• Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen tar­kas­tus
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mek­sian­nos­ta Sweco suo­rit­taa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen. Kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen teh­tä­vä­nä on var­mis­ta teh­ty­jen las­kel­mien oikeel­li­suus ver­taa­mal­la tämän­het­kis­tä kus­tan­nus­tie­toa ja suun­ni­tel­mis­ta las­ket­tua mää­rä­tie­toa allians­sin teke­mään kustannuslaskelmaan.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin suun­ni­tel­mien vali­doin­ti
  Kok­ko­lan kau­pun­ki on pal­kan­nut Wela­do Oy:n val­vo­maan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­hin­nan mää­rit­tä­mi­sen yleis­suun­nit­te­lua. Asian­tun­ti­jat aloit­ti­vat suun­ni­tel­mien vali­doin­nin maa­lis­kuus­sa 2023, teh­tä­vis­sä toi­mi­vat raken­nus­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aaro Kemp­pai­nen, LVIA-tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Heik­ki Lou­kusa ja säh­kö­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aulis Romakkaniemi.
 • Big room ‑työs­ken­te­ly var­mis­taa asioi­den tehok­kaan val­mis­te­lun
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­sa muka­na ole­vat tahot ja esi­mer­kik­si lop­pu­käyt­tä­jis­tä koos­tu­vat käyt­tä­jä­työ­pa­jat ovat kokoon­tu­neet Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin big roo­mil­la. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me mitä big room ‑työs­ken­te­ly käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja mil­lai­sia etu­ja se tar­jo­aa hank­keen tilaa­jal­le ja sii­hen osallistuville.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑han­ke vaa­tii vaka­va­rai­set toi­mi­jat
  Urhei­lu­puis­to han­ke toteu­te­taan pro­jek­tial­lians­si-mal­lil­la. Allians­si on raken­nus­hank­keen suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja muis­ta teh­tä­vis­tä vas­taa­va tilaa­jan, suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den muo­dos­ta­ma yhtei­nen orga­ni­saa­tio. Kaik­ki osa­puo­let, tilaa­ja mukaan lukien, vas­taa­vat yhdes­sä hank­keen kehit­tä­mi­ses­tä, toteut­ta­mi­ses­ta ja jälkivastuusta. 
 • Allians­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­muo­to­na
  Allians­si­na toteu­tet­ta­vien pro­jek­tien taus­ta on Lean-filo­so­fias­sa ja sen peri­aat­teis­sa. Kes­kei­se­nä ajat­te­lu­ta­pa­na on lisä­tä arvoa tilaa­jal­le ja allians­sin osa­puo­lil­le yhdis­tä­mäl­lä, eli integroi­mal­la, hank­keen osa­puo­let sekä hei­dän käy­tet­tä­vis­sään ole­va tie­to, pro­ses­sit ja teknologia.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on otta­nut osaa 123 kok­ko­la­lais­ta.
  Kok­ko­lan kau­pun­gin stra­te­gi­aa toteut­taen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to kut­sui syk­syl­lä 2022 kok­ko­la­lai­sia tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä, viran­hal­ti­joi­ta ja päät­tä­jiä mukaan suun­nit­te­le­maan yhdes­sä uut­ta moni­toi­mia­ree­naa ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nia. Käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on osal­lis­tu­nut 123 hen­ki­löä, työ­pa­jo­ja on jär­jes­tet­ty 35 ker­taa, mikä tar­koit­taa sitä, että pel­käs­tään työ­pa­jo­jen osal­lis­tu­jien yhteen­las­ket­tu panos suun­nit­te­luun on hui­mat 554 tuntia. 
 • Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 3.5. klo 16:30 – 20:30
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton moni­toi­mia­ree­nan ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nin kevään vii­mei­set kol­me eri käyt­tä­jä­työ­pa­jaa kokoon­tui­vat Big Roo­mil­la kes­ki­viik­ko­na. Vii­mei­sis­sä työ­pa­jois­sa käy­tiin läpi hio­tut suun­ni­tel­mat, joi­ta on laa­dit­tu mar­ras­kuus­ta 2022 alkaen yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa laji­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa. Yhteen­ve­to­na todet­ta­koon, että käyt­tä­jät ovat var­sin tyy­ty­väi­siä tämän het­ken suun­ni­tel­mien tilan­tee­seen ja ryh­mät tote­si­vat­kin, että toi­vei­ta on kuun­nel­tu hie­nos­ti ja käyt­tä­jien esit­tä­mät toi­veet on toteu­tet­tu hyvin­kin tarkasti.
 • Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 26.4.
  Tule­van moni­toi­mia­ree­nan toi­min­to­jen suun­nit­te­lu­työ­tä teh­dään tii­viis­sä aika­tau­lus­sa käyt­tä­jien kans­sa yhdes­sä laji- ja toi­min­to­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa. Kes­ki­viik­ko­na kokoon­nut­tiin suun­nit­te­le­maan tapah­tu­miin, mes­sui­hin, pal­loi­lu­la­jei­hin, jousiam­mun­taan ja sei­nä­kii­pei­lyyn liit­ty­viä asioita.
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 19.4. klo 15:30 – 18:00
  Kes­ki­viik­ko­na Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton Big Roo­mil­le kokoon­nut­tiin suun­nit­te­le­maan tule­van moni­toi­mia­ree­nan toi­min­to­ja yhdes­sä Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­nan­opet­ta­jien ja reh­to­rien kans­sa. Kut­su lähe­tet­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kou­lu­jen lii­kun­nan­opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le, jois­ta kym­me­nen vas­ta­si kut­suun osal­lis­tua työpajatyöskentelyyn.