Team Sisä­ra­ta alliansklus­ter vald som utfö­ra­re av Kar­le­by Idrotts­park

Konceptbild på Karleby Arenan, 3D-modellering

15.3.2022

Under våren har pla­ne­rin­gen av Idrotts­par­ken för­be­retts genom omfat­tan­de och djupt samar­be­te till­sam­mans med oli­ka aktö­rer. Timo Sivu­la, verks­täl­lan­de direk­tör för Kar­le­by Idrotts­park har gått fle­ra tio­tal för­be­re­dan­de sam­tal med idrottsfö­re­nin­gar, aktö­rer inom kul­tur samt med andra int­res­sen­ter.   

  • Idrotts­par­kens VD Timo Sivu­la säger, att i dis­kus­sio­ner­na har fram­kom­mit, att för­verkli­gan­de av Idrotts­par­ken är någon­ting för­vän­tat och som män­nis­kor aktivt föl­jer med. Jag har fått en hel mas­sa feed­back och krav som vi kom­mer att ta i beak­tan i mån om våra möj­lig­he­ter när pla­ne­rin­gen nu väl kör i gång.

Pro­jek­tet har forts­kri­dit snab­ba­re än utsatt tid­ta­bell. En vik­tig mils­tol­pe som främ­jar forts­krid­nin­gen av Idrotts­par­ken pro­jek­tet har bli­vit pas­se­rad den 14.3.2022 när Kar­le­by Idrotts­park Ab:s sty­rel­se gjor­de bes­lut på basen av en offert­jämfö­rel­se att bygg- och sane­rings­pro­jek­tet genomförs av alliansgrup­pen Team Sisä­ra­ta. Alliansgrup­pen består av YIT Suo­mi Oy, Uki Ark­ki­teh­dit Oy, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, Ram­boll Fin­land Oy och Gran­lund Poh­jan­maa Oy. Stadss­ty­rel­sen gav i sin tur stöd till Idrotts­par­kens sty­rel­ses val kring alliansgrup­pen under mötet 14.3.2022 vil­ket i prak­ti­ken cemen­te­ra­de upp­hand­lings­bes­lu­tet.    

Offertförfrå­gan till allian­ser­na publice­ra­des i decem­ber 2021. Under den gång­na vin­tern har det i en rask takt genomförts offert­verks­tä­der samt offert- och avtals­dis­kus­sio­ner bland allians­sam­mans­lut­nin­gar som läm­nat in offer­ter. Efter att proces­sen för kon­kur­ren­sut­sätt­ning var klar, fanns det två kan­di­da­ter som var lämpli­ga som allian­ser av vil­ka Idrotts­par­ken fick slut­li­ga offer­ter den 7 mars. Anbud­sin­for­dran genomför­des av Idrotts­par­kens samar­bets­part­ner Vison Oy som jämför­de resul­ta­ten och även stod för den pre­li­mi­nä­ra poäng­sätt­nin­gen. Vison Oy har även int­ro­duce­rat allians­mo­del­len i Fin­land. Det egent­li­ga bes­lu­tet av allian­sen gjor­des av Kar­le­by Idrotts­park Ab:s sty­rel­se.    

Allians är ett nytt sätt att age­ra och den utma­nar alla som del­tar till ett nytt slags samar­be­te. Allian­sen har en gemen­sam orga­ni­sa­tion som sam­manför alla aktö­rer och del­tar under hela pro­jek­tets gång. Föru­tom bes­täl­la­ren ingår även cent­ra­la pla­ne­ra­re och leve­ran­tö­rer i allian­sen. Orga­ni­sa­tio­nen som grun­dats delar på pro­jek­tets för­de­lar, men även på ris­ker­na. Att byg­ga via allians­mo­dell skil­jer sig från tra­di­tio­nel­la pro­jekt­mo­del­ler på så vis, att man i ett tidigt ske­de sam­manslår alla par­ters kuns­ka­per. Allians­pro­jek­tet får ett mål för kost­na­der och ett inbyggt inci­ta­ment­sys­tem som skall fun­ge­ra som en moti­va­tions­fak­tor. Som exem­pel på inci­ta­ment så gyn­nas alla par­ter i allian­sen ifall att bud­ge­ten unders­krids eller ifall att arbe­tet utförs före utsatt tid. Vice ver­sa påver­kas även allian­sens par­ter, ifall att bud­ge­ten övers­krids och ifall att tid­ta­bel­len inte hål­ler, dvs alla vin­ner eller alla för­lo­rar.    

Allian­sens förs­ta upp­gift är att upp­da­te­ra pro­jektpla­nen och uträt­ta en bin­dan­de tid­ta­bell och bud­get. Efter det­ta forts­kri­der pro­jek­tet till behand­ling i stads­full­mäk­ti­ge. Målet med pla­nen är att näs­ta höst pla­ne­ras reno­ve­rin­gen av ishal­len, isrin­kar­na ämna­de för trä­ning, inom­hus­löp­ba­nor och hybri­da­re­nan.

  • Valet av allian­sen flyt­tar Idrotts­par­ken pro­jek­tet när­ma­re någon­ting kon­kret. Obes­lut­sam­he­ten och oviss­he­ten som fanns i begyn­nel­sen av pro­jek­tet bör­jar nu bli kla­ra­re när vi kom­mer in i pla­ne­rings­fa­sen säger Idrotts­par­kens verks­täl­lan­de direk­tör Timo sivu­la.

Til­lägg­sin­for­ma­tion:

Kar­le­by Idrotts­park Ab
Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy – Kar­le­by Idrotts­park Ab

Verks­täl­lan­de Direk­tör Timo Sivu­la
+358 45 624 5150
timo.sivula@hybridarena.fi

Luitko jo nämä?

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.