Frå­gor och svar

Hybri­dia­ree­nan käyt­tö.

Finns det ett cir­ku­le­ran­de spår i are­nan?

Are­nan är omgi­ven av en fyr­fi­lig löpar­ba­na på över 270 meter på bot­tenvå­nin­gen. Banan möj­lig­gör trä­ning på medellån­ga och lån­ga dis­tan­ser samt inom­hus­täv­lin­gar. Utö­ver löp­ning fun­ge­rar banan som trä­nings­ba­na för cykling, kon­di­tions­test­ba­na, upp­värm­nings­ba­na och skol­gym. På Kaar­le­lan­ka­tu-sidan av banan finns en 60 meter lång sprint­ba­na med en säker­hetszon på sex banor, som kan använ­das för trä­ning och täv­ling i sprint på inom­hus­ba­na. För täv­ling­sän­damål kom­mer endast hin­der­ba­nan med en vat­ten­bar­riär och 100 m utom­hus­lop­pet att utes­lu­tas.

Under eve­ne­mang och kon­ser­ter kom­mer den södra kur­van av banan att fun­ge­ra som en eve­ne­mangs­res­tau­rang, medan den raka och nor­ra kur­van kom­mer att använ­das som uts­täll­nings- och uts­täll­nings­la­ger.

Kan man trä­na cykling i are­nan? Varför inte en rund­ba­na, som kan använ­das av cyklis­ter?

Are­nans run­da löpar­ba­na har utfor­mats till­sam­mans med cyklis­ter­na i Kar­le­by och läm­par sig för trä­ning i landsvägscykling.ing i lands­vägscykling.

Kan man utö­va friidrott i are­nan? Kom­mer base­bolls­pe­la­re att ha ett slag­nät på väg­gen för vin­tert­rä­ning?

Friidrott­sa­re­nor­na är place­ra­de i det nor­dö­stra hör­net av are­nan. Där kan alla friidrottsgre­nar utö­vas på are­nan. Föru­tom längd­hopp, höjd­hopp, kula, spjut, släg­ga och dis­kus används det nor­dö­stra hör­net även som trä­ning­sområ­de för base­bolls­lag. De icke täv­ling­sin­rik­ta­de kasts­por­ter­na som släg­ga, spjut och dis­kus är också utes­lut­na, men are­nan utgör en bra ram för kastt­rä­ning och andra komplet­te­ran­de trä­ning­sak­ti­vi­te­ter. Alla des­sa akti­vi­te­ter är till­gängli­ga för sko­lidrot­ten. Stav­hop­pet är place­rat inne i are­nan och är till­gängligt under friidrott­se­ve­ne­mang som t.ex. sju­kamp. Vid daglig använd­ning är stav­hopp­sområ­det place­rat under läk­ta­ren.

Kan man spe­la ten­nis i are­nan? Hur till­go­do­ses ten­niss­pe­la­re i Sport­par­ken?

Ten­nis­hal­len, som lig­ger på tred­je vånin­gen i nor­ra änden av are­nan, upp­fyl­ler kra­ven för en trä­nings- och täv­ling­san­lägg­ning på klubb­nivå. Golv­ma­te­ria­let är en special­de­sig­nad ten­ni­sy­ta. Hal­len har en liten loft­läk­ta­re som, utö­ver läk­ta­ren, kan använ­das som bågs­kyt­te­ba­na när hal­len inte används. Des­su­tom kan hal­len också använ­das för golft­rä­ning. Föru­tom ten­nis­hal­len kan man även spe­la ten­nis i inom­husa­re­nan.

Finns det en spe­gel­sal i are­nan? Kom­mer det att fin­nas en bal­sal?

På andra vånin­gen, på fot­bollspla­nens sida av are­nan, finns en spe­gel­sal på cir­ka 290 m². Spe­gels­alen har par­kett­golv och kan använ­das för dans, grupp­gym­nas­tik, ryt­misk gym­nas­tik, balett, yoga, kara­te, taekwon­do, tai chi och mån­ga andra spor­ter. Under eve­ne­mang kan utrym­met använ­das som t.ex. event­res­tau­rang eller vip-utrym­me.

Är det möj­ligt att öva bygg­nadss­täll­nin­gar i are­nan? Har man tagit hän­syn till utrym­met för att till­han­dahål­la en 14x14 meter stor gym­nas­tik­mat­ta för gym­nas­ter?

Områ­det för ske­lett­gym­nas­tik på tred­je vånin­gen i den nor­ra delen av are­nan har utfor­mats i samar­be­te med idrottsför­bun­det. Utrym­met möj­lig­gör säker gym­nas­tik och gym­nas­tik och är särs­kilt popu­lärt bland ung­do­mar. Utrym­met är särs­kilt lämpligt för sko­lidrott efter­som bygg­nadss­täll­nin­gar­na är per­ma­nent ins­tal­le­ra­de, vil­ket gör det lät­ta­re att orga­ni­se­ra idrotts­lek­tio­ner.

Kan man klätt­ra på vägg i are­nan? Kom­mer det att fin­nas en klät­ter­vägg?

Are­nans nor­dö­stra hörn bil­dar ett näs­tan 16 meter högt utrym­me där are­nans 16 meter höga och 9 meter bre­da klät­ter­vägg är place­rad, där de tre övers­ta met­rar­na bil­dar en nega­tiv klät­ter­vin­kel. Väg­gen upp­fyl­ler klätt­rar­nas krav och är en myc­ket impo­ne­ran­de del av are­nans inred­ning­sar­ki­tek­tur.

Kan kamps­port utö­vas på are­nan?

På andra vånin­gen i den nor­ra änden av hybri­da­re­nan finns ett kam­pområ­de som ger en utmärkt mil­jö för brott­ning, box­ning och tata­mi. Områ­det kan kom­bi­ne­ras till ett enda områ­de för läger och tur­ne­rin­gar. Kam­pområ­det har sina egna omkläd­nings­rum.

Exem­pel på spor­ter som kan utö­vas i kamps­port­san­lägg­nin­gar:

 • Aiki­do
 • Bra­si­liansk Jujut­su
 • Hap­ki­do
 • Judo
 • Jujut­su
 • Bågs­kyt­te
 • Kara­te
 • Kung Fu
 • Lås brott­ning
 • Box­ning
 • Brott­ning, gra­tis
 • Brott­ning, gre­kisk-romersk
 • Kick­box­ning
 • Taekwon­do
 • Tai Chi
 • Thai­box­ning
 • Frees­ty­le

Finns det ett gym i are­nan? Kan det fin­nas ett gym för små barn?

Gym­met lig­ger på andra och tred­je vånin­gen och har en sepa­rat ingång från Kaar­le­lan­ka­tu på gatu­nivå. Gym­met drivs av en sepa­rat ope­ra­tör eller av Urhei­lu­puis­to Oy. Målet med pla­ne­rin­gen har varit att place­ra en del av loka­ler­na på gatu­nivå, så att de är lät­till­gängli­ga för t.ex. äldre kun­der. Gym­met är belä­get på 3:e vånin­gen.

Exem­pel på spor­ter som kan utö­vas i gym­met:

 • Tyngd­lyft­ning
 • Styr­ke­lyft
 • Cross­fit
 • Fit­ness
 • Kropps­bygg­nad

Kan man spe­la fot­boll på en hybri­da­re­na?

Den nya fot­bollspla­nen kom­mer att upp­fyl­la kra­ven i UEFA:s klas­si­fice­ring II, som gör det möj­ligt för lands­lag och klubblag att del­ta i Euro­lea­gue-matc­her. Fot­bollspla­nen kom­mer att omfat­ta en huvud­läk­ta­re med en kapaci­tet på ca 1200 sittplat­ser och en läk­ta­re med en kapaci­tet på ca 800 sittplat­ser mitt emot huvud­läk­ta­ren, samt huvud­läk­tar­na. Den tota­la sittplats­ka­paci­te­ten är cir­ka 2 000, inklusi­ve 25 plat­ser avsed­da för fysiskt funk­tions­hin­dra­de, och det finns 1 580 ståplat­ser på sta­dion. Are­nan innehål­ler också service‑, välfärds- och cate­ring­faci­li­te­ter och gemen­sam­ma omkläd­nings­rum med inom­hus­faci­li­te­ter.

Exem­pel på spor­ter som kan utö­vas på en fot­bollsplan:

 • Ame­ri­kansk fot­boll
 • Base­boll
 • Skidåk­ning
 • Fot­boll, UEFA kate­go­ri 2 fält
 • Bågs­kyt­te
 • Start- och målområ­de för löpar­täv­lin­gar­na
 • Skidåk­ning för barn i pis­ten
 • Base­boll
 • Rug­by
 • Sprints­kidåk­ning på fäl­tet
 • Snös­ko­terc­ross

Varför vill man ha en hybri­da­re­na för fot­boll? Det är obegripligt att en ny trä­nings­hall för fot­boll inte har fun­nits med i pla­ner­na! Varför då?
Cent­ra­la­re­nan har tjä­nat ut, det sak­nas par­ke­ringsplat­ser och faci­li­te­ter­na för doping­tes­ter och press­kon­fe­ren­ser är bristfäl­li­ga. Des­su­tom är den äldre läk­ta­ren sli­ten.
Varför finns det ingen löpar­ba­na runt fot­bollspla­nen?

En löpar­ba­na runt fot­bollspla­nen gör att all­män­he­ten kom­mer för långt bort från pla­nen.

Kom­mer det att fin­nas huvud­läk­ta­re på fot­boll­sa­re­nan?

Ja, det kom­mer att fin­nas änd­läk­ta­re på fot­bollspla­nen.

Hur ser vi till att det finns ledig tid för prak­ti­kan­ter­na och att inte allt är reser­ve­rat för klub­bar­na?

Ett bok­nings­sys­tem kom­mer att utfor­mas för sport­par­ken, som också kom­mer att ta hän­syn till ens­kil­da använ­da­re.

Beach­vol­ley är en växan­de sport, varför har man inte tagit hän­syn till det­ta i pla­ner­na?

Tyvärr kan inte alla spor­ter, inte ens de växan­de, genomfö­ras i idrotts­par­ken inom den föres­lag­na bud­ge­ten.

Kar­le­by sak­nar en trä­ning­san­lägg­ning för vin­ter­golf, varför har man inte tänkt på det?
En trä­ning­san­lägg­ning för vin­ter­golf har över­vägts och dess even­tuel­la för­verkli­gan­de kom­mer att avgö­ras på pla­ne­ringss­ta­diet.
Har man över­hu­vud­ta­get tagit hän­syn till de arter som kas­tas?
Pre­sen­ta­tio­nen har reser­ve­rat ett utrym­me i hybri­da­re­nan för kast­hän­del­ser.
Finns det en bow­ling­hall?

Bow­ling­hal­len är inte en del av föres­täll­nin­gen.

Finns det ett längd­hopp?
I det förs­lag som lagts fram ingår en bes­täm­mel­se om ett längd­hopp­sområ­de. Den exak­ta place­rin­gen kom­mer att pla­ne­ras under utvecklings­fa­sen.
Varför finns det inget områ­de för spjut­kast­ning?
Pre­sen­ta­tio­nen har reser­ve­rat ett utrym­me i hybri­da­re­nan för kast­hän­del­ser.
Hur har skyt­te beak­tats, efter­som spor­ten har gett Kar­le­by mån­ga framgån­gar?
Foto­gra­fe­ringsförhål­lan­de­na kom­mer inte att för­säm­ras.
Men det hän­der att van­li­ga entusias­ter inte kan ta sig dit, hela tiden går till klub­bar­na?

Ett bok­nings­sys­tem kom­mer att utfor­mas för sport­par­ken, som också kom­mer att ta hän­syn till ens­kil­da använ­da­re.

Varför är ishal­len den sis­ta som reno­ve­ras, den som är i sämst skick och skif­te­na under sten?
Utom­husis­ba­na, som är en konstgräs­ba­na på som­ma­ren och på vin­tern är hela områ­det is, 1/3 rink, 1/3 isområ­de för skrids­koå­ka­re och 1/3 skrids­koområ­de för icke-skrids­koå­ka­re. Se/begär en modell av idrotts­par­ken i cent­ra­la Esbo. Kan ni genomfö­ra det­ta?
Att fry­sa utom­huss­pi­sen krä­ver en enorm mängd ener­gi och är därför inte en del av den föres­lag­na lös­nin­gen.
Varför vill man riva bot­tenvå­nin­gen i sport­hal­len?
Idrottshal­lens bot­tenvå­ning upp­fyl­ler inte längre kra­ven för moder­na idrotts­bygg­na­der.
Är det möj­ligt att få två ten­nis­ba­nor i are­nan?

Enligt pla­ner­na för hybri­da­re­nan kom­mer det att fin­nas en bana som är speciellt desig­nad för ten­nis med ett ten­ni­sun­der­lag. Des­su­tom kan man spe­la ten­nis på mul­ti­funk­tion­sa­re­nan, där tre banor kan sät­tas upp. Så totalt kan man spe­la på upp till fyra banor sam­ti­digt i hybri­da­re­nan!

Andra faci­li­te­ter

Varför mås­te vi byg­ga anlägg­nin­gar för sjuk­gym­nas­tik

Sjuk­gym­nas­tik och idrotts­lä­ka­re behövs under sto­ra tur­ne­rin­gar för spe­lar­nas och idrot­tar­nas häl­sa.

Varför behö­ver ni ett klass­rum där?
Klass­rum­men används som semi­na­rie­rum, press­rum och, under kon­ser­ter, som omkläd­nings­rum. Alla anlägg­nin­gar i idrotts­par­ken är utfor­ma­de för att vara mul­ti­funk­tio­nel­la.
Det kom­mer att fin­nas till­räckligt med par­ke­ringsplat­ser?
Det kom­mer att fin­nas till­räckligt med nya par­ke­ringsplat­ser runt den föres­lag­na sport­par­ken.
Har du tänkt på en plats för cyklar­na?

Till­räckli­ga nya par­ke­ringsplat­ser, inklusi­ve för cyklar, kom­mer att fin­nas runt den föres­lag­na sport­par­ken.

Är läk­tar­na anpass­nings­ba­ra?

I den föres­lag­na lös­nin­gen består sta­ti­ven i hal­len av lösa sta­tiv, flytt­ba­ra sta­tiv, teles­kops­ta­tiv och fas­ta sta­tiv.

Kan det fin­nas lekplats i områ­det?

Förs­la­get tar hän­syn till barn i utform­nin­gen av områ­dets trädgår­dar.

Kan res­tau­ran­gen ser­ve­ra alko­hol på eve­ne­mang­sområ­det och idrottsplat­ser­na?
Äga­ren till den poten­tiel­la res­tau­ran­gen kom­mer att bes­lu­ta hur tjäns­ten ska orga­ni­se­ras i samar­be­te med idrotts­par­ken.
Hur mån­ga plat­ser kom­mer hotel­let att ha?

Sports Park Hotel är bara en idé, det finns inga kon­kre­ta pla­ner ännu.

Varför finns det ett press­rum?

Efter sto­ra matc­her vill pres­sen ofta interv­jua spe­la­re och lag. För det­ta ändamål behövs ett press­rum.

Finns det direkt tillgång till omkläd­nings­rum­men från utsi­dan?

I den föres­lag­na lös­nin­gen är omkläd­nings­rum­men till­gängli­ga från fot­bollspla­nen via pla­nens gång­vä­gar.

Kan omkläd­nings­rum­men för­län­gas, till exem­pel under hem­ma­matc­her?

Den föres­lag­na lös­nin­gen omfat­tar två omkläd­nings­rum för uthyr­ning till hem­ma­lag. Omkläd­nings­rum­mens struk­tur kom­mer att utfor­mas under utvecklings­fa­sen.

Finns det någon bas­tu?

I den föres­lag­na lös­nin­gen har de repre­sen­ta­ti­va omkläd­nings­rum­men en bas­tuav­del­ning.

Finns det en lekplats för små barn?

Lekplat­sen för barn utfor­mas i pla­ne­ringss­ta­diet.

Kom­mer det att bli ett café vid ishoc­key­rin­kar­na?

I den föres­lag­na lös­nin­gen finns det utrym­me för ett even­tuellt café vid trä­nings­rin­kar­na.

Hän­del­ser

Tillför fot­bollspla­ner och läk­ta­re ett mer­vär­de vid anord­nan­det av eve­ne­mang?

Hybri­da­re­nan lig­ger i Kar­le­by sport- och eve­ne­mangs­park. Hybri­da­re­nans oli­ka inom­husut­rym­men kan använ­das för eve­ne­mang från 100 per­so­ner till en kon­sert för över 4000 per­so­ner. Fot­bollspla­nen kom­mer att för­län­ga hybri­da­re­nans faci­li­te­ter utom­hus, till exem­pel för jord­bruks- och byg­guts­täll­nin­gar, så att djur och stör­re utrust­ning kan visas på fot­bollspla­nens sida. Des­su­tom möj­lig­gör fot­bollspla­nen andra utom­husak­ti­vi­te­ter vid mäs­sor och semi­na­rier. Utom­hus­kon­ser­ter kan hål­las i eve­ne­mangs­par­ken och, där så är lämpligt, på fot­boll­sa­re­nan. I kom­bi­na­tion med hybri­da­re­nan kan des­sa använ­das för att anord­na exem­pel­vis fes­ti­va­ler, där en scen kan place­ras inom­hus. Då behö­ver man till exem­pel inte byg­ga ett sepa­rat tält. Fot­bollspla­nen är också lämplig för utom­hus­kon­ser­ter upp till en kapaci­tet på cir­ka 6 000 per­so­ner, och stör­re utom­hus­kon­ser­ter och eve­ne­mang kan hål­las i eve­ne­mangs­par­ken.

Vil­ken typ av kon­ser­ter kan arran­ge­ras i en hybri­da­re­na?

Hybri­da­re­nan har mån­ga utrym­men i oli­ka stor­le­kar, som kan rym­ma kon­ser­ter från 100 per­so­ner upp till 4.500 per­so­ner. Som plats för inom­hus­kon­ser­ter erb­ju­der hybri­da­re­nan utmärk­ta möj­lig­he­ter. Are­nans logistik‑, scen- och res­tau­rangt­jäns­ter är utfor­ma­de för att kla­ra kon­ser­ter för upp till 4.500 besö­ka­re. Sce­nområ­det är utfor­mat för att ge maxi­mal flexi­bi­li­tet vid upp­häng­ning av AV- och pre­sen­ta­tion­sut­rust­ning, och takets grid­de­sign möj­lig­gör även andra upp­häng­nings­be­hov, t.ex. för mäs­sor, i hela hal­len. Den akus­tis­ka utform­nin­gen har också tagit hän­syn till eve­ne­mang­sor­ga­ni­sa­tio­nen och däm­pan­de ytor har lagts till så långt det är möj­ligt.

Logis­ti­ken i hybri­da­re­nan har utfor­mats så att rekvi­si­tan för eve­ne­man­get ska kun­na sät­tas upp så smi­digt och snabbt som möj­ligt. I den nor­ra änden av are­nan finns sto­ra access­dör­rar som gör det möj­ligt för skåp­bi­lar att köra in i are­nans inre, vil­ket gör det enkla­re att till exem­pel sät­ta upp läk­ta­ren. Viktgrän­sen är 3500 kg. Under upp­bygg­na­den av sto­ra eve­ne­mang kom­mer last­ka­jen och det intil­lig­gan­de mel­lan­lagret att använ­das, vil­ket kom­mer att bidra till att effek­ti­vi­se­ra upp­bygg­na­den och ned­mon­te­rin­gen av eve­ne­man­get.

Vil­ken typ av eve­ne­mang kan orga­ni­se­ras på hybri­da­re­nan?

Som plats för mäs­sor erb­ju­der hybri­da­re­nan utmärk­ta förut­sätt­nin­gar. Det är möj­ligt att anord­na mäs­san i hal­lområ­det för bolls­pel och del­vis på löpar­ba­nan. Andra idrott­san­lägg­nin­gar kan hål­las till­gängli­ga under hela mäs­san eller hyras efter öve­rens­kom­mel­se. Tillgån­gen till des­sa anlägg­nin­gar har beak­tats i utform­nin­gen, med hän­syn till ovanståen­de alter­na­tiv. Cate­ringt­jäns­ter­na, uts­täll­nings­kö­ket och andra kom­mer­siel­la loka­ler med foder kom­mer att stöd­ja uts­täll­ning­sak­ti­vi­te­ter­na, lik­som är fal­let för kon­ser­ter.

Hybri­da­re­nan upp­fyl­ler kra­ven för sto­ra kongres­ser tack vare sin sto­ra kapaci­tet och logis­tis­ka lös­nin­gar. Sto­ra kongres­ser är t.ex. par­ti­kongres­ser och före­tag­se­ve­ne­mang. Mindre kongres­ser och eve­ne­mang kan arran­ge­ras i res­tau­ran­gen och andra hyr­da loka­ler som delas av hybri­da­re­nan och fot­boll­sa­re­nan. Mång­bruk är grun­den för all verk­sam­het.

Logis­ti­ken i hybri­da­re­nan har utfor­mats så att rekvi­si­tan för eve­ne­man­get ska kun­na sät­tas upp så smi­digt och snabbt som möj­ligt. I den nor­ra änden av are­nan finns sto­ra access­dör­rar som gör det möj­ligt för skåp­bi­lar att köra in i are­nans inre, vil­ket gör det enkla­re att till exem­pel sät­ta upp läk­ta­ren. Viktgrän­sen är 3500 kg. Under upp­bygg­na­den av sto­ra eve­ne­mang kom­mer last­ka­jen och det intil­lig­gan­de mel­lan­lagret att använ­das, vil­ket kom­mer att bidra till att effek­ti­vi­se­ra upp­bygg­na­den och ned­mon­te­rin­gen av eve­ne­man­get.

Hur sto­ra kon­ser­ter kan hål­las i are­nan?

Den tota­la kapaci­te­ten för are­nan är cir­ka 4500 per­so­ner. Mer detal­je­rad infor­ma­tion kom­mer att fin­nas till­gänglig när utvecklings­fa­sen är avs­lu­tad.

Hur mån­ga plat­ser kom­mer att fin­nas till­gängli­ga?

Are­nans tota­la kapaci­tet är cir­ka 3000 sittplat­ser. Mer detal­je­rad infor­ma­tion kom­mer att fin­nas till­gänglig när utvecklings­fa­sen är avs­lu­tad.

Är lju­dan­lägg­nin­gen sådan att den kan använ­das för både kam­ma­ror­kes­ter- och lätt­musik­kon­ser­ter?

Ja, det är det.

Är det varmt i loka­len? Det är trå­kigt att fry­sa på kon­ser­ter.

Ja, det är det.

Bygg­nads­fas

När bör­jar pla­ne­rin­gen?

Desig­nar­be­tet inled­des under hös­ten 2022.

När kom­mer byg­get att vara klart?

2025–2027, beroen­de på omfatt­nin­gen av det val­da pro­jek­tet.

När kom­mer pla­ner­na att vara kla­ra?

Pla­ner­na för hybri­da­re­nan fär­digs­täll­des som­ma­ren 2023.

När är pla­ner­na för trä­nings­hal­len och reno­ve­rin­gen av ishal­len?

Pla­ne­rin­gen för reno­ve­rin­gen av trä­nings­hal­len och ishal­len kom­mer att inle­das vin­tern 2023–2024. Del­ta i works­ho­pen!

I vil­ken ord­ning kom­mer idrotts­par­ken att byg­gas?

Byg­gan­det av idrotts­par­ken inleds med uppfö­ran­det av Hybrid Are­nas inom­husa­re­na. Till­bygg­na­den till sport­hal­len kom­mer att rivas för att ge plats åt en fot­bollsplan. Riv­ning­sar­be­tet kom­mer att för­läg­gas till som­ma­ren för att mini­me­ra påver­kan på inom­huss­por­ter­na och göra det möj­ligt för dem att flyt­ta till hybri­da­re­nan under sen­hös­ten eller tidig vin­ter.

Inled­nin­gen av utvecklings- och genomfö­ran­de­fa­ser­na för trä­nings­hal­len och reno­ve­rin­gen av ishal­len kom­mer att leda till bes­lut under 2023 och 2024. Målet är att idrotts­parks­komplexet ska vara i drift 2025 eller 2026.

Hur långt sträc­ker sig hybrid­pro­jek­tet? Slu­tar det fyra meter från väg­gar­na som ryk­tet säger?

Idrotts­par­ken har hyrt en tomt av sta­den för hybri­da­re­nan, som slu­tar fyra meter utanför hybri­da­re­nans väg­gar.

Är det sta­den som ans­va­rar för mark och infra­struk­tur, t.ex. par­ke­ringsplat­ser och gator? Om så är fal­let, hur myc­ket kos­tar det?

Sta­den kom­mer att ans­va­ra för lands­kapspla­ne­rin­gen och väg­byg­get i idrotts­par­ken.

Varför byggs idrotts­par­ken i allians?

Alliance är idea­lisk för sto­ra, komplexa pro­jekt. Alliance hjäl­per dig att hål­la ditt pro­jekt inom bud­get och tid.

Vad är en allians?

Allian­sen är en jäms­tälld allians av före­tag under utvecklin­gen och genomfö­ran­det av pro­jek­tet, som är gemen­samt ans­va­rig för pro­jek­tets framgång. https://kokkolaareena.fi/allians/

Vem är huvu­dent­repre­nör för pro­jek­tet?

Det finns ingen huvu­dent­repre­nör i Allian­sen.

Vil­ka är med i allian­sen?

Arki­tekt­byråer­na Uki-ark­ki­teh­dit och Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, Ram­boll Fin­land, Gran­lund Poh­jan­maa, YIT och Kok­ko­la Urhei­lu­puis­to.

Varför finns det en arki­tekt med i pro­jek­tet?

Att pla­ne­ra ett komplext idrottscen­ter krä­ver yrkes­kuns­ka­per. Vi byg­ger också en bygg­nad som kom­mer att fin­nas kvar efter oss, och vi vill att den ska pas­sa väl in i Kok­ko­la.

Varför finns det en bygg­nad­sin­gen­jör med i pro­jek­tet?

Bygg­nad­sin­gen­jö­ren utfor­mar de struk­tu­rel­la lös­nin­gar­na base­rat på arki­tek­ter­nas rit­nin­gar så att bygg­na­den kan uppfö­ras.

Kom­mer pro­jek­tet att övers­kri­da bud­ge­ten och tidspla­nen?

Nio av tio allian­ser som genomförs i Fin­land lyc­kas hål­la tidspla­nen och bud­ge­ten.

Hur kom­mer byg­gan­det att över­va­kas?

Allian­sen anli­tar exter­na över­va­ka­re för att över­va­ka kva­li­te­ten på utveckling och genomfö­ran­de.

Vem bes­täm­mer vad som ska byg­gas i idrotts­par­ken?

Kar­le­by stad och Idrotts­par­kens sty­rel­se.

Hur kan jag påver­ka vad som byggs i idrotts­par­ken?

Det bäs­ta sät­tet att enga­ge­ra sig är genom din idrotts- eller kul­turklubb, genom dis­kus­sio­ner och works­hops.

Varför finns det inga kvin­nor som arbe­tar i Allian­sen?

Det finns kvin­nor som arbe­tar i Allian­sen, men det bor­de vara fler. I byggbranschen finns det tyvärr få kvin­nor att rek­ry­te­ra.

Hur har mil­jöfrå­gor­na beak­tats?

Idrotts­par­ken ska vara uts­läppsfri och mil­jö­vän­lig. Vårt ener­gi­sys­tem är base­rat på åter­vin­ning av avfall­se­ner­gi, vil­ket gör vårt ener­gi­sys­tem myc­ket mil­jö­vän­ligt. Vi kom­mer att ansö­ka om mil­jöcer­ti­fie­ring för hybri­da­re­nan.

Hur har till­gänglig­hetsfrå­gor­na beak­tats?

Till­gänglig­hets­kra­ven mås­te upp­fyl­las innan vi kan ansö­ka om bidrag till idrott­san­lägg­nin­gar.

Hur har ener­gief­fek­ti­vi­te­ten beak­tats?

Idrotts­par­ken ska vara uts­läppsfri och mil­jö­vän­lig. Vårt ener­gi­sys­tem byg­ger på åter­vin­ning av avfall­se­ner­gi, vil­ket gör vårt ener­gi­sys­tem myc­ket mil­jö­vän­ligt.

Hur har man tagit hän­syn till ven­ti­la­tio­nen?

Idrotts­par­kens HVAC-sys­tem kom­mer att utfor­mas för att upp­fyl­la moder­na krav.

Utform­ning av en hybri­da­re­na

Vem desig­na­de hybri­da­re­nan?

Hybri­da­re­nan desig­na­des av UKI arki­tek­ter och Jääs­ke­läi­nen till­sam­mans med cir­ka 150 volon­tä­rer från Kar­le­by.

Vem desig­na­de fot­bollspla­nen?

Hybri­da­re­nan har utfor­mats av UKI arki­tek­ter och Jääs­ke­läi­nen till­sam­mans med Kar­le­by fot­bollsklub­bar och tjäns­te­män.

Vem desig­na­de inom­husa­re­nan?

Vem desig­na­de inom­husa­re­nan?

Vil­ka är wow-effek­ter­na av en hybri­da­re­na?

Det är bra att kom­ma ihåg att wow-effek­ten är ett sub­jek­tivt begrepp. Vad som ger wow-effekt för en per­son har ingen bety­del­se för en annan. Att byg­ga en att­rak­tiv sport‑, mötes- och eve­ne­mangsplats krä­ver en inves­te­ring i visuel­la effek­ter, arki­tek­tur, av-tek­nik och ener­gi­sys­tem. Hybri­da­re­nans arki­tek­tur är spek­ta­ku­lär och stöd­jer den urba­na arki­tek­tu­ren i områ­det. Hybri­da­re­nans AV-tek­nik är modern och ändamål­sen­lig. Idrotts­par­kens ener­gi­sys­tem är glo­balt inno­va­tivt och har till­de­lats ett ökat idrott­san­lägg­ningss­töd av OKM. Res­tau­ran­gen i hybri­da­re­nan erb­ju­der enaståen­de utsikt över både fot­bollspla­nen och inom­huss­por­tområ­det på sam­ma gång. Klät­ter­väg­gen, som genom­kor­sar de fyra vånin­gar­na och böjer sig inåt de sis­ta tre met­rar­na, är en slåen­de arki­tek­to­nisk detalj i en redan impo­ne­ran­de are­na.

Hybri­da­re­nans kost­na­der

Hur myc­ket kom­mer idrotts­par­ken att kos­ta?

Kar­le­by stad föreslår en bud­get på upp till 74,9 mil­jo­ner euro för byg­gan­det av en idrotts­park.

Hur myc­ket kom­mer byg­gan­det av en idrotts­park att öka Kar­le­by stads skat­te­procent?

Utvecklin­gen och genomfö­ran­det av idrotts­par­ken kom­mer att genomfö­ras med extern låne­fi­nan­sie­ring i bola­gets balans­räk­ning, vil­ket inte direkt belas­tar sta­dens finan­ser. Indi­rekt kom­mer pro­jek­tet att sän­ka skat­te­sat­sen genom att loc­ka fler skat­te­be­ta­la­re till Kar­le­by.

Kom­mer avgif­ter­na för att använ­da idrott­san­lägg­nin­gar att höjas?

Avgif­ter­na för använd­ning av idrott­san­lägg­nin­gar kom­mer att förbli rim­li­ga.

Har en pri­vat spon­sor hit­tats för pro­jek­tet?

För­hand­lin­gar om att ta in pri­va­ta pen­gar har främst skett i sam­band med för­sälj­nin­gen av are­na­nam­net. Den för­vän­ta­de avkast­nin­gen på pri­vat kapi­tal är för när­va­ran­de högre än på lånat kapi­tal, varför en använd­ning av det­ta skul­le öka drifts­kost­na­der­na.

Vem ska beta­la för pro­jek­tet på 74,9 mil­jo­ner?

Lånet finan­sie­ras av ett externt finan­sins­ti­tut. Lånet kom­mer att beta­las av Sport Park Ltd med intäk­ter­na från dess verk­sam­het och even­tuell extern kapi­ta­li­se­ring.

Vil­ka kom­mer drifts­kost­na­der­na att vara?

Drift­kost­nads­kal­ky­len base­ras på föl­jan­de anta­gan­den:

Bud­ge­te­ra­de utgif­ter:
Rän­tor och amor­te­rin­gar på lån, underhåll av banor och loka­ler samt andra kost­na­der: 4,5 M€

Bud­ge­te­ra­de intäk­ter:
Använ­da­rav­gif­ter, sta­dens tjäns­tein­köp och lokal­hy­ror: 4,9 M€

Vad är till exem­pel timpri­set för en inom­husan­lägg­ning eller en fot­bollsplan?

Pri­ser­na för inom­husan­vänd­ning av hybri­da­re­nan är i lin­je med lik­nan­de sport- och eve­ne­mang­sa­re­nor i vårt land. Des­su­tom stö­der pris­sätt­nin­gen fysisk akti­vi­tet för barn och ung­do­mar under 18 år. Till exem­pel för­vän­tas använd­nin­gen av en inom­husplan kos­ta cir­ka 20–60 euro per tim­me, beroen­de på eve­ne­mang och tid på dyg­net, och använd­nin­gen av fot­bollspla­nen för­vän­tas kos­ta cir­ka 40–60 euro per tim­me, beroen­de på eve­ne­mang och tid på dyg­net. Pri­ser­na kom­mer att ses över när den fak­tis­ka nytt­jan­de­gra­den för hybri­da­re­nan är känd. Det lig­ger i bola­gets int­res­se att pris­sät­ta are­nan så att den är full­satt var­je kväll.

Hur ser kost­nads­struk­tu­ren ut för pro­jek­tet så här långt?

Fram till som­ma­ren 2023 har bola­get använt med­len för att rek­ry­te­ra en VD, under­sö­ka refe­rensplat­ser, interv­jua int­res­sen­ter, upp­hand­la pro­fes­sio­nel­la tjäns­ter och allian­ser, pla­ne­ra hela idrotts­parks­pro­jek­tet samt bud­ge­te­ring, orga­ni­sa­tion av använ­darworks­hops, arki­tek­to­nisk design av hybri­da­re­nan, struk­tu­rell design av hybri­da­re­nan, bygg­nads­tek­nisk design av hybri­da­re­nan, imple­men­te­rings­de­sign av hybri­da­re­nan, vali­de­ring av pla­ner, kom­mu­ni­ka­tion, infor­ma­tion och pro­jekt­led­ning.

Hur myc­ket pen­gar har använts hit­tills?

Bud­ge­ten för hela idrotts­par­ken, dvs. reno­ve­rin­gen av hybri­da­re­nan, trä­nings­hal­len och ishal­len, och KAS0-pro­jek­tets utvecklings- och bud­ge­te­rings­fas, som avs­lu­ta­des som­ma­ren 2022, var 991 943 euro och genomfö­ran­det var 977 671 euro. Bud­ge­ten för KAS1 i utvecklings­fa­sen av hybri­da­re­nan var 2,8 mil­jo­ner euro, med ett genomfö­ran­de under som­ma­ren 2023 på 1,5 mil­jo­ner euro. Totalt har före­ta­get spen­de­rat 2,5 mil­jo­ner euro fram till som­ma­ren 2023.

Hur stor är inom­husa­re­nans andel av den mål­sat­ta kost­na­den för hybri­da­re­nan på ca 56,5 mil­jo­ner euro?

Den pla­ne­ra­de kost­na­den för inom­husa­re­nan är 51,7 mil­jo­ner euro.

Hur myc­ket kos­tar nu fot­boll­sa­re­nan av en total kost­nad på cir­ka 56 mil­jo­ner euro?

Den pla­ne­ra­de kost­na­den för fot­boll­sa­re­nan uppgår till 4,8 mil­jo­ner euro.