riin, olem­me eri­lai­sia liik­ku­jia. Yksi halu­aa tes­ta­ta vähän kaik­kea  ja innos­tuu hel­pos­ti monis­ta asiois­ta, toi­nen puo­les­taan innos­tuu yhdes­tä lajis­ta  ja panos­taa sii­hen kaik­ken­sa. Osa naut­tii yhdes­sä ja ryh­mäs­sä liik­ku­mi­ses­ta, toi­set taas halua­vat olla sitou­tu­mat­ta aika­tau­lui­hin ja har­ras­taa lii­kun­taa sil­loin, kun se itsel­le sat­tuu sopi­maan. ​Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta vai­kut­taa jo paris­sa viikossa​ Nuk­kues­sa on vähem­män kat­ko­ja, uni saattaa […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Suu­rin osa liik­kuu ter­vey­den kan­nal­ta lii­an vähän

  22.9.2022

  Noin kak­si kol­mes­ta yli 18-vuo­­ti­aas­­ta liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti. Koko­nai­sak­tii­vi­suu­des­sa noin 40 % puo­les­taan jää alle suo­si­tel­lun mää­rän. Nuo­ret aikui­set liik­ku­vat suo­si­tus­ten mukaan ikään­ty­viä toden­nä­köi­sem­min ja yli 80-vuo­­tiais­­ta vain noin kym­me­nes­osa täyt­ti lii­kun­ta­suo­si­tuk­sen mukai­sen lii­kun­ta­mää­rän.  Sään­nöl­li­nen koh­­tuu- tai ras­kas­kuor­mit­tei­nen lii­kun­ta paran­taa hen­­gi­­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­toa ja joh­taa nii­den toi­min­ta­ky­vyn lisään­ty­mi­seen ja tehos­tu­mi­seen. Lisään­ty­nyt fyy­si­sen aktiivisuuden […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukaisesti

  20.9.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­los­ta­dion.  Mikä on allians­si, kat­so video. Käyt­tä­jien tar­peet on kar­toi­tet­tu perin­poh­jai­ses­ti Kon­sep­tin hyväk­sy­mi­sen jäl­keen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Mitä toi­vot Kok­ko­lan Urhei­lu- ja Tapahtumapuistolta?

  19.9.2022

  Kon­sep­ti pitää sisäl­lään hyvät puit­teet urhei­luun, har­ras­tuk­siin, kult­tuu­riin, viih­tee­seen ja mes­su­ta­pah­tu­miin sekä kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen.  Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyi­si tar­jon­taa mm. har­joi­tus­jää­kau­ka­los­sa, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä, sisä­juok­su­ra­dal­la, voi­man­nos­to­sa­lis­sa sekä moni­puo­li­sis­sa tilois­sa, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat eri lajien har­ras­ta­mi­sen. Koko­nai­suus tar­joi­si myös pal­ve­lu­ja, kuten lää­kä­ri­pal­ve­lut ja fysio­te­ra­pia. Hotel­li — ja ravin­to­la­pal­ve­lut var­mis­tai­si­vat osal­taan hie­no­jen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen. Ker­ro mie­li­pi­tee­si ja vas­taa kyse­lyyn Kok­ko­lan Urheilupuisto […]

  Kategoriat
  Yleinen
 • Team Sisä­ra­ta tutuk­si — Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­dit Oy:stä

  16.9.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­ti työn­sä maa­lis­kuun 2022 lopul­la. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tö ja toteu­tus, lisäk­si mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja toteu­tus­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Työn poh­jal­ta teh­dään pää­tös seu­raa­vaa vai­hee­seen siir­ty­mi­ses­tä. Täl­lä ker­taa haas­ta­tel­ta­va­na on hank­keen pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­dit Oy:stä.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kysy­myk­siä ja vastauksia

  11.7.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton visio­na on teh­dä lii­kun­nas­ta rie­mua laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le. Mah­dol­li­suu­det lii­kun­nan rie­muun ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­siin kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kun­nas­sa on tar­jol­la toi­mi­vat ja nyky­ai­kai­set puit­teet moni­puo­li­seen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen. Mitä laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ovat, sitä var­mem­min jokai­nen onnis­tuu löy­tä­mään itsel­leen mie­lui­san tai mie­lui­sia urhei­lu­har­ras­tuk­sia. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteu­tues­sa kok­ko­la­lais­ten har­­ras­­tus- ja vapaa-ajan toi­min­ta kes­kit­tyi­si voi­mak­kaas­ti lähel­le kes­kus­taa yhteen osoit­tee­seen.  Meil­le on tul­lut pal­jon kysymyksiä […]

  Kategoriat
  Yleinen