Kategorier
Pressmeddelanden

Timo Sivu­la har utsetts till verks­täl­lan­de direk­tör för Kar­le­by Idrotts­park Ab

4.5.2021

På sitt möte mån­da­gen den 3 maj har sty­rel­sen för Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy – Kar­le­by Idrotts­park Ab utsett Timo Sivu­la till verks­täl­lan­de direk­tör för bolaget.

Sivu­la är från Kar­le­by och diplo­min­gen­jör från Tek­nis­ka högs­ko­lan. Han har varit verk­sam i led­ning­supp­gif­ter vid fle­ra före­tag samt i projekt‑, led­nings- och förvaltningsuppgifter.

Kar­le­by Idrotts- och eve­ne­mangs­park är sta­dens nyas­te stor­pro­jekt som har stor syn­lig­het och bety­del­se för sta­dens att­rak­ti­vi­tet och livs­kraf­ti­ga till­växt. Kar­le­by Idrotts­park Ab ans­va­rar för genomfö­ran­det av pro­jek­tet. Verks­täl­lan­de direk­tö­rens förs­ta upp­gift är att ska­pa en pro­jektplan och en pro­jekt­tidsplan för bygg­pro­jek­tet. I dem preci­se­ras ser­vice­hel­he­ter­na och ser­vice­mo­del­ler­na för idrotts­par­ken och andra innehållsfrå­gor. Arbe­tet inleds den­na vår.

Sivu­la har star­ka meri­ter inom resul­tat­rik pla­ne­ring och genomfö­ran­de av nya pro­jekt samt ska­pan­de av nya före­tags­hel­he­ter. Han är också en erfa­ren nät­ver­ka­re som har varit med om att grun­da fle­ra allian­ser både i Fin­land och inter­na­tio­nellt. Han har des­su­tom erfa­ren­het som eve­ne­mang­sar­ran­gör och idrottstränare.

I ansök­nings­proces­sen har man redan från bör­jan anli­tat MPS Career Oy:s rek­ry­te­ringst­jäns­ter och psy­ko­log­kon­sult som samar­bets­part­ner. Ansök­nings­ti­den gick ut 21.3.2021. Sam­man­lagt 17 ansök­nin­gar läm­na­des in. Av dem val­des åtta kan­di­da­ter till interv­ju. På basis av ansök­nin­gar­na och de inle­dan­de interv­juer­na avance­ra­de tre kan­di­da­ter till en omfat­tan­de lämplig­hets­be­döm­ning, tes­ter och slutintervjuer.

Enligt MPS psy­ko­log­kon­sult Daniel Särs lig­ger tyngd­punk­ten i test­ning och utvär­de­ring av kan­di­da­ter på ledars­kaps­kom­pe­tens i syn­ner­het när det gäl­ler hel­hets­be­to­nad led­ning av ett omfat­tan­de pro­jekt. ”Andra cent­ra­la bedöm­nings­kri­te­rier var förmå­ga att ges­tal­ta och ana­ly­se­ra hel­hets­bil­den, samar­betsförmå­ga vid omfat­tan­de samar­be­te med int­res­sentgrup­per, kom­mu­ni­ka­tions- och inte­rak­tionsförmå­ga samt fast bes­luts- och för­hand­lingsförmå­ga”, säger Särs. Kar­le­by stadss­ty­rel­se är styrgrupp för Idrotts­par­ken Ab. Styrgrup­pen har under proces­sen arbe­tat med att utar­be­ta bola­gets stif­tel­seur­kund (bolag­sord­ning, bransch) samt behand­lat ansök­nings­kri­te­rier­na för verks­täl­lan­de direk­tö­ren och fått fle­ra läges­rap­por­ter om hur proces­sen framskrider.