Kategorier
Pressmeddelanden

Koncep­tet för Kar­le­by Idrotts­park har godkänts

28.9.2021

Vid sitt möte 27.9.2021 god­kän­de Kar­le­by stadss­ty­rel­se koncep­tet för Kar­le­by Idrotts­park. Bes­lu­tet är avgö­ran­de med tan­ke på hur pro­jek­tet med idrotts­par­ken frams­kri­der, efter­som det fasts­täl­ler de rikt­lin­jer enligt vil­ka pla­ne­rin­gen av idrotts­par­ken ska bör­ja framskrida.

”God­kän­nan­det av koncep­tet för idrotts­par­ken är en bety­dan­de mils­tol­pe med tan­ke på utvecklin­gen av idrotts­par­ken”, säger Timo Sivu­la, verks­täl­lan­de direk­tör för Kar­le­by Idrotts­park Ab. ”Vi har nu befo­gen­het att bör­ja sam­mans­täl­la allian­sen och pla­ne­ra idrotts­par­ken.” Jag sik­tar på att vi före näs­ta som­mar ska kun­na läg­ga fram idrotts­park­sal­lian­sens bin­dan­de anbud och tid­ta­bel­ler för stads­full­mäk­ti­ge i Karleby.”

Enligt koncep­tet är målet för Idrotts­par­ken ett bygg­nads- och sane­rings­pro­jekt som genomförs enligt allians­mo­del­len och vars bud­get är cir­ka 50 mil­jo­ner euro. I den bygg­hel­het som avses i koncep­tet ingår två täck­ta isrin­kar för trä­ning med löp­ba­nor inom­hus, en ishall som sane­rats och moder­ni­se­rats, sane­ring av den skyd­da­de delen av Idrottshuset där bas­ketpla­nen och det reno­ve­ra­de styr­ke­lyfts­gym­met finns samt en ny stor inomhusarena.

I inom­husa­re­nan ingår

  • moder­na utställnings‑, mäss‑, pop­kon­sert- och kon­fe­rens­lo­ka­ler som snabbt kan omvandlas
  • loka­ler för idrotts­vä­sen­det och idrott­sak­tö­rer­na samt till exem­pel för läka­re, fysio­te­ra­pi och testlaboratorium
  • mång­si­di­ga idrotts­lo­ka­ler med goda förut­sätt­nin­gar för inomhusgrenar
  • högklas­si­ga res­tau­ran­glo­ka­ler och ‑tjäns­ter för företagsevenemang
  • press­lo­ka­ler som dag­tid kan fun­ge­ra som undervisningsklass
  • loka­ler, reds­kap och anord­nin­gar som loc­kar unga

I koncep­tets förs­ta fas ingår en fot­bollss­ta­dion med 2 000 täck­ta sittplat­ser. Fot­bollss­ta­dion byggs fast i inom­husa­re­nan så att are­nans omkläd­nings­rum och andra per­so­na­lut­rym­men också blir till­gängli­ga för fot­bollss­pe­la­re. Optio­nen är att byg­ga en helt täckt sta­dion i den andra fasen.

Idrotts­par­kens allians och pla­ner vän­tas bli kla­ra före som­ma­ren 2022. Avsik­ten är att bygg­nad­sar­be­te­na ska inle­das under 2023 och slutfö­ras under 2025. Föl­jan­de bety­dan­de mils­tol­pe är full­mäk­ti­ges finan­sie­rings­bes­lut, som kan fat­tas tidi­gast våren 2022 när allian­sen och pla­ner­na är färdiga.

Vad är konceptet?

Koncep­tet är grovt, ”ritat i san­den” och en pre­li­mi­när vision om mål­bil­den för pro­jek­tet. Koncep­tet berät­tar vad som hål­ler på att göras. Det pla­ne­ring­sar­be­te som föl­jer på koncep­tet bes­täm­mer hur arbe­tet utförs. Pla­ne­ring­sar­be­tet bör­jar alltså med ett god­känt koncept. Detal­jer­na, tid­ta­bel­len och bud­ge­ten preci­se­ras under planeringsarbetet.