Kategorier
Allmän

Jaak­ko Lin­no­lah­ti intervjuas

11.7.2022

Läs om Team Sisä­ra­ta och Kar­le­by idrotts­parks allians. Jaak­ko Lin­no­lah­ti intervjuas

Kar­le­by idrotts­parks allians inled­de sitt arbe­te i slu­tet av mars 2022. I det förs­ta ske­det pla­ne­ras innehål­let i och genomfö­ran­det av idrotts­parks­hel­he­ten. Mål­kost­na­den och genomfö­ran­depla­nen med tid­ta­bel­ler fasts­tälls. Utifrån arbe­tet fat­tas bes­lut om övergång till genomfö­ran­de­fa­sen. Jaak­ko Lin­no­lah­ti, upp­hand­ling­sans­va­rig, kom­mer från YIT i Vasa.

Vil­ken roll har du i Kar­le­by idrotts­parks allians?

I tea­met är jag upp­hand­ling­sans­va­rig, och des­su­tom stö­der jag pro­jekt­led­nin­gen i syn­ner­het i upp­gif­ter som gäl­ler infor­ma­tions­han­te­ring och pla­ne­ringss­tyr­ning. Des­su­tom är jag med­lem i allian­sens projektgrupp.

Hur ser din arbets­dag ut?


I det­ta ske­de av pro­jek­tet har upp­hand­lin­gen en rela­tivt liten roll, och därför del­tar jag till­sam­mans med ett annat team i utvecklan­det av pro­jek­tet, säkers­täl­lan­det av utgång­supp­gif­ter­na och kom­men­te­rin­gen av oli­ka alter­na­tiv. Jag har också varit aktiv i utvecklan­det av proces­sen för infor­ma­tions­han­te­ring inom pro­jek­tet, vil­ket alltså i hög grad styr hur vi age­rar i pro­jek­tet och hur vi behand­lar infor­ma­tion och oli­ka doku­ment. I utvecklings­fas 1, som inleds på hös­ten, fär­digs­täl­ler vi pro­jek­tets upp­hand­lings­stra­te­gi och utar­be­tar en upp­hand­lingsplan som för sin del styr bl.a. planeringstidtabellen.

Vad anser du om allian­sar­be­tet?

Jag gil­lar allian­sar­be­te, efter­som det är en myc­ket samar­bets­mäs­sig ent­repre­nörs­form. Vi sit­ter alla vid sam­ma bord och har sam­ma mål. Jag före­drar en modell där pro­jek­te­ra­re och bygg­her­rar kon­kur­ren­sut­sätts som ett team, och på så sätt kan vi också till­sam­mans fasts­täl­la verk­sam­hets­mo­del­ler­na redan från den förs­ta dagen – del­vis redan i täv­lingss­ke­det. Efter­som vi arbe­tar myc­ket till­sam­mans är det vik­tigt att också använ­da tid för mer mju­ka vär­de­rin­gar, såsom en god tea­man­da, med vil­ken vi främ­jar teamarbetet.

Hur avvi­ker allian­sar­be­tet från dina tidi­ga­re projekt?

Vi arbe­tar i Big Room, där alla nyc­kel­per­so­ner är när­va­ran­de minst en gång i vec­kan. I pro­jek­tets utvecklingss­ke­de sat­sar vi lite mer tid på arbe­tet och vårt mål är att det återståen­de sedan fun­ge­rar pla­nen­ligt utan stör­re motgån­gar. I ett tra­di­tio­nellt bygg­pro­jekt fokuse­rar var­je ent­repre­nör mer på sitt eget arbe­te och beva­kar sitt eget int­res­se mer. I allian­sen arbe­tar alla för sam­ma mål och fokus lig­ger på att föra pro­jek­tet framåt. I samar­bets­pro­jekt utvecklas pla­ner­na också steg­vis – vi gör upp pla­ner för beho­vet vid den aktuel­la tid­punk­ten, vil­ket i sin tur för­kor­tar tid­ta­bel­len för hela pro­jek­tet betyd­ligt. I frå­ga om andra pro­jekt, där man t.ex. mås­te ge ett exakt pris, blir bes­täl­la­ren tvun­gen att bes­täl­la alla pla­ner av pla­ne­rar­na innan bes­täl­la­ren kon­kur­ren­sut­sät­ter hela entreprenaden.

Har det fun­nits några utmaningar?

Natur­ligt­vis har det fun­nits såda­na, men över­lag har arbe­tet bör­jat bra och jag mås­te kons­ta­te­ra att vi i Big Room har haft ett helt fan­tas­tiskt sätt att arbe­ta. Utvecklings­fas 0 har nu pågått, vil­ket innebär att vi har varit tvung­na att hål­la fast vid de mål som bes­täl­la­ren satt upp för pro­jek­tet inom en rela­tivt kort tid. Det är förk­nip­pat med oli­ka krav­de­fi­ni­tio­ner av oli­ka använ­da­re, såsom idrottsfö­re­nin­gar och eve­ne­mang­sak­tö­rer, så vi har fått gans­ka myc­ket infor­ma­tion och också mån­ga behov har frams­tällts. Vi har varit tvung­na att snabbt sam­mans­täl­la oli­ka alter­na­tiv och sedan har vi fun­de­rat på vil­ket av alter­na­ti­ven som nu är det som vi vill pre­sen­te­ra för bes­luts­fat­tar­na. Natur­ligt­vis mås­te vi också beak­ta bud­ge­ten. Den styr vår verk­sam­het. Pri­ser­na på bygg­kost­na­der har också sti­git betyd­ligt under den senas­te tiden, vil­ket har fört med sig egna utmaningar.

Hur åter­häm­tar du dig efter en hek­tisk arbets­vec­ka?

Jag åter­häm­tar mig genom oli­ka for­mer av motion och det är myc­ket vik­tigt för mig. Jag motio­ne­rar ofta på mor­go­nen redan före arbets­da­gen, antin­gen på gym­met eller på golf­ba­nan. Jag har hela mitt liv haft korg­boll som hob­by. Att vara till­sam­mans med bar­nen hem­ma och famil­je­var­da­gen i övrigt gör att jag behän­digt glöm­mer allt arbets­jäkt.Berät­ta ännu något om det före­tag du repre­sen­te­rar?

Jag repre­sen­te­rar YIT, som är Fin­lands störs­ta bygg­fir­ma och jag vågar påstå att YIT på mån­ga sätt också är en väg­vi­sa­re. För när­va­ran­de är vår stra­te­gi att utveckla mån­ga stä­der och livs­mil­jö­er, och natur­ligt­vis är frå­gor som gäl­ler ans­vars­ta­gan­de och mil­jö också en vik­tig del av vår stra­te­gi. Jag gil­lar att arbe­ta på YIT och jag har fått myc­ket ans­var under min kar­riär. Anled­nin­gen till att jag vill fort­sät­ta hos YIT är att jag får del­ta i int­res­san­ta och vik­ti­ga bygg­pro­jekt, som t.ex.  det­ta pro­jekt, till­sam­mans med de bäs­ta yrkes­per­so­ner­na inom branschen. Det­ta är min driv­kraft och därför far jag gär­na till job­bet var­je morgon.