Kategorier
Nyheter

Liv­lig dis­kus­sion om pla­ne­rin­gen av Kar­le­by Arenan

21.1.2022

Timo Sivu­la, verks­täl­lan­de direk­tör för Kar­le­by Idrotts­park Ab, pre­sen­te­ra­de pro­jek­tet och anteck­na­de de öns­kemål som fram­kom­mit i dis­kus­sio­nen om Kar­le­by Are­nan i Kul­tur­ga­ra­get 19.1.2022.

Verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la berät­tar om pro­jek­tet. Bild: Kul­tur­ga­ra­gets Facebook

Främst på eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer­nas öns­kemåls­lis­ta var skä­li­ga kost­na­der, god akus­tik, hög­kva­li­ta­tiv tek­nik, loka­ler som kan omvand­las och en fun­ge­ran­de mil­jö. Nedan Kul­tur­ga­ra­gets Face­book-nyhet om evenemanget.