• Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park pre­sen­te­ra­de sig för förs­ta gån­gen för Kar­le­by stadsstyrelse.

  3.5.2022

  All­lian­sen för Kar­le­by idrotts­park inled­de pla­ne­ring­sar­be­tet för den förs­ta fasen för cir­ka en månad sedan i bör­jan av april. På mån­da­gen den 2 maj fick repre­sen­tan­ter­na för allian­sen tillfäl­le att för förs­ta gån­gen pre­sen­te­ra sig för Kar­le­by stadss­ty­rel­se och läg­ga fram en läges­rap­port om hur pla­ne­ring­sar­be­tet i den förs­ta fasen framskrider.

  Kategorier
  Allmän Nyheter
 • Vad är alliansmodellen?

  15.4.2022

  Allians­mo­del­len skil­jer sig från den tra­di­tio­nel­la på under­le­ve­rans utför­da pro­jekt däri att här drivs pro­jek­tet av en grupp likvär­di­ga kumpaner.

  Timo Sivu­la, vd för Kar­le­by Idrotts­park Ab, berät­tar om allian­sen. Tit­ta på video i artikeln

  Kategorier
  Allmän
 • Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park inle­der sitt arbete

  29.3.2022

  Allian­sav­ta­let för Kar­le­by Idrotts­park har under­teck­nats i dag. I allian­sen ans­va­rar YIT, UKI Ark­ki­teh­dit Oy för huvud- och arki­tek­turpla­ne­rin­gen samt Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, Ram­boll Fin­land Ab för kon­struk­tions­pro­jek­te­rin­gen och Gran­lund Poh­jan­maa Oy för den hus­tek­nis­ka pla­ne­rin­gen. Kar­le­by Idrotts­park Ab är allian­sens beställare.

  Kategorier
  Pressmeddelanden
 • Team Sisä­ra­ta alliansklus­ter vald som utfö­ra­re av Kar­le­by Idrottspark

  15.3.2022

  Kar­le­by Idrotts­park pro­jek­tet forts­kri­der enligt koncep­tet som bli­vit god­känd av stadss­ty­rel­sen 27.9.2021. Enligt koncep­tet är målet att genomfö­ra bygg- och reno­ve­rings­pro­jek­tet vars bud­get är ca. 50 mil­jo­ner euro genom en s.k. allians­mo­dell. Koncep­tets bygg­hel­het omfat­tar två täck­ta isrin­kar ämna­de för trä­ning, inom­hus löp­ba­nor, en moder­ni­se­rad ishall, reno­ve­ring av Idrottsgår­dens skyd­da­de del, som inklu­de­rar en korg­bollsplan, reno­ve­rad kon­di­tions­sal, en stor inom­husa­re­na och fot­bollss­ta­dium. Bes­lu­tet som gjor­des i sep­tem­ber 2021 var avgö­ran­de för att Idrotts­par­ken pro­jek­tet kun­de forts­kri­da efter­som bes­lu­tet defi­nie­ra­de rikt­lin­jer­na hur man nu pla­ne­rar fortsättningen.

  Kategorier
  Pressmeddelanden