Kar­le­by Idrotts­park Ab:s bygg­nad­sar­be­ten startar

Kar­le­by Idrotts­park Ab har fått byg­glov den 29 novem­ber 2023. Styrgrup­pen för pro­jek­tet, som är stads­ty­rel­sen, note­ra­de de begär­da komplet­te­rin­gar­na och ytter­li­ga­re förkla­rin­gar som gjorts till bygglovet.

Kar­le­by Are­nan – Läs vad allt det hand­lar om

Utvecklin­gen av Idrotts­par­ken och cent­ral­par­ken har under 2000-talet varit aktuell fle­ra gån­ger i oli­ka for­mer. Den hel­het som ersät­ter Idrottshuset har pla­ne­rats och utma­nin­gen med en trä­ningsplan för iss­port har också dryf­tats fle­ra gån­ger. Kar­le­by Idrotts­park Ab har till upp­gift att genomfö­ra en hybri­da­re­na och till­hö­ran­de sane­rings- och nybyggnadsobjekt. 

Kar­le­by Are­nan – arki­tek­to­nis­ka bilder

Arki­tek­to­nis­ka bil­der från Kaar­le­lan­ka­tu, Sun­ti och Vesiveijari.

123 Kar­le­by­bor har del­ta­git i Kar­le­by Idrotts­parks användarverkstäder

För att genomfö­ra Kar­le­by stads stra­te­gi, bjöd Kar­le­by Idrotts­park hös­ten 2022 in använ­da­re, tjäns­tein­ne­ha­va­re och bes­luts­fat­ta­re från Kar­le­by för de fram­ti­da anlägg­nin­gar från Kar­le­by, för att till­sam­mans pla­ne­ra en ny mång­funk­tio­nell are­na och fot­bollss­ta­dion. 123 per­so­ner har del­ta­git i använ­dar­verks­tä­der­na, 35 works­hop­par har anord­nats, vil­ket innebär att de sam­man­lag­da bidra­get till pla­ne­rin­gen av enbart works­hop­del­ta­gar­na är hela 554 timmar.

123 Karlebybor har deltagit i Karleby Idrottsparks användarverkstäder
En orkesterbild där en kvinna i förgrunden spelar kontrabas.

Upple­vel­ser och erfarenheter

Den nya sto­ra inom­husa­re­nan, som ingår i bygg­hel­he­ten enligt koncep­tet, möj­lig­gör bl.a. ord­nan­de av oli­ka pop­kon­ser­ter och konferenser.

Loka­ler­na läm­par sig också för uts­täll­nin­gar eller till exem­pel mäs­sor. Res­tau­ran­ger av hög kva­li­tet och de tjäns­ter som de erb­ju­der säkers­täl­ler fina evenemang.

Motionsgläd­je för alla

Koncep­tet innehål­ler utmärk­ta förhål­lan­den för idrotts- och hob­by­verk­sam­het – för motion­sint­res­se­ra­de i alla åldrar och på alla nivåer.

Motionsgläd­je säkers­tälls av nya isrin­kar för trä­ning, löp­ba­nor inom­hus, ishall, bas­ketplan och styr­ke­lyfts­gym. Unga per­so­ner är säkert int­res­se­ra­de av de oli­ka loka­ler­na, reds­ka­pen och anordningarna.

Pla­ne­rin­gen inbegri­per också loka­ler för läkart­jäns­ter, fysio­te­ra­pi och test­la­bo­ra­to­rium. Press­lo­ka­ler­na omvand­las dag­tid till undervisningsklasser.

Bild av motionslokal inomhus där en ung pojke för en basketboll under ett hinder.