Förs­ta info­mö­te i Snell­mans­alen 9.11.2022.

Se video från evenemanget!

Kar­le­by Idrotts­park Ab anord­na­de ett info­mö­te som var öppet för alla och som gäll­de pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­park. Se video från evenemanget!

Motion är en vik­tig del av väl­be­fin­nan­det för alla ålderskategorier

Motion är en vik­tig del av väl­be­fin­nan­det för alla ålders­ka­te­go­rier, den upprätthål­ler rör­lig­he­ten, brom­sar för­lus­ten av mus­kel­mas­sa och stär­ker ske­let­tet. Det är särs­kilt vik­tigt att senio­rer­na upprätthål­ler sin akti­vi­tet och kon­di­tion, efter­som det fördrö­jer de förändrin­gar som åldran­det medför och även före­byg­ger neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar, såsom minnessjukdomar.

Bågskyttetavla med tre pilar mitt i tavlan.

Finan­sie­rings­bes­lut 2022

Allian­sen och pla­ner­na för den idrotts­park som ska byg­gas i Kar­le­by fär­digs­tälls före som­ma­ren 2022. Byg­gar­be­te­na ska enligt pla­ner­na inle­das 2023 och pro­jek­tet fär­digs­tälls 2025.

Näs­ta vik­ti­ga steg är full­mäk­ti­ges finan­sie­rings­bes­lut, som kan fat­tas tidi­gast i vår när allian­sen och pla­ner­na blir klara.

En orkesterbild där en kvinna i förgrunden spelar kontrabas.

Upple­vel­ser och erfarenheter

Den nya sto­ra inom­husa­re­nan, som ingår i bygg­hel­he­ten enligt koncep­tet, möj­lig­gör bl.a. ord­nan­de av oli­ka pop­kon­ser­ter och konferenser.

Loka­ler­na läm­par sig också för uts­täll­nin­gar eller till exem­pel mäs­sor. Res­tau­ran­ger av hög kva­li­tet och de tjäns­ter som de erb­ju­der säkers­täl­ler fina evenemang.

Bild av motionslokal inomhus där en ung pojke för en basketboll under ett hinder.

Motionsgläd­je för alla

Koncep­tet innehål­ler utmärk­ta förhål­lan­den för idrotts- och hob­by­verk­sam­het – för motion­sint­res­se­ra­de i alla åldrar och på alla nivåer.

Motionsgläd­je säkers­tälls av nya isrin­kar för trä­ning, löp­ba­nor inom­hus, ishall, bas­ketplan och styr­ke­lyfts­gym. Unga per­so­ner är säkert int­res­se­ra­de av de oli­ka loka­ler­na, reds­ka­pen och anordningarna.

Pla­ne­rin­gen inbegri­per också loka­ler för läkart­jäns­ter, fysio­te­ra­pi och test­la­bo­ra­to­rium. Press­lo­ka­ler­na omvand­las dag­tid till undervisningsklasser.