• Kost­nads­kont­roll av mål­kost­na­den hos Kar­le­by Idrotts­parks allians
  På upp­drag av Kar­le­by Idrotts­park Ab utför Sweco en kost­nads­kont­roll av mål­kost­na­der­na hos Kar­le­by Idrotts­parks allians. Kost­nads­kont­rol­lens upp­gift är att säkers­täl­la att de kal­ky­ler som gjorts är kor­rek­ta genom att jämfö­ra de nuva­ran­de kost­nad­supp­gif­ter­na med de kvan­ti­ta­ti­va upp­gif­ter­na som beräk­nats för pla­ner­na utifrån den kost­nads­kal­kyl som gjorts av alliansen.
 • Vali­de­ring av pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­parks allians
  Kar­le­by stad har ans­tällt Wela­do Oy för att över­va­ka den all­män­na pla­ne­rin­gen av fasts­täl­lan­det av målpri­set för Kar­le­by idrotts­parks allians. Exper­ter­na bör­ja­de vali­de­ra pla­ner­na i mars 2023. Upp­gif­ten sköts av bygg­tek­ni­kex­per­ten Aaro Kemp­pai­nen, VVSA-exper­ten Heik­ki Lou­kusa och eltek­ni­kex­per­ten Aulis Romakkaniemi.
 • Big room-arbe­­te säkers­täl­ler effek­tiv bered­ning av ären­de­na
  De par­ter som del­tar i allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park och till exem­pel i använ­darworks­hop­par med slu­tan­vän­da­re har sam­mant­rätt i allian­sen för Kar­le­by Idrotts­parks big room. I den här arti­keln berät­tar vi vad big room-arbe­te innebär i prak­ti­ken och vil­ka för­de­lar det ger pro­jek­tets bes­täl­la­re och del­ta­gar­na i projektet.
 • Pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park krä­ver sol­ven­ta aktö­rer
  Idrotts­parks­pro­jek­tet genomförs som en pro­jek­tal­lians. En allians är en gemen­sam orga­ni­sa­tion som består av bes­täl­la­re, pla­ne­ra­re och ent­repre­nö­rer och som ans­va­rar för pla­ne­rin­gen, genomfö­ran­det och andra upp­gif­ter i ans­lut­ning till bygg­pro­jek­tet. Alla par­ter, inklusi­ve bes­täl­la­ren, ans­va­rar gemen­samt för utvecklan­det, genomfö­ran­det och efte­rans­va­ret för projektet.
 • Allian­sen som genomfö­ran­de­form för Kar­le­by Idrotts­park
  Bakgrun­den till de pro­jekt som genomförs i allians­form finns i Lean-filo­so­fin och dess princi­per. Ett vik­tigt tän­ke­sätt är att öka vär­det för bes­täl­la­ren och allian­sens par­ter genom att kom­bi­ne­ra, dvs. integre­ra, pro­jek­tets par­ter och den kuns­kap, de proces­ser och den tek­nik som står till deras förfogande.
 • 123 Kar­le­by­bor har del­ta­git i Kar­le­by Idrotts­parks använ­dar­verks­tä­der.
  För att genomfö­ra Kar­le­by stads stra­te­gi, bjöd Kar­le­by Idrotts­park hös­ten 2022 in använ­da­re, tjäns­tein­ne­ha­va­re och bes­luts­fat­ta­re från Kar­le­by för de fram­ti­da anlägg­nin­gar från Kar­le­by, för att till­sam­mans pla­ne­ra en ny mång­funk­tio­nell are­na och fot­bollss­ta­dion. 123 per­so­ner har del­ta­git i använ­dar­verks­tä­der­na, 35 works­hop­par har anord­nats, vil­ket innebär att de sam­man­lag­da bidra­get till pla­ne­rin­gen av enbart works­hop­del­ta­gar­na är hela 554 timmar. 
 • Works­hop­par­na Ons­dag 3.5 klo 16:30–20:30
  Vårens tre sis­ta använ­dar­verks­tä­der­na för Kar­le­by idrotts­parks mång­funk­tio­nel­la are­nan och fot­bollss­ta­dion sam­la­des i Big Rom i ons­dags. Vid de sis­ta works­hop­par­na gick man ige­nom de fins­li­pa­de pla­ner­na, som har utar­be­tats från och med novem­ber år 2022 till­sam­mans med använ­dar­na i idrottss­peci­fi­ka works­hop­par. Sam­man­fatt­nings­vis kan det kons­ta­te­ras att använ­dar­na är rela­tivt nöj­da med pla­ner­nas nuva­ran­de läge. Grup­per­na kons­ta­te­ra­de även att deras öns­kemål har bli­vit hör­da väl och de har genomförts myc­ket noggrant. 
 • Works­hop­par­na ons­dag 26.4
  Pla­ne­ring­sar­be­tet av funk­tio­ner­na för den fram­ti­da mång­funk­tio­nel­la are­nan, sker enligt ett inten­sivt sche­ma till­sam­mans med använ­dar­na i idrotts- och funk­tionss­peci­fi­ka works­hop­par. Under ons­da­gen sam­la­des vi för att pla­ne­ra ären­den som berör eve­ne­mang, mäs­sor, bolls­por­ter, bågs­kyt­te och vägklättring. 
 • Works­hop ons­dag 19.4 klo 15:30 – 18:00
  Under ons­da­gen sam­la­des Kar­le­by stads gym­nas­tiklä­rar­na och rek­to­rer­na vid Kar­le­by idrotts­par­kens Big room för att pla­ne­ra den kom­man­de mång­funk­tio­nell are­nans akti­vi­te­ter. Inb­ju­dan skic­ka­des per­son­li­gen till sko­lor­nas gym­nas­tiklä­rar­na och rek­to­rer­na, var av tio sva­ra­de på inb­ju­dan för att del­ta i workshoppen. 
 • Kar­le­by Idrotts­park har bevil­jats stat­sun­ders­töd på 1 200 000 euro
  Under­vis­nings- och kul­tur­mi­nis­te­riet och Regionför­valt­nings­ver­ket i Västra och inre Fin­land har bevil­jat Kar­le­by Idrotts­park Ab ett stat­sun­ders­töd på 1 200 000 euro för byg­gan­det av hybri­da­re­nan i Karleby.