• En adress – mån­ga möjligheter!

  29.9.2022

  Vi är alla, från unga till gam­la, oli­ka slags motion­su­tö­va­re. En vill tes­ta lite allt och blir lätt fört­just i mån­ga gre­nar, medan en annan endast gil­lar en gren och sat­sar allt på den. En del tyc­ker om att röra sig till­sam­mans och i grupp, medan den andra inte vill bin­da sig till tid­ta­bel­ler och […]

  Kategorier
  Allmän
 • De fles­ta rör sig för lite med tan­ke på hälsan

  22.9.2022

  Cir­ka två av tre per­so­ner över 18 år rör sig otill­räckligt med tan­ke på häl­san. I frå­ga om den tota­la akti­vi­te­ten lig­ger ca 40 procent under den rekom­men­de­ra­de mäng­den. Enligt rekom­men­da­tio­ner­na rör sig unga vux­na mer san­no­likt än äldre, och av dem som fyllt 80 år upp­fyll­de endast cir­ka en tion­del motions­mäng­den enligt motions­re­kom­men­da­tio­nen. Regelbunden […]

  Kategorier
  Allmän
 • Läs om Team Sisä­ra­ta – Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit Oy

  16.9.2022

  Allian­sen för Kar­le­by idrotts­park inled­de sitt arbe­te i slu­tet av mars 2022. I det förs­ta ske­det pla­ne­ras innehål­let i och genomfö­ran­det av idrotts­parks­hel­he­ten, och des­su­tom fasts­tälls mål­kost­na­den och genomfö­ran­depla­nen inklusi­ve tid­ta­bel­ler. Utifrån arbe­tet fat­tas bes­lut om övergån­gen till näs­ta fas. Den­na gång interv­juas pro­jek­tets huvudpla­ne­ra­re Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit Oy.

  Kategorier
  Allmän
 • Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park pre­sen­te­ra­de sig för förs­ta gån­gen för Kar­le­by stadsstyrelse.

  3.5.2022

  All­lian­sen för Kar­le­by idrotts­park inled­de pla­ne­ring­sar­be­tet för den förs­ta fasen för cir­ka en månad sedan i bör­jan av april. På mån­da­gen den 2 maj fick repre­sen­tan­ter­na för allian­sen tillfäl­le att för förs­ta gån­gen pre­sen­te­ra sig för Kar­le­by stadss­ty­rel­se och läg­ga fram en läges­rap­port om hur pla­ne­ring­sar­be­tet i den förs­ta fasen framskrider.

  Kategorier
  Allmän Nyheter