Mul­ti­funk­tion­sa­re­nans genomförande

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy (Kar­le­by Idrotts­park Ab) har ingått en tom­tar­ren­deav­tal för are­nans tomt med sta­den och byg­glov­fa­sen har inletts.

Pla­ne­rad tidtabell

(du kan öpp­na bil­den stör­re genom att klic­ka på den)

Idrotts­par­kens place­ring och för­be­re­dan­de arbeten

I videon nedan berät­tar Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la och ans­va­ri­ga bygg­mäs­ta­re Sami Lind­holm om inled­nin­gen av de för­be­re­dan­de arbe­te­na och det kom­man­de byggprojektet.

Visua­li­se­ring av området

Den mul­ti­funk­tio­nel­la are­nan som lig­ger längs Kar­le­by­ga­tan är en fort­sätt­ning på bygg­nads­komplexet som bil­das av Vesi­Vei­ja­ri och ishal­len. De för­be­re­dan­de arbe­te­na för byg­gan­det av mul­ti­funk­tion­sa­re­nan inleds i okto­ber 2023. För­be­re­dan­de arbe­ten före god­kän­nan­de av byg­glov inklu­de­rar till exem­pel områ­dess­täng­ning, lands­kap­sar­be­ten samt kon­struk­tion och etable­ring av barack­byn. Pla­ne­rad fär­digs­täl­lan­de av byg­gan­det är vin­tern 2025–2026.

(Du kan öpp­na bil­den stör­re genom att klic­ka på den)

Utfors­ka utrymmena

Utrym­men i hybri­da­re­nan (Mul­ti­funk­tion­sa­re­na och fot­boll­sa­re­na) bör bet­jä­na invå­nar­na i Kar­le­by mång­si­digt. I den offent­li­ga dis­kus­sio­nen fram­hävs ofta sport starkt, men det är vik­tigt att beto­na att det inte är en sport­hall, utan en mul­ti­funk­tion­sa­re­na som kom­mer att erb­ju­da moder­na, kra­vupp­fyl­lan­de och moder­na faci­li­te­ter för sport, motion, mäs­sor, kon­ser­ter, kon­fe­ren­ser och andra hän­del­ser av oli­ka storlekar.

(Du kan öpp­na bil­der­na stör­re genom att klic­ka på den)

Ge res­pons!