Kategorier
Allmän

Pre­sen­ta­tion av Kari Rintamäki

28.6.2022

Läs om Team Sisä­ra­ta och Kar­le­by Idrotts­parks allians. Kari Rin­ta­mä­ki från Gran­lund Poh­jan­maa intervjuas.

Vil­ken roll har du i allian­sen för Kar­le­by Idrottspark?

Jag är ans­va­rig för pla­ne­rin­gen av hus­tek­nik. Vi har ett rela­tivt brett team med oss och var­je delområ­de har en egen pla­ne­ra­re. Hus­tek­ni­ken i sig är också en gans­ka omfat­tan­de hel­het och dess delområ­den är bl.a. upp­värm­ning och ven­ti­la­tion, vat­ten­sys­tem, eltek­nik, auto­ma­tion, AV-tek­nik, kyl­sys­tem, sprinkler- och ener­gi­pro­duk­tions­sys­tem. Jag samord­nar hela expert­tea­mets samar­be­te. Des­su­tom samar­be­tar jag med andra exper­ter inom pla­ne­ringsbranschen, till exem­pel arkitekter.

Vad anser du om allian­sar­be­tet? Vad tyc­ker du om det?

Det är väl­digt int­res­sant. Det jag mest gil­lar är gemens­ka­pen och att allas syn­punk­ter beak­tas. Vi arbe­tar till­sam­mans med hela pro­jekt­tea­met och när alla har sina egna kom­pe­ten­sområ­den uppnås kost­nad­sef­fek­ti­va lös­nin­gar genom samar­be­te. På det­ta sätt görs allt också skräd­dar­sytt enligt bes­täl­la­rens behov.

Har det fun­nits några utmaningar?

Vi befin­ner oss vis­ser­li­gen fort­fa­ran­de i inled­ningss­ke­det, men bud­ge­ten väc­ker dis­kus­sion. På grund av pan­de­min och kri­get har kost­na­der­na sti­git myc­ket under den senas­te tiden. Också det inno­va­ti­va ener­gi­sys­tem som är under pla­ne­ring är syn­ner­li­gen krä­van­de. Men jag skul­le vil­ja säga att det sna­ra­re är en posi­tiv utma­ning som sam­ti­digt är myc­ket int­res­sant och vik­tig att genomfö­ra, efter­som pro­jek­tet syf­tar till låga drifts­kost­na­der. Men några egent­li­ga problem har det inte funnits.

Berät­ta något roligt mis­sö­de eller någon annan int­res­sant hän­del­se i alliansen?

Vi hade precis i bör­jan av pro­jek­tet ett tillfäl­le att bekan­ta oss med pro­jektgrup­pen och där pro­jektc­he­fen pre­sen­te­ra­de judo för oss. Då lyc­ka­des jag bry­ta ett rev­ben, men nu har jag åter­häm­tat mig ett tag och mår bätt­re. En annan sak som jag kom­mer ihåg är att vi har hit­tat ett fan­tas­tiskt lunchs­täl­le nära vårt kon­tor som heter Herk­ku Het­ki Ken­ta­la. Det är en stäm­nings­full res­tau­rang i tra­di­tio­nell stil som har bli­vit en näs­tan daglig lunchplats för oss. Det är trev­ligt att gå dit och få ett skönt avbrott i arbetsdagen.

Hur åter­häm­tar du dig efter en hek­tisk arbetsvecka?

Motion lig­ger myc­ket nära mitt hjär­ta. På fri­ti­den syss­lar jag med motion. På vin­tern ski­dar jag och på som­ma­ren cyklar och jog­gar jag. Jag är också myc­ket ute med hunden.

Berät­ta ännu något om det före­tag du representerar?

Gran­lund Poh­jan­maa fyl­ler i år 50 år. Våra verk­sam­hetss­täl­len finns i Sei­nä­jo­ki, Ala­vo, Kar­le­by och Vasa. Jag bor själv i Vasa, men jag arbe­tar nu var­je vec­ka också i Kar­le­by. Vi är den störs­ta aktö­ren inom hus­tek­nik i Fin­land och vi har omfat­tan­de resur­ser. I Öster­bot­ten arbe­tar för när­va­ran­de 75 per­so­ner och totalt 1 200 per­so­ner i hela Fin­land. Vi har branschex­per­ter på bred front i vårt före­tag runt om i landet.