Kategoriat
Uutiset Yleinen

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si esit­täy­tyi ensim­mäis­tä ker­taa Kok­ko­lan kaupungille.

3.5.2022

Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyi noin kuu­kausi sit­ten huh­ti­kuun alus­sa. Maa­nan­tai­na 2.5. allians­sin edus­ta­jat sai­vat mah­dol­li­suu­den esit­täy­tyä ensim­mäis­tä ker­taa Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le sekä esi­tel­lä tilan­ne­kat­sauk­sen ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lu­työn etenemisestä.

Kok­ko­laan suun­ni­tel­tu Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suus on moni­puo­li­nen ja laa­ja han­ke. Tämän­het­kis­ten arvioi­den mukaan noin 30 000 ker­ros­ne­liö­met­rin koko­nai­suus, joka koos­tuu sisä­ur­hei­lu­la­jien ja tapah­tu­mien käyt­töön tule­vas­ta moni­toi­mi­hal­lis­ta, kah­des­ta uudes­ta har­joi­tus­jää­kau­ka­los­ta sisä­juok­su­ra­toi­neen, sekä ole­mas­sa ole­van jää­hal­lin ja urhei­lu­ta­lon sanee­rauk­ses­ta. Lisäk­si suun­ni­tel­maan sisäl­tyy 3601-paik­kai­nen jal­ka­pal­los­ta­dio­nin, joka on suun­ni­tel­tu toteu­tet­ta­vak­si moni­toi­mi­hal­lin yhteyteen.

Kysees­sä on siis var­sin laa­ja han­ke, jon­ka toteu­tus tuli­si ete­ne­mään useam­mas­sa vai­hees­sa.  Jokai­sel­le vai­heel­le laa­di­taan oma bud­jet­ti sekä tark­ka toteu­tus­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Koko­nai­suus pitäi­si sisäl­lään seit­se­män eri vai­het­ta seuraavasti:

  1. KAS0-vai­hees­sa allians­sin työ kes­kit­tyy pro­jek­ti­suun­nit­te­luun ja budjetointiin
  2. KAS1, eli kehi­tys­vai­he 1, jos­sa suun­ni­tel­laan pro­jek­tin ensim­mäi­nen vaihe
  3. TAS1, eli toteu­tus­vai­he 1, jol­loin toteu­te­taan kehi­tys­vai­heen 1 suunnitelma
  4. KAS2, eli kehi­tys­vai­he 2, jol­loin suun­ni­tel­laan pro­jek­tin toi­nen vaihe
  5. TAS2, eli toteu­tus­vai­he 2, jol­loin toteu­te­taan kehi­tys­vai­heen 2 suunnitelma
  6. KAS3, eli kehi­tys­vai­he 3, jol­loin suun­ni­tel­laan pro­jek­tin vii­mei­nen kol­mas vaihe
  7. TAS3, toteu­tus­vai­he 3, jol­loin toteu­te­taan pro­jek­tin vii­mei­nen osuus

Nyt meneil­lään ole­vas­sa ensim­mäi­ses­sä kehi­tys­vai­hees­sa, eli niin sano­tus­sa nol­la­vai­hees­sa kes­ki­ty­tään Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den osal­ta ainoas­taan pro­jek­ti­suun­nit­te­luun ja bud­je­toin­tiin. Ensim­mäi­nen vai­he saa­daan suun­ni­tel­mien mukaan val­miik­si kesään men­nes­sä. Tote­aa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivula.

Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat UKI Ark­ki­teh­dit Oy sekä Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Poh­jan­maa Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.