Har­joi­tus­jää­hal­lien käyttäjätyöpajat

 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat Kok­ko­lan opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le 23.11. klo 14.30
  Tule­via tilo­ja suun­ni­tel­tiin yhdes­sä Kok­ko­lan opet­ta­jien ja reh­to­rei­den kans­sa tors­tai­na 23. marraskuuta. 
 • Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat 1.11.2023
  Tule­via tilo­ja suun­ni­tel­tiin jäl­leen yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa kes­ki­viik­ko­na 1. mar­ras­kuu­ta. Työ­pa­joi­hin ilmoit­tau­tu­neet 41 hen­ki­löä jaet­tiin kah­teen ryh­mään siten, että molem­mis­sa ryh­mis­sä oli moni­puo­li­ses­ti osal­lis­tu­jia jää­kie­kon ja tai­to­luis­te­lun har­ras­ta­jis­ta sekä muis­ta sidosryhmistä.
 • Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat star­tat­tu
  Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat, eli tule­vien tilo­jen suun­nit­te­lu yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa star­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na 18. loka­kuu­ta. Työ­pa­joi­hin ilmoit­tau­tui 41 hen­ki­löä, jot­ka jaet­tiin kah­teen eri ryh­mään siten, että molem­mis­sa ryh­mis­sä on osal­lis­tu­jia moni­puo­li­ses­ti jää­kie­kon ja tai­to­luis­te­lun har­ras­ta­jis­ta sekä muis­ta sidosryhmistä.
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­jat start­taa­vat kes­ki­viik­ko­na 18.10.
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si käyn­nis­tää har­joi­tus­jää­hal­lien sanee­rauk­seen liit­tyen käyt­tä­jä­työ­pa­jat loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta varten.