• Utgräv­ning­sar­be­tet vid Kar­le­by Idrotts­park påbör­jas
  På byg­gar­betsplat­sen för Kar­le­by Idrotts­park utförs utgräv­ning­sar­be­ten från den 27 februa­ri till den 12 mars 2024. Utgräv­ning­sar­be­tet genomförs på var­da­gar mel­lan kl. 7.00 och 18.00.
 • Pål­ning­sar­be­ten av Kar­le­by Idrotts­park påbör­jas
  På byg­gar­betsplat­sen vid Kar­le­by Idrotts­park utförs pål­ning från den 19.02. till den 15.03.2024. På byg­gar­betsplat­sen för Hybri­da­re­nan i Kar­le­by utförs jordförs­tärk­ning­sar­be­ten genom pål­ning från den 19.02. till den 15.03.2024. Pål­ning utförs på var­da­gar mel­lan kl. 7.00 och 18.00. Even­tuellt stö­ran­de vibra­tio­ner och ljud från arbe­tet avs­lu­tas senast kl. 18.00.
 • Tra­di­tio­ner till ära, blic­ken mot fram­ti­den.
  Även i år har det förts liv­li­ga dis­kus­sio­ner i alla works­hops, åsik­ter om pla­ner­na har framförts och riklig med feed­back har getts för att stöd­ja pla­ne­rin­gen. Works­ho­pen som arran­ge­ra­des för Kar­le­bys idrottst­jäns­ter den 25 janua­ri var inget undan­tag. Vi träf­fa­de den­na grupp för andra gån­gen i år.
 • Bygg­nad­sar­be­tet för Kar­le­by Idrotts­par­kens allians inleds
  Allian­sens med­lem­mar har under­teck­nat ett avtal om genomfö­ran­det av Kar­le­by Idrotts­park med en allians­mo­dell. I allian­sen ans­va­rar YIT för bygg­nad­sar­be­tet, UKI Ark­ki­teh­dit Oy och Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy för huvud- och arki­tek­turpla­ne­rin­gen, Ram­boll Fin­land Oy för kon­struk­tionspla­ne­rin­gen och Gran­lund Oy för tek­nisk pla­ne­ring. Bes­täl­la­re för allian­sen är Kar­le­by Idrotts­park Ab.
 • Liv­lig dis­kus­sion i works­hop­pen för idrottst­jäns­ter i Kar­le­by
  I janua­ri har fle­ra works­hops redan arran­ge­rats. I des­sa arbetsgrup­per dis­ku­te­ras pla­ner­na för Kar­le­bys Idrotts­park och feed­back sam­las in från fram­ti­da använ­da­re av loka­ler­na. Den fjär­de works­hop­pen den­na månad arran­ge­ra­des för Kar­le­bys idrottstjänster.
 • Kar­le­by Idrotts­park Ab:s bygg­nad­sar­be­ten star­tar
  Kar­le­by Idrotts­park Ab har fått byg­glov den 29 novem­ber 2023. Styrgrup­pen för pro­jek­tet, som är stads­ty­rel­sen, note­ra­de de begär­da komplet­te­rin­gar­na och ytter­li­ga­re förkla­rin­gar som gjorts till byg­glo­vet. Stads­ty­rel­sen bes­lu­ta­de också att stöd­ja pro­jek­tets finan­sie­ringsplan. På så sätt kan själ­va bygg­fa­sen för are­nan påbör­jas. Stads­ty­rel­sens bes­lut den 15 janua­ri. Byggplanhttps://kokkola10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024623–7 Ytter­li­ga­re infor­ma­tionhttps://kokkola10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024623–8
 • Använ­darworks­hop för Kar­le­by barn- och ung­doms­full­mäk­ti­ge
  Enligt pla­ner­na byggs en mul­ti­funk­tion­sa­re­na i Kar­le­by Idrotts­park, vars funk­tio­ner skall pla­ne­ras så att utrym­me­na tjä­nar kar­le­by­bor­na från späd­barn till pen­sio­nä­rer. En använ­darworks­hop för Kar­le­by barn- och ung­doms­full­mäk­ti­ge ord­na­des den 10 januari.
 • Använ­darworks­hop med Kar­le­by äldre- och han­di­kappråd
  Repre­sen­tan­ter för Kar­le­by äldre- och han­di­kappråd sam­la­des till en använ­darworks­hop den 10 janua­ri. För grup­pen pre­sen­te­ra­des de befint­li­ga pla­ner­na samt hur till­gänglig­het har beak­tats i pla­ne­rin­gen av de fram­ti­da utrymmena.
 • Friidrott­su­tö­va­re sam­la­des till en använ­darworks­hop
  Det förs­ta använ­darworks­ho­pen för året hölls ons­dag den 3 janua­ri. Dis­kus­sion­säm­ne­na omfat­ta­de nuva­ran­de pla­ner rela­te­ra­de till trä­nings- och täv­lingsförhål­lan­den i friidrott. Friidrott fun­ge­rar som en all­män beteck­ning för löp­ning, gång, kast och hopp.
 • Ishal­lens utvecklings­fas star­tar
  Kar­le­by stadss­ty­rel­se god­kän­de förs­la­get från sty­rel­sen för Kar­le­by Idrotts­park Ab om att star­ta utvecklings­fa­sen KAS3 för ishal­len den 18 decem­ber 2023. En vik­tig del av utvecklings­fa­sens arbe­te är ett nära samar­be­te mel­lan int­res­sen­ter­na. Int­res­sen­ter­na kom­mer att invol­ve­ras i pla­ne­ring­sar­be­tet enligt en sepa­rat utar­be­tad deltagandeplan.
 • Works­hop­del­ta­ga­re med ett gemen­samt ären­de
  I ons­daqs sam­la­des vec­kans andra works­hopgrupp som fokuse­rar på pla­ne­rin­gen av trä­ning­sis­hal­len. I grup­pen ställ­des frå­gor, man dis­ku­te­ra­de, det pla­ne­ra­des, man fun­de­ra­de och reflek­te­ra­de över fram­ti­da frå­gor som rör­de den kom­man­de träningsishallen.
 • Sko­lidrott i fokus på works­ho­pen den 11 decem­ber.
  I mån­dags sam­la­des man i Kar­le­by Idrotts­parks bigroom för en works­hop med sko­lidrott i fokus. I works­ho­pen behand­la­des pla­ner­na för trä­ning­sis­hal­len ur Kar­le­bys sko­lors och läroans­tal­ters syn­vin­kel som är en av de mest bety­dan­de användargrupperna.
 • Till­sam­mans framåt, mot fram­ti­den.
  På tis­da­gen sam­la­des man åte­ri­gen i big room för att pla­ne­ra trä­ning­sis­hal­lar­na. Tre works­hop­par har inrät­tats. Två grup­per har bil­dats så att de båda inklu­de­rar repre­sen­tan­ter från konståk­ning, ishoc­key och oli­ka int­res­sen­ter. Den tred­je grup­pen består av lära­re i idrott och rek­to­rer från sta­den Karleby.
 • Works­hop­par för trä­ning­sis­hal­lar­na i Kar­le­by Idrotts­park med lära­re och rek­to­rer från Kar­le­by den 23.11. kl. 14.30
  De fram­ti­da utrym­me­na pla­ne­ra­des till­sam­mans med lära­re och rek­to­rer från Kar­le­by tors­da­gen den 23 november.
 • Träff med fot­bolls­fol­ket den 15 novem­ber 2023
  Fot­bolls­repre­sen­tan­ter sam­la­des i Kar­le­by Idrotts­park allian­sens big room ons­da­gen den 15 november.
 • Kar­le­by Idrotts­park leve­re­rar ytter­li­ga­re infor­ma­tion till bygg­nads­lo­van­sö­kan
  Kar­le­by stads bygg- och mil­jö­nämnd har behand­lat ansö­kan om byg­glov för Kar­le­bys Idrotts­park vid sitt möte den 8 novem­ber. Bygg- och mil­jö­nämn­den har bett Kar­le­by Idrotts­park att läm­na ytter­li­ga­re redo­gö­rel­ser och för­tyd­li­gan­den till den nyss gjor­da byg­glov­san­sö­kan. Bet­räf­fan­de öns­kemål om ytter­li­ga­re för­tyd­li­gan­den från bygg- och mil­jö­nämn­den har nöd­vän­di­ga åtgär­der vid­ta­gits omgåen­de och de kom­mer att […]
 • Trä­nings­hal­lar­nas works­hop den 1 novem­ber 2023
  De kom­man­de utrym­me­na pla­ne­ra­des åte­ri­gen till­sam­mans med använ­dar­na ons­da­gen den 1 novem­ber. De 41 per­so­ner som anmält sig till works­hops dela­des in i två grup­per så att det i var­je grupp fanns en mång­si­dig repre­sen­ta­tion av del­ta­ga­re från ishoc­key och konståk­ning, samt andra intressenter.
 • Verks­tä­der för trä­ning­sis­hal­lar har star­tats
  Verks­tä­der för trä­ning­sis­hal­lar, det vill säga pla­ne­ring av fram­ti­da utrym­men till­sam­mans med använ­dar­na, star­ta­des ons­da­gen den 18 okto­ber. 41 per­so­ner anmäl­de sig till verks­tä­der­na och dela­des in i två grup­per så att båda grup­per­na hade mång­si­digt med del­ta­ga­re från ishoc­key och konståk­ning samt andra intressenter.
 • Idrotts­park­pro­jek­tet behand­las i stadss­ty­rel­sen den 16 okto­ber
  Fas KAS1 för Kar­le­by Idrotts­park­pro­jekt slutförs hös­ten 2023. Under den­na fas har en mul­ti­funk­tion­sa­re­na och fot­bollsplan pla­ne­rats och maxi­mi­kost­na­den för dem har fasts­tällts. Kar­le­by Idrotts­park Ab har med sta­den ingått avtal om tom­tar­ren­de gäl­lan­de are­nans tomt och byg­glovs­fa­sen har inletts. Läs mer här.
 • Stadss­ty­rel­sen har god­känt inle­dan­det av utvecklings­fa­sen för trä­ning­sis­hal­lar­na
  Stadss­ty­rel­sen god­kän­de Kar­le­by Idrotts­park Ab:s förs­lag till att inle­da utvecklings­fa­sen (KAS2) av pro­jektpla­nen för trä­ning­sis­hal­len. Målet för utvecklings­fa­sen KAS2 är att till­sam­mans med loka­ler­nas slu­tan­vän­da­re utar­be­ta en plan för byg­gan­det av en träningsishall.
 • Stadss­ty­rel­sen föreslår kapi­ta­li­se­ring av Kar­le­by Idrotts­park Ab för full­mäk­ti­ge
  Stadss­ty­rel­sen föreslår att stads­full­mäk­ti­ge reser­ve­rar högst 27,5 mil­jo­ner euro under åren 2024–2026 för kapi­ta­li­se­ring av Kar­le­by Idrotts­park Ab. Kapi­ta­li­se­rin­gen påver­kar inte pro­jek­tets hel­hets­bud­get. Idrotts­park­pro­jek­tets hel­hets­bud­get är 74,9 mil­jo­ner euro och i det­ta ingår hybri­da­re­nan, övning­sis­hal­len och grundre­no­ve­ring av ishal­len. Äga­rens kapi­ta­li­se­ring skul­le stär­ka kapi­tal­struk­tu­ren hos Kar­le­by Idrotts­park Ab som genomför pro­jek­tet. https://www.kokkola.fi/sv/meddelanden/stadsstyrelsen-foreslar-kapitalisering-av-karleby-idrottspark-ab-for-fullmaktige/
 • Motion pig­gar upp sin­net och bidrar till att upprätthål­la en posi­tiv stäm­ning.
  Motion är en vik­tig del av väl­be­fin­nan­det för alla ålders­ka­te­go­rier, den upprätthål­ler rör­lig­he­ten, brom­sar för­lus­ten av mus­kel­mas­sa och stär­ker ske­let­tet. Det är särs­kilt vik­tigt att senio­rer­na upprätthål­ler sin akti­vi­tet och kon­di­tion, efter­som det fördrö­jer de förändrin­gar som åldran­det medför och även före­byg­ger neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar, såsom minnessjukdomar.
 • Allians­mo­del­len gör det möj­ligt att mini­me­ra ris­ker­na
  Allians­mo­del­len sam­manför pro­jek­tets par­ter genast i det inle­dan­de temat, genom vil­ket man säkers­täl­ler alla berör­da delområ­dens och par­ters möj­lig­he­ter att påver­ka. Allian­sen för­bin­der sig till ett gemen­samt avtal som ger en stark grund för att byg­ga upp ett fört­roen­de­fullt samar­be­te. I allian­sen tar alltså var­je part ans­var för ris­ker­na, men drar sam­ti­digt nyt­ta av de för­de­lar model­len ger.
 • Upple­vel­ser, erfa­ren­he­ter och motionsgläd­je för alla
  Den nya sto­ra inom­husa­re­nan, som ingår i bygg­hel­he­ten enligt koncep­tet, möj­lig­gör bl.a. ord­nan­de av oli­ka pop­kon­ser­ter och kon­fe­ren­ser. Loka­ler­na läm­par sig också för uts­täll­nin­gar eller till exem­pel mäs­sor. Res­tau­ran­ger av hög kva­li­tet och de tjäns­ter som de erb­ju­der säkers­täl­ler fina evenemang.
 • Svar på de van­li­gas­te frå­gor­na
  Svar på de van­li­gas­te frågorna
 • En adress – mån­ga möj­lig­he­ter!
  Vi är alla, från unga till gam­la, oli­ka slags motion­su­tö­va­re. En vill tes­ta lite allt och blir lätt fört­just i mån­ga gre­nar, medan en annan endast gil­lar en gren och sat­sar allt på den. En del tyc­ker om att röra sig till­sam­mans och i grupp, medan den andra inte vill bin­da sig till tid­ta­bel­ler och utö­var motion endast när det råkar pas­sa per­so­nen själv.
 • Kar­le­by Are­nan – arki­tek­to­nis­ka bil­der
  Arki­tek­to­nis­ka bil­der från Kaar­le­lan­ka­tu, Sun­ti och Vesiveijari.
 • Kar­le­by Are­nan — Läs vad allt det hand­lar om
  Utvecklin­gen av Idrotts­par­ken och cent­ral­par­ken har under 2000-talet varit aktuell fle­ra gån­ger i oli­ka for­mer. Den hel­het som ersät­ter Idrottshuset har pla­ne­rats och utma­nin­gen med en trä­ningsplan för iss­port har också dryf­tats fle­ra gån­ger. Kar­le­by Idrotts­park Ab har till upp­gift att genomfö­ra en hybri­da­re­na och till­hö­ran­de sane­rings- och nybyggnadsobjekt.
 • Kost­nads­kont­roll av mål­kost­na­den hos Kar­le­by Idrotts­parks allians
  På upp­drag av Kar­le­by Idrotts­park Ab utför Sweco en kost­nads­kont­roll av mål­kost­na­der­na hos Kar­le­by Idrotts­parks allians. Kost­nads­kont­rol­lens upp­gift är att säkers­täl­la att de kal­ky­ler som gjorts är kor­rek­ta genom att jämfö­ra de nuva­ran­de kost­nad­supp­gif­ter­na med de kvan­ti­ta­ti­va upp­gif­ter­na som beräk­nats för pla­ner­na utifrån den kost­nads­kal­kyl som gjorts av alliansen.
 • Vali­de­ring av pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­parks allians
  Kar­le­by stad har ans­tällt Wela­do Oy för att över­va­ka den all­män­na pla­ne­rin­gen av fasts­täl­lan­det av målpri­set för Kar­le­by idrotts­parks allians. Exper­ter­na bör­ja­de vali­de­ra pla­ner­na i mars 2023. Upp­gif­ten sköts av bygg­tek­ni­kex­per­ten Aaro Kemp­pai­nen, VVSA-exper­ten Heik­ki Lou­kusa och eltek­ni­kex­per­ten Aulis Romakkaniemi.
 • Big room-arbe­­te säkers­täl­ler effek­tiv bered­ning av ären­de­na
  De par­ter som del­tar i allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park och till exem­pel i använ­darworks­hop­par med slu­tan­vän­da­re har sam­mant­rätt i allian­sen för Kar­le­by Idrotts­parks big room. I den här arti­keln berät­tar vi vad big room-arbe­te innebär i prak­ti­ken och vil­ka för­de­lar det ger pro­jek­tets bes­täl­la­re och del­ta­gar­na i projektet.
 • Pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park krä­ver sol­ven­ta aktö­rer
  Idrotts­parks­pro­jek­tet genomförs som en pro­jek­tal­lians. En allians är en gemen­sam orga­ni­sa­tion som består av bes­täl­la­re, pla­ne­ra­re och ent­repre­nö­rer och som ans­va­rar för pla­ne­rin­gen, genomfö­ran­det och andra upp­gif­ter i ans­lut­ning till bygg­pro­jek­tet. Alla par­ter, inklusi­ve bes­täl­la­ren, ans­va­rar gemen­samt för utvecklan­det, genomfö­ran­det och efte­rans­va­ret för projektet.
 • Allian­sen som genomfö­ran­de­form för Kar­le­by Idrotts­park
  Bakgrun­den till de pro­jekt som genomförs i allians­form finns i Lean-filo­so­fin och dess princi­per. Ett vik­tigt tän­ke­sätt är att öka vär­det för bes­täl­la­ren och allian­sens par­ter genom att kom­bi­ne­ra, dvs. integre­ra, pro­jek­tets par­ter och den kuns­kap, de proces­ser och den tek­nik som står till deras förfogande.
 • 123 Kar­le­by­bor har del­ta­git i Kar­le­by Idrotts­parks använ­dar­verks­tä­der.
  För att genomfö­ra Kar­le­by stads stra­te­gi, bjöd Kar­le­by Idrotts­park hös­ten 2022 in använ­da­re, tjäns­tein­ne­ha­va­re och bes­luts­fat­ta­re från Kar­le­by för de fram­ti­da anlägg­nin­gar från Kar­le­by, för att till­sam­mans pla­ne­ra en ny mång­funk­tio­nell are­na och fot­bollss­ta­dion. 123 per­so­ner har del­ta­git i använ­dar­verks­tä­der­na, 35 works­hop­par har anord­nats, vil­ket innebär att de sam­man­lag­da bidra­get till pla­ne­rin­gen av enbart works­hop­del­ta­gar­na är hela 554 timmar. 
 • Works­hop­par­na Ons­dag 3.5 klo 16:30–20:30
  Vårens tre sis­ta använ­dar­verks­tä­der­na för Kar­le­by idrotts­parks mång­funk­tio­nel­la are­nan och fot­bollss­ta­dion sam­la­des i Big Rom i ons­dags. Vid de sis­ta works­hop­par­na gick man ige­nom de fins­li­pa­de pla­ner­na, som har utar­be­tats från och med novem­ber år 2022 till­sam­mans med använ­dar­na i idrottss­peci­fi­ka works­hop­par. Sam­man­fatt­nings­vis kan det kons­ta­te­ras att använ­dar­na är rela­tivt nöj­da med pla­ner­nas nuva­ran­de läge. Grup­per­na kons­ta­te­ra­de även att deras öns­kemål har bli­vit hör­da väl och de har genomförts myc­ket noggrant. 
 • Works­hop­par­na ons­dag 26.4
  Pla­ne­ring­sar­be­tet av funk­tio­ner­na för den fram­ti­da mång­funk­tio­nel­la are­nan, sker enligt ett inten­sivt sche­ma till­sam­mans med använ­dar­na i idrotts- och funk­tionss­peci­fi­ka works­hop­par. Under ons­da­gen sam­la­des vi för att pla­ne­ra ären­den som berör eve­ne­mang, mäs­sor, bolls­por­ter, bågs­kyt­te och vägklättring. 
 • Works­hop ons­dag 19.4 klo 15:30 – 18:00
  Under ons­da­gen sam­la­des Kar­le­by stads gym­nas­tiklä­rar­na och rek­to­rer­na vid Kar­le­by idrotts­par­kens Big room för att pla­ne­ra den kom­man­de mång­funk­tio­nell are­nans akti­vi­te­ter. Inb­ju­dan skic­ka­des per­son­li­gen till sko­lor­nas gym­nas­tiklä­rar­na och rek­to­rer­na, var av tio sva­ra­de på inb­ju­dan för att del­ta i workshoppen. 
 • Kar­le­by Idrotts­park har bevil­jats stat­sun­ders­töd på 1 200 000 euro
  Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet och Regionför­valt­nings­ver­ket i Västra och inre Fin­land har bevil­jat Kar­le­by Idrotts­park Ab ett stat­sun­ders­töd på 1 200 000 euro för byg­gan­det av hybri­da­re­nan i Karleby.
 • Works­hop ons­dag 22.3. kl. 18–20
  Under den andra works­hop­pen den­na ons­dag låg fokus på kamps­por­ter, reds­kaps­gym­nas­tik och dem som använ­der loka­ler­na, till exem­pel förhål­lan­den för dan­su­tö­va­re och gym­nas­ter. I grup­pen har under perio­den arbe­tat fem­ton oli­ka per­so­ner som bju­dits in till grup­pen till exem­pel via före­nin­gar. Den här works­hop­pen och grup­pens möte var den fjär­de i ordningen.
 • Works­hop ons­dag 22.3. kl. 15:30–18:30
  På ons­dag 22.3 ord­na­des den fjär­de works­hop­pen om ären­den som gäl­ler fot­bollss­ta­dion. Grup­pen består av repre­sen­tan­ter för före­nin­gar, fot­boll­su­tö­va­re, trä­na­re, skil­je­do­ma­re, de som fil­mar och kom­men­te­rar matc­her samt sup­port­rar. I works­hop­pen del­tog 11 per­so­ner i pla­ne­rin­gen till­sam­mans med arkitekterna.
 • Works­hop ons­dag 15.3. kl. 18–20
  På ons­da­gen ord­na­des en fjär­de works­hop för den grupp som huvud­sakli­gen behand­lar frå­gor som gäl­ler gym­met, friidrott, bolls­por­ter, ten­nis, dans, gym­nas­tik, väggklätt­ring och bågs­kyt­te. I works­hop­pen repre­sen­te­ra­des använ­dar­na av 20 repre­sen­tan­ter för de oli­ka gre­nar­na och som bju­dits in att del­ta i pla­ne­rin­gen bland annat via idrottsföreningar.
 • Works­hop ons­dag 15.3. kl. 15:30–17:30
  På ons­da­gen ord­na­des den fjär­de works­hop­pen för en grupp som i regel behand­lar frå­gor som gäl­ler eve­ne­mang, mäs­sor, live­pro­duk­tio­ner och kul­turt­jäns­ter. I works­hop­pen repre­sen­te­ra­des använ­dar­na av yrkes­folk inom branschen från Kar­le­by, som bju­dits in att del­ta i pla­ne­rin­gen bland annat via eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer och organisationer.
 • Works­hop tors­dag 9.3. kl. 16–18.
  Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park inled­de i novem­ber ifjol använ­darworks­hop­par som syf­tar till att i så stor omfatt­ning som möj­ligt utre­da de fram­ti­da använ­dar­nas behov och öns­kemål. Syf­tet är att dis­ku­te­ra detal­je­rad prak­tisk infor­ma­tion med arki­tek­ter­na, så att de får vik­tig infor­ma­tion för att utar­be­ta de slut­li­ga pla­ner­na. När det gäl­ler ett så här bety­dan­de och omfat­tan­de pro­jekt är det vik­tigt att i mins­ta detalj beak­ta loka­ler­nas använd­bar­het och lån­ga livslängd. 
 • Verks­ta­den för fle­ra idrottsgre­nar
  De förs­ta använ­dar­verks­tä­der­na som Kar­le­by Idrotts­parks allians ord­nar sam­mant­räd­de på ons­da­gen den 16 novem­ber. Den andra verks­ta­den som ord­na­des på ons­da­gen var avsedd för per­so­ner som är sak­kun­ni­ga inom friidrott, inom­hus­bolls­pel, väggklätt­ring, box­ning och gym­verk­sam­het och inom prak­tis­ka frå­gor som gäl­ler des­sa grenar.
 • Eve­ne­mangs­verks­ta­den sam­la­des förs­ta gån­gen
  De förs­ta använ­dar­verks­tä­der­na som Kar­le­by Idrotts­parks allians ord­nar sam­mant­räd­de på ons­da­gen den 16 novem­ber. Den förs­ta verks­ta­den bes­tod av per­so­ner med sak­kuns­kap i prak­tis­ka frå­gor som gäl­ler eve­ne­mang och arran­ge­man­gen för evenemang.
 • Använ­dar­verks­tä­der­na inle­der sitt arbe­te
  Att kart­läg­ga öns­kemå­len och beho­ven hos de fram­ti­da loka­ler­nas använ­da­re och att ta hän­syn till dem har från förs­ta bör­jan varit ett högprio­ri­te­rat mål i pla­ne­rin­gen av Kar­le­by Idrottspark.
 • Info­mö­te 9.11.2022 i Snell­manss­alen. Se video från eve­ne­man­get!
  Kar­le­by Idrotts­park Ab anord­na­de ett info­mö­te som var öppet för alla och som gäll­de pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­park. Se video från evenemanget!
 • Sta­den fat­ta­de his­to­riskt bes­lut om genomfö­ran­de av Idrotts­par­ken
  Stads­full­mäk­ti­ge sam­mant­räd­de mån­da­gen den 24 okto­ber för att bland annat bes­lu­ta om genomfö­ran­det av Idrotts­parks­pro­jek­tet i Karleby.
 • Idrotts­park­pro­jek­tet går vida­re till stadss­ty­rel­sen
  Kar­le­by Idrotts­park­pro­jekt går vida­re till behand­ling i stadss­ty­rel­sen mån­da­gen den 10 okto­ber. För pro­jek­tet sva­rar Kar­le­by Idrotts­park Ab som föreslår byg­gan­de av en hel­het som kos­tar 74,9 mil­jo­ner euro. I hel­he­ten ingår den s.k. hybri­da­re­nan, det vill säga en mång­funk­tio­nell are­na och fot­bollss­ta­dion med läk­ta­re, en sane­rad ishall och en ny trä­ning­sis­hall, gym, sal för kraftsport […]
 • Motion är en vik­tig del av väl­be­fin­nan­det för alla ålders­ka­te­go­rier
  Motion är en vik­tig del av väl­be­fin­nan­det för alla ålders­ka­te­go­rier, den upprätthål­ler rör­lig­he­ten, brom­sar för­lus­ten av mus­kel­mas­sa och stär­ker ske­let­tet. Det är särs­kilt vik­tigt att senio­rer­na upprätthål­ler sin akti­vi­tet och kon­di­tion, efter­som det fördrö­jer de förändrin­gar som åldran­det medför och även före­byg­ger neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar, såsom min­ness­juk­do­mar. Motion pig­gar upp sin­net och bidrar till att upprätthålla […]