Pituushyppy havainnekuva Kokkolan Urheilupuiston allianssi

Kar­le­by Idrotts­park har bevil­jats stat­sun­ders­töd på 1 200 000 euro

Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet och Regionför­valt­nings­ver­ket i Västra och inre Fin­land har bevil­jat Kar­le­by Idrotts­park Ab ett stat­sun­ders­töd på 1 200 000 euro för byg­gan­det av hybri­da­re­nan i Karleby.

KARLEBY ARENAN — LÄS VAD ALLT DET HANDLAR OM

Utvecklin­gen av Idrotts­par­ken och cent­ral­par­ken har under 2000-talet varit aktuell fle­ra gån­ger i oli­ka for­mer. Den hel­het som ersät­ter Idrottshuset har pla­ne­rats och utma­nin­gen med en trä­ningsplan för iss­port har också dryf­tats fle­ra gån­ger. Kar­le­by Idrotts­park Ab har till upp­gift att genomfö­ra en hybri­da­re­na och till­hö­ran­de sane­rings- och nybyggnadsobjekt. 

Använ­dar­verks­tä­der­na inle­der sitt arbete

Motion är en vik­tig del av väl­be­fin­nan­det för alla Att kart­läg­ga öns­kemå­len och beho­ven hos de fram­ti­da loka­ler­nas använ­da­re och att ta hän­syn till dem har från förs­ta bör­jan varit ett högprio­ri­te­rat mål i pla­ne­rin­gen av Kar­le­by Idrottspark.

Bågskyttetavla med tre pilar mitt i tavlan.

Finan­sie­rings­bes­lut 2022

Allian­sen och pla­ner­na för den idrotts­park som ska byg­gas i Kar­le­by fär­digs­tälls före som­ma­ren 2022. Byg­gar­be­te­na ska enligt pla­ner­na inle­das 2023 och pro­jek­tet fär­digs­tälls 2025.

Näs­ta vik­ti­ga steg är full­mäk­ti­ges finan­sie­rings­bes­lut, som kan fat­tas tidi­gast i vår när allian­sen och pla­ner­na blir klara.

En orkesterbild där en kvinna i förgrunden spelar kontrabas.

Upple­vel­ser och erfarenheter

Den nya sto­ra inom­husa­re­nan, som ingår i bygg­hel­he­ten enligt koncep­tet, möj­lig­gör bl.a. ord­nan­de av oli­ka pop­kon­ser­ter och konferenser.

Loka­ler­na läm­par sig också för uts­täll­nin­gar eller till exem­pel mäs­sor. Res­tau­ran­ger av hög kva­li­tet och de tjäns­ter som de erb­ju­der säkers­täl­ler fina evenemang.

Bild av motionslokal inomhus där en ung pojke för en basketboll under ett hinder.

Motionsgläd­je för alla

Koncep­tet innehål­ler utmärk­ta förhål­lan­den för idrotts- och hob­by­verk­sam­het – för motion­sint­res­se­ra­de i alla åldrar och på alla nivåer.

Motionsgläd­je säkers­tälls av nya isrin­kar för trä­ning, löp­ba­nor inom­hus, ishall, bas­ketplan och styr­ke­lyfts­gym. Unga per­so­ner är säkert int­res­se­ra­de av de oli­ka loka­ler­na, reds­ka­pen och anordningarna.

Pla­ne­rin­gen inbegri­per också loka­ler för läkart­jäns­ter, fysio­te­ra­pi och test­la­bo­ra­to­rium. Press­lo­ka­ler­na omvand­las dag­tid till undervisningsklasser.