• Idrotts­park­pro­jek­tet går vida­re till stadsstyrelsen

  10.10.2022

  Kar­le­by Idrotts­park­pro­jekt går vida­re till behand­ling i stadss­ty­rel­sen mån­da­gen den 10 okto­ber. För pro­jek­tet sva­rar Kar­le­by Idrotts­park Ab som föreslår byg­gan­de av en hel­het som kos­tar 74,9 mil­jo­ner euro. I hel­he­ten ingår den s.k. hybri­da­re­nan, det vill säga en mång­funk­tio­nell are­na och fot­bollss­ta­dion med läk­ta­re, en sane­rad ishall och en ny trä­ning­sis­hall, gym, sal för kraftsport […]

  Kategorier
  Pressmeddelanden
 • Motion är en vik­tig del av väl­be­fin­nan­det för alla ålderskategorier

  6.10.2022

  Motion är en vik­tig del av väl­be­fin­nan­det för alla ålders­ka­te­go­rier, den upprätthål­ler rör­lig­he­ten, brom­sar för­lus­ten av mus­kel­mas­sa och stär­ker ske­let­tet. Det är särs­kilt vik­tigt att senio­rer­na upprätthål­ler sin akti­vi­tet och kon­di­tion, efter­som det fördrö­jer de förändrin­gar som åldran­det medför och även före­byg­ger neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar, såsom min­ness­juk­do­mar. Motion pig­gar upp sin­net och bidrar till att upprätthålla […]

  Kategorier
  Allmän
 • En adress – mån­ga möjligheter!

  29.9.2022

  Vi är alla, från unga till gam­la, oli­ka slags motion­su­tö­va­re. En vill tes­ta lite allt och blir lätt fört­just i mån­ga gre­nar, medan en annan endast gil­lar en gren och sat­sar allt på den. En del tyc­ker om att röra sig till­sam­mans och i grupp, medan den andra inte vill bin­da sig till tid­ta­bel­ler och […]

  Kategorier
  Allmän
 • De fles­ta rör sig för lite med tan­ke på hälsan

  22.9.2022

  Cir­ka två av tre per­so­ner över 18 år rör sig otill­räckligt med tan­ke på häl­san. I frå­ga om den tota­la akti­vi­te­ten lig­ger ca 40 procent under den rekom­men­de­ra­de mäng­den. Enligt rekom­men­da­tio­ner­na rör sig unga vux­na mer san­no­likt än äldre, och av dem som fyllt 80 år upp­fyll­de endast cir­ka en tion­del motions­mäng­den enligt motions­re­kom­men­da­tio­nen. Regelbunden […]

  Kategorier
  Allmän
 • Läs om Team Sisä­ra­ta – Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit Oy

  16.9.2022

  Allian­sen för Kar­le­by idrotts­park inled­de sitt arbe­te i slu­tet av mars 2022. I det förs­ta ske­det pla­ne­ras innehål­let i och genomfö­ran­det av idrotts­parks­hel­he­ten, och des­su­tom fasts­tälls mål­kost­na­den och genomfö­ran­depla­nen inklusi­ve tid­ta­bel­ler. Utifrån arbe­tet fat­tas bes­lut om övergån­gen till näs­ta fas. Den­na gång interv­juas pro­jek­tets huvudpla­ne­ra­re Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit Oy.

  Kategorier
  Allmän