Kek­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton
mas­ko­til­le nimi ja
osal­lis­tu samal­la arvon­taan!

Maskotti

Mikä nimek­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton mas­ko­til­le?

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton ikio­ma iloi­nen ja ener­gi­nen mas­kot­ti tar­vit­see nimen. Haas­tam­me kaik­ki kok­ko­la­lai­set vau­vas­ta vaa­riin ideoi­maan täl­le iloi­sel­le vei­ja­ri­le sopi­vaa nimeä. Herä­tä luo­vuu­te­si ja kek­si iloi­sel­le mas­ko­til­lem­me täy­del­li­nen nimi.

Mas­kot­tim­me on täyn­nä elä­mää

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton mas­kot­ti on täyn­nä elä­mää ja seik­kai­lun­ha­lua. Se innos­tuu lähes kai­kes­ta ja läh­tee innok­kaa­na kokei­le­maan ei laje­ja, osal­lis­tuu niin kult­tuu­ri- kuin mes­su­ta­pah­tu­miin ja tutus­tuu mie­lel­lään uusiin ihmi­siin. Tämä sym­paat­ti­nen hah­mo on aina hyväl­lä tuu­lel­la, tuo hymyn huu­lil­le­si ja jakaa posi­tii­vis­ta ener­gi­aa kaik­kial­la, mis­sä iki­nä kul­kee­kaan.

Arvon­nan pal­kin­not

Pää­pal­kin­to­na ris­tei­ly­pa­ket­ti las­ten ris­tei­lyl­le 6.8. M/S Jen­nyl­lä (arvo 80 euroa)
Las­ten ris­tei­lyl­lä Tan­ka­rin majak­ka­saa­rel­le mat­kail­joi­ta viih­dyt­tää Circus Hul­lua­pi­nan Tireh­töö­ri Tir­vai­nen. Lisä­tie­to­ja las­ten ris­tei­lys­tä tääl­lä.

Lisäk­si arvom­me 3 kap­pa­let­ta 20 euron arvoi­sia herk­ku­pa­ket­te­ja.

Ker­ro ehdo­tuk­se­si nimes­tä ja osal­lis­tu samal­la arvon­taan.


1. 
Mie­ti sopi­va nimi tai äänes­tä suo­sik­kia­si val­miis­ta ehdo­tuk­sis­ta.

2. Lähe­tä ehdo­tuk­se­si tääl­lä ole­van lomak­keen kaut­ta.

3. Mikä­li haluat osal­lis­tua arvon­taan, jätä osal­li­tu­mi­sen yhtey­des­sä yhteys­tie­to­si.

Arvon­nan sään­nöt

• Arvon­nan jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy (myö­hem­min täs­sä teks­tis­sä “arvon­nan jär­jes­tä­jä”).

• Arvon­taan voi osal­lis­tua kokkolaareena.fi ‑verk­ko­si­vus­tol­la.

• Arvon­taan voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­mes­sa asu­vat, 18 vuot­ta täyt­tä­neet luon­nol­li­set hen­ki­löt. Osal­lis­tu­mi­soi­keut­ta ei kui­ten­kaan ole nii­den yri­tys­ten työn­te­ki­jöil­lä ja hei­dän per­heen­jä­se­nil­lään, jot­ka ovat olleet teke­mi­sis­sä tämän arvon­nan jär­jes­te­ly­jen kans­sa.

• Arvon­taan osal­lis­tu­taan verk­ko­si­vuil­lam­me ker­ro­tul­la taval­la.

• Kaik­kien arvon­taan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan sivus­tol­la mai­ni­tut palkinnot.Arvonta suo­ri­te­taan vii­kon sisäl­lä osal­lis­tu­mi­sa­jan sul­keu­dut­tua kaik­kien osal­lis­tu­mi­sa­jan sisäl­lä osal­lis­tu­nei­den kes­ken. Pal­kin­toa tai osaa sii­tä ei voi vaih­taa tai muut­taa rahak­si. Pal­kin­non nou­dos­ta tai toi­mit­ta­mi­ses­ta sovi­taan erik­seen (toi­mi­tus vain Suo­meen).

• Voit­ta­jiin ollaan yhtey­des­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Lisäk­si osal­lis­tues­saan arvon­taan antaa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­la luvan jul­kais­ta voit­ta­jan nimi koko­nai­suu­des­saan kokkolaareena.fi ‑sivu­tol­la sekä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa (Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn, X ja Tik­Tok).

• Mikä­li voit­ta­jaa ei tavoi­te­ta 7 päi­vän sisäl­lä yhtey­de­no­tos­ta, pidät­tää jär­jes­tä­jä oikeu­den arpoa uusi voit­ta­ja.

• Saa­tu­ja yhteys­tie­to­ja ei käy­te­tä mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin eikä luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le, nii­tä käy­te­tään ainoas­taan pal­kin­non lähet­tä­mis­tä var­ten.

• Arvon­nan jär­jes­tä­jä ei vas­taa mah­dol­li­sis­ta tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin liit­ty­vis­tä ongel­mis­ta (esi­mer­kik­si kat­kok­sis­ta) arvon­nan osal­lis­tu­mi­sen yhtey­des­sä.

• Osal­lis­tu­mal­la arvon­taan osa­not­ta­jat myön­tä­vät, voit­taes­saan arvon­nan pal­kin­non, arvon­nan jär­jes­tä­jäl­le oikeu­den jul­kais­ta hei­dän nimen­sä ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta tai kor­vaus­ta.

• Jär­jes­tä­jä mak­saa laki­sää­tei­set arpa­jais­ve­rot.

• Jär­jes­tä­jä pidät­tää oikeu­den hylä­tä arvon­nas­ta hen­ki­löt, jot­ka ovat rik­ko­neet näi­tä sään­tö­jä tai joi­den voi­daan epäil­lä käyt­tä­neen osal­lis­tu­mi­ses­sa epä­re­hel­li­siä kei­no­ja.

• Jär­jes­tä­jä pidät­tää itsel­leen oikeu­den sään­tö­muu­tok­siin.

• Alle 18 ‑vuo­ti­aat tar­vit­se­vat huol­ta­jan suos­tu­muk­sen pal­kin­non lunas­ta­mi­seen.

• Eri­tyi­ses­ti huo­mioi­ta­vaa on, että arvon­ta ei ole Face­boo­kin, Ins­ta­gra­min tai vas­taa­van median spon­so­roi­ma, suo­sit­te­le­ma, hal­lin­noi­ma eikä mil­lään taval­la lii­ty Face­boo­kiin tai vas­taa­vaan medi­aan. Osal­lis­tu­ja antaa tie­ton­sa ainoas­taan arvon­nan jär­jes­tä­jän käyt­töön, ei Face­boo­kin, Ins­ta­gra­min tai vas­taa­van median.