Hybri­dia­ree­nan käyttäjätyöpajat

 • Tapaa­mi­nen jal­ka­pal­lo­väen kans­sa 15.11.2023
  Jal­ka­pal­lon edus­ta­jat kokoon­tui­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin big roo­mil­la kes­ki­viik­ko­na 15. marraskuuta.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on otta­nut osaa 123 kok­ko­la­lais­ta.
  Kok­ko­lan kau­pun­gin stra­te­gi­aa toteut­taen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to kut­sui syk­syl­lä 2022 kok­ko­la­lai­sia tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä, viran­hal­ti­joi­ta ja päät­tä­jiä mukaan suun­nit­te­le­maan yhdes­sä uut­ta moni­toi­mia­ree­naa ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nia. Käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on osal­lis­tu­nut 123 hen­ki­löä, työ­pa­jo­ja on jär­jes­tet­ty 35 ker­taa, mikä tar­koit­taa sitä, että pel­käs­tään työ­pa­jo­jen osal­lis­tu­jien yhteen­las­ket­tu panos suun­nit­te­luun on hui­mat 554 tuntia. 
 • Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 3.5. klo 16:30 – 20:30
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton moni­toi­mia­ree­nan ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nin kevään vii­mei­set kol­me eri käyt­tä­jä­työ­pa­jaa kokoon­tui­vat Big Roo­mil­la kes­ki­viik­ko­na. Vii­mei­sis­sä työ­pa­jois­sa käy­tiin läpi hio­tut suun­ni­tel­mat, joi­ta on laa­dit­tu mar­ras­kuus­ta 2022 alkaen yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa laji­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa. Yhteen­ve­to­na todet­ta­koon, että käyt­tä­jät ovat var­sin tyy­ty­väi­siä tämän het­ken suun­ni­tel­mien tilan­tee­seen ja ryh­mät tote­si­vat­kin, että toi­vei­ta on kuun­nel­tu hie­nos­ti ja käyt­tä­jien esit­tä­mät toi­veet on toteu­tet­tu hyvin­kin tarkasti.
 • Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 26.4.
  Tule­van moni­toi­mia­ree­nan toi­min­to­jen suun­nit­te­lu­työ­tä teh­dään tii­viis­sä aika­tau­lus­sa käyt­tä­jien kans­sa yhdes­sä laji- ja toi­min­to­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa. Kes­ki­viik­ko­na kokoon­nut­tiin suun­nit­te­le­maan tapah­tu­miin, mes­sui­hin, pal­loi­lu­la­jei­hin, jousiam­mun­taan ja sei­nä­kii­pei­lyyn liit­ty­viä asioita.
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 19.4. klo 15:30 – 18:00
  Kes­ki­viik­ko­na Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton Big Roo­mil­le kokoon­nut­tiin suun­nit­te­le­maan tule­van moni­toi­mia­ree­nan toi­min­to­ja yhdes­sä Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­nan­opet­ta­jien ja reh­to­rien kans­sa. Kut­su lähe­tet­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kou­lu­jen lii­kun­nan­opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le, jois­ta kym­me­nen vas­ta­si kut­suun osal­lis­tua työpajatyöskentelyyn.
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 22.3. klo 18–20
  Tämän kes­ki­vii­kon toi­ses­sa työ­pa­jas­sa kes­ki­tyt­tiin kamp­pai­lu­la­jei­hin, teli­ne­voi­mis­te­luun ja peli­sa­lin käyt­tä­jiin, kuten esi­mer­kik­si tans­sin ja voi­mis­te­lun har­ras­tuso­lo­suh­tei­siin. Ryh­mäs­sä on työs­ken­nel­lyt jak­son aika­na vii­si­tois­ta eri hen­ki­löä, jot­ka on kut­sut­tu mukaan ryh­mään esi­mer­kik­si seu­ro­jen kaut­ta. Tämä työ­pa­ja ja tapaa­mi­nen ryh­män kans­sa oli jär­jes­tyk­ses­sä neljäs.
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 22.3. klo 15:30–18:30
  Jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja jal­ka­pal­los­ta­dio­niin liit­ty­vis­tä asiois­ta jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 22.3. Ryh­mä koos­tuu seu­ro­jen edus­ta­jis­ta, jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jis­ta, val­men­ta­jis­ta, ero­tuo­ma­ris­ta, otte­lui­den kuvaa­jas­ta sekä selos­ta­jas­ta ja jal­ka­pal­lon kan­nat­ta­ja­kat­so­jas­ta. Työ­pa­jas­sa suun­nit­te­luun ark­ki­teh­tien kans­sa osal­lis­tuu 11 henkilöä. 
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 15.3. klo 18–20
  Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­tiin jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja ryh­mäl­le, jos­sa käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti kun­to­sa­liin, ylei­sur­hei­luun, pal­loi­lu­la­jei­hin, ten­nik­seen, tans­siin, voi­mis­te­luun, sei­nä­kii­pei­lyyn ja jousiam­mun­taan liit­ty­viä asioi­ta. Työ­pa­jas­sa käyt­tä­jiä edus­ta­vat 20 eri lajien edus­ta­jaa, hei­dät on kut­sut­tu mukaan suun­nit­te­luun muun muas­sa urhei­luseu­ro­jen kautta. 
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 15.3. klo 15:30–17:30
  Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­tiin jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja ryh­mäl­le, jos­sa käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti tapah­tu­miin, mes­sui­hin, live­tuo­tan­toi­hin ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin liit­ty­viä asioi­ta. Työ­pa­jas­sa käyt­tä­jiä edus­taa Kok­ko­lan alu­eel­ta alan ammat­ti­lai­sia, jot­ka on kut­sut­tu mukaan suun­nit­te­luun muun muas­sa tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien ja jär­jes­tö­jen kautta.
 • Työ­pa­ja tors­tai­na 9.3. klo 16–18.
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si on käyn­nis­tä­nyt vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa käyt­tä­jä­työ­pa­jat, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tule­vien käyt­tä­jien tar­pei­den ja toi­vei­den mah­dol­li­sim­man laa­ja sel­vit­tä­mi­nen. Tavoit­tee­na on kes­kus­tel­la yksi­tyis­koh­tai­sis­ta käy­tän­nön tie­dois­ta ark­ki­teh­tien kans­sa, jol­loin he saa­vat tär­ke­ää tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten. Näin mer­kit­tä­vän ja laa­jan hank­keen osal­ta on tär­ke­ää huo­mioi­da tilo­jen käy­tet­tä­vyys ja pit­käi­käi­syys pie­nim­piä yksi­tyis­koh­tia myöten.
 • Ter­vei­siä työ­pa­jois­ta
  Työ­pa­jat star­tat­tiin mar­ras­kuus­sa 2022, vii­me vuon­na ryh­mät ehti­vät kokoon­tua kak­si ker­taa. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääskeläiseltä.
 • Jal­ka­pal­lo­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen ker­ran
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kol­man­nen työ­pa­jan osal­lis­tu­jat koos­tui­vat jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jis­ta sekä kysei­sen lajin asian­tun­ti­jois­ta. Työ­ryh­mä tapa­si ensim­mäi­sen ker­ran kes­ki­viik­ko­na 23.11.
 • Monien lajien työ­pa­ja
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­ty toi­nen työ­pa­ja koos­tui ylei­sur­hei­luun, sisä­pal­loi­lu­la­jei­hin, sei­nä­kii­pei­lyyn, nyrk­kei­lyyn sekä kun­to­sa­lin toi­min­toi­hin liit­ty­vis­tä käy­tän­nön ja kysei­sen lajin asiantuntijoista.
 • Tapah­tu­ma­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen ker­ran
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Ensim­mäi­nen työ­pa­ja koos­tui tapah­tu­miin ja nii­den jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä käy­tän­nön asiantuntijoista.
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­jat aloit­ta­vat työs­ken­te­lyn
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­nit­te­lun alus­ta alkaen yksi tär­keim­piä huo­mioon otet­ta­via asioi­ta on ollut tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen sekä nii­den mah­dol­li­sim­man tark­ka huomioonottaminen.
 • Ensim­mäi­nen kai­kil­le avoin info­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 9.11.2022 Snell­­man-salis­­sa. Kat­so koos­te!
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy jär­jes­ti kai­kil­le avoi­men info­ti­lai­suu­den Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­ni­tel­miin liit­tyen Snell­man-salis­sa kes­ki­viik­ko­na 9.11. 2022.
 • Kyse­lyn tulok­set
  Toteu­tim­me kyse­lyn Face­boo­kis­sa tänä syk­sy­nä, vas­tausai­ka päät­tyi 2.10.2022. Tutus­tu tulok­siin täällä.