Kategorier
Allmän

De fles­ta rör sig för lite med tan­ke på hälsan

22.9.2022

Cir­ka två av tre per­so­ner över 18 år rör sig otill­räckligt med tan­ke på häl­san. I frå­ga om den tota­la akti­vi­te­ten lig­ger ca 40 procent under den rekom­men­de­ra­de mäng­den. Enligt rekom­men­da­tio­ner­na rör sig unga vux­na mer san­no­likt än äldre, och av dem som fyllt 80 år upp­fyll­de endast cir­ka en tion­del motions­mäng­den enligt motionsrekommendationen.

Regel­bun­den motion med mått­lig eller hög belast­ning förbätt­rar and­nings- och cir­ku­la­tion­sor­ga­nens kon­di­tion och leder till att deras funk­tionsförmå­ga ökar och effek­ti­vi­se­ras. En ökad fysisk akti­vi­tet och inten­si­tet leder ofta till en bätt­re fysisk kon­di­tion. God fysisk kon­di­tion främ­jar också häl­san och har en koppling till bl.a. mins­kad total död­lig­het, mins­kad mor­ta­li­tet i sam­band med hjärt- och kärls­juk­do­mar samt mins­kad risk för att i stor utsträck­ning ins­juk­na i oli­ka långtidssjukdomar.

För att uppnå häl­so­mäs­sig nyt­ta av motion ska vux­na i åldern 18–65 år utö­va minst 2 h 30 min mått­ligt ansträn­gan­de uthål­lig­hets­mo­tion per vec­ka eller alter­na­tivt minst 1 h 15 min ansträn­gan­de uthål­lig­hets­mo­tion samt motion som upprätthål­ler mus­kel­kon­di­tion och rörel­se­kont­roll minst 2 gån­ger per vecka.

Motions­re­kom­men­da­tio­ner­na för per­so­ner över 65 år mots­va­rar rekom­men­da­tio­ner­na för vux­na, men vid sidan av trä­ning av mus­kel­kon­di­tion rekom­men­de­ras äldre också att trä­na balans och vig­het för att före­byg­ga fallolyckor.

Enligt under­sök­nin­gen Fin­Ter­veys 2017 har dock fin­län­dar­nas motion­su­tö­van­de på fri­tid ökat bland både vux­na och unga. Om utvecklin­gen fort­sät­ter i sam­ma rikt­ning, kan man i Fin­land uppnå Världs­häl­soor­ga­ni­sa­tio­nens (WHO) mål, som syf­tar till att mins­ka ande­len per­so­ner som rör sig i otill­räcklig omfatt­ning med 10 procent fram till 2025.

Utma­nin­gen är att nå de befolk­ningsgrup­per där den fysis­ka akti­vi­te­ten är minst, såsom äldre åldersklas­ser eller lågut­bil­da­de. Även om utveckling­stren­den före­fal­ler lovan­de är det vik­tigt att se till att den posi­ti­va utvecklin­gen fort­sät­ter. Vi fin­län­da­re är fysiskt akti­va och motion­sin­rik­ta­de i en inter­na­tio­nell jämfö­rel­se, men med tan­ke på folk­häl­san mås­te målet vara att öka ande­len fysiskt akti­va stör­re än WHO:s minimimål.

Man bör särs­kilt sat­sa på pro­jekt som syf­tar till att öka motio­nen bland barn och unga samt att upprätthål­la de äldres funktionsförmåga.

Käl­lor:


Wenn­man H, Boro­du­lin K, Jousi­lah­ti P. Vapaa-ajan lii­kun­ta ja fyy­si­nen aktii­vi­suus lisään­ty­vät Suo­mes­sa WHO:n tavoit­teen mukai­ses­ti. 
Publi­ka­tio­nens per­ma­nen­ta adress är https://urn.fi/URN:ISBN:978–952-343–381‑6


Häl­sa genom rörel­se – ett steg i taget. Motions­re­kom­men­da­tion per vec­ka för 18–64-åringar. UKK-ins­ti­tu­tet, 2019. https://ukkinstituutti.fi/sv/motionsrekommendationer/motionsrekommendation-for-vuxna