Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 15.3. klo 18–20

Ark­ki­teh­dit kävi­vät alus­sa läpi tämän het­ken suun­ni­tel­mia, edel­li­ses­sä työ­pa­jas­sa ehdo­tet­tu­ja ja ideoi­tu­ja suun­ni­tel­mia sekä vaih­toeh­toi­sia mah­dol­li­suuk­sia nii­den toteut­ta­mi­sek­si. Tavoit­tee­na on yhdes­sä aikaan saa­da suun­ni­tel­mat val­miik­si moni­toi­mia­ree­nal­le. Punai­se­na lan­ka­na suun­ni­tel­taes­sa tule­vaa moni­toi­mia­ree­naa on se, että tilat tai­pui­si­vat monen­lai­seen eri­lai­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen. Moni­toi­mia­ree­nan on tar­koi­tus pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia laa­jal­la rin­ta­mal­la – vau­vas­ta vaa­riin. Tilo­ja tul­laan käyt­tä­mään esi­mer­kik­si kou­lu­lii­kun­ta­tun­neil­la ja aktii­viur­hei­li­joi­den har­joit­te­lus­sa unoh­ta­mat­ta eri lajien har­ras­ta­jia. Tavoit­tee­na on lisäk­si var­mis­taa se, että Kok­ko­las­sa on tar­jo­ta tilat laa­duk­kai­den tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen.

Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta ja aja­tuk­sia vaih­det­tiin pal­jon. Monien yksi­tyis­koh­tien osal­ta on yhdes­sä saa­tu rat­kai­su­ja aikai­sek­si, mut­ta lisää kokoon­tu­mi­sia tul­laan tar­vit­se­maan. Ryh­män kokoon­tu­mi­sia sovit­tiin jat­ket­ta­van seu­raa­van ker­ran huh­ti­kuus­sa, jol­loin kes­kus­tel­laan tar­kem­min muun muas­sa mate­ri­aa­li­va­lin­toi­hin liit­ty­vis­tä asiois­ta.

Kii­täm­me kaik­kia työ­pa­jaan osal­lis­tu­nei­ta arvok­kaas­ta työs­tän­ne Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­ni­tel­mien edis­tä­mi­sek­si.

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin työ­pa­jois­ta

Mik­si työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään?

Työ­pa­jo­jen tavoit­tee­na on avoin yhteis­työ ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien kes­ken. Ark­ki­teh­dit saa­vat tär­ke­ää sekä yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja käyt­tä­jät saa­vat mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on koko­luo­kal­taan mer­kit­tä­vä, jon­ka suun­ni­tel­mia laa­di­taan pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Tilo­jen tulee olla toi­mi­vat vie­lä vuo­si­kym­men­ten­kin jäl­keen. Tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen toi­min­to­koh­tais­ten tar­pei­den huo­mioi­mi­nen pie­nin­tä­kin yksi­tyis­koh­taa myö­ten var­mis­taa lop­pu­tu­lok­sen, joka pal­ve­lee tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la har­ras­ta­jaur­hei­li­joi­den tar­peis­ta kil­pa­har­joit­te­luun ja kon­ser­teis­ta semi­naa­rei­hin.

Ket­kä osal­lis­tu­vat työ­pa­joi­hin?

Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vat laa­jas­ti eri laje­ja ja toi­min­to­ja edus­ta­vat hen­ki­löt.

Muka­na on muun muas­sa tule­vien tilo­jen har­ras­ta­ja­käyt­tä­jiä, urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jia, kil­paur­hei­li­joi­ta, val­men­ta­jia, huol­ta­jia, mes­su- ja tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia sekä sii­vouk­sen ja puh­taa­na­pi­don ammat­ti­lai­sia. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä.

Miten osal­lis­tu­jat on valit­tu?

Haluk­kai­ta osal­lis­tu­jia on rek­ry­toi­tu @KokkolaAreena sosi­aa­li­sen median kana­vien kaut­ta, ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa mar­ras­kuus­sa 2022 sekä kut­su­mal­la osal­lis­tu­jia hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si pai­kal­li­siin urhei­luseu­roi­hin, tapah­tu­man­jär­jes­tä­jiin ja eri lajien har­ras­ta­jil­le on esi­tet­ty kut­su osal­lis­tua työ­pa­jaan. Työ­pa­jat star­tat­tiin sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki toi­min­not ja mah­dol­li­suus osal­lis­tua oli kar­toi­tet­tu.

Jos ei ole muka­na työ­pa­jas­sa, miten voi vai­kut­taa suun­nit­te­luun?

Kok­ko­la Aree­na ‑verk­ko­si­vus­tol­la on loma­ke, jon­ka kaut­ta voi lähet­tää palau­tet­ta. Kaik­ki lähe­te­tyt palaut­teet käy­dään läpi ker­ran vii­kos­sa tiis­tai­sin. Vas­taam­me mah­dol­li­siin kysy­myk­siin, mikä­li lähet­tä­jä on jät­tä­nyt yhteys­tie­ton­sa ja pyy­tää vas­taus­ta kysymykseen/kommenttiin.

Mik­si työ­pa­jois­sa käsi­tel­lyis­tä asiois­ta ei ker­ro­ta tar­kem­min?

Työ on suun­nit­te­luas­teel­la ja mitään lopul­li­sia pää­tök­siä ei ole teh­ty. Täs­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan jal­ka­pal­los­ta­dion ja moni­toi­mia­ree­na. Kes­ke­ne­räi­sis­tä ja vah­vis­ta­mat­to­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta ker­to­mi­nen toden­nä­köi­ses­ti aiheut­tai­si sekaan­nus­ta ja epä­sel­vyyt­tä.


Jos sinul­la on toi­vei­ta, kom­ment­te­ja tai kysyt­tä­vää, lähe­tä meil­le palau­tet­ta tääl­lä.


Luitko jo nämä?