Face­book ja Ins­ta­gram arvon­to­jen säännöt

16.9.2022

Kaik­ki Kok­ko­la Urhei­lu­puis­to Oy (Kok­ko­la Aree­na) some­ti­leil­lä (Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn, Tik Tok, Twit­ter) arvon­toi­hin ilmoi­tet­tu­jen sään­tö­jen mukai­sel­la taval­la osal­lis­tu­vat ovat muka­na arvonnassa.

Kil­pai­luai­ka

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy jär­jes­tää eri­lai­sia arvon­to­ja ja kil­pai­lu­ja sosi­aa­li­sen median kana­vil­laan.  Nämä sään­nöt ovat voi­mas­sa 1.1.2022 alkaen.

Kil­pai­lu­me­ka­nis­mi

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy jul­kis­taa arvon­nat eril­li­sel­lä pos­tauk­sel­la, jos­sa ker­ro­taan, miten arvon­taan osallistutaan.

Arvon­taan osal­lis­tues­saan osal­lis­tu­ja antaa jär­jes­tä­jäl­le niin halu­tes­saan luvan jul­kis­taa ko. some­ka­na­van käyt­tä­jä­ni­mi voit­to­pos­tauk­sen yhtey­des­sä ja Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n www.kokkolaareena.fi verk­ko­si­vus­tol­la. Avoi­muu­den vuok­si kaik­ki voit­ta­jat jul­kis­te­taan, eli tie­to voit­ta­jas­ta jae­taan kai­kil­le, eikä vain hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti voittajalle.

Pal­kin­to ja pal­kin­non toimittaminen

Pal­kin­not vaih­te­le­vat ja ne ker­ro­taan aina kysei­seen arvon­taan liit­ty­väs­sä postauksessa.

Voit­ta­ja jul­kis­te­taan eril­li­sel­lä pos­tauk­sel­la, voit­to­pos­tauk­sen ajan­koh­ta ja kana­va ker­ro­taan aina arvon­nan yhtey­des­sä. Lisäk­si voit­ta­jan kom­men­tis­ta käy­dään tyk­kää­mäss­sä ja sii­hen vas­ta­taan sekä pyy­de­tään ole­maan yksi­tyis­vies­til­lä yhtey­des­sä osoi­te- tai mui­den tar­vit­ta­vien tie­to­jen toi­mit­ta­mis­ta var­ten. Voit­ta­jien tie­to­ja ei tal­len­ne­ta mihin­kään rekis­te­riin ja nii­tä käy­te­tään vain ja ainoas­taan kysei­ses­sä arvon­nas­sa mai­ni­tun pal­kin­non toi­mit­ta­mi­seen. Yhteys­tie­to­ja ei pää­sään­töi­ses­ti väli­te­tä eteen­päin mil­le­kään tahol­le säh­kö­pos­til­la, mikä­li näin jou­dut­tai­siin teke­mään, vas­taa­not­ta­ja pois­taa vies­tin omas­ta säh­kö­pos­ti­laa­ti­kos­taan välit­tö­mäs­ti sen jäl­keen, kun osoi­te­tie­to on lisät­ty palkintopostitukseen.

Emme iki­nä ota itse ensin yhteyt­tä voit­ta­jaan, vaan voit­ta­jan tulee olla itse yhtey­des­sä mei­hin ja näin ollen myön­tää luvan pal­kin­non toi­mit­ta­mi­seen sekä yhteys­tie­to­jen käsit­te­lyyn edel­lä kuva­tul­la tavalla.

Arvon­nan suorittaminen

Voit­ta­ja vali­taan sat­tu­man­va­rai­ses­ti arpo­mal­la. Mikä­li voit­ta­jaa ei tavoi­te­ta 7 päi­vän sisäl­lä jul­kis­tuk­ses­ta, pidä­te­tään oikeus arpoa tai olla arpo­mat­ta pal­kin­to uudelleen.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus

Osal­lis­tuak­se­si sinun tulee olla yli 18-vuo­tias. Pal­kin­not pos­ti­te­taan ainoas­taan Suo­mes­sa sijait­se­viin osoit­tei­siin. Alle 18-vuo­ti­aat tar­vit­se­vat osal­lis­tu­mi­seen huol­ta­jan suos­tu­muk­sen. Vas­toin sään­tö­jä osal­lis­tu­neil­ta evä­tään oikeus pal­kin­non lunastamiseen.

Arvoin­toi­hin ei voi osal­lis­tua Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n tai Mai­nos- vies­tin­tä­toi­mis­to Crea­me­dian pal­ve­luk­ses­sa ole­vat hen­ki­löt tai hei­dän perheenjäsenensä. 

Lisä­tie­to­ja arvonnoista

Arvon­to­jen jär­jes­tä­jän vas­tuu osa­not­ta­jaa koh­taan rajoit­tuu näi­hin sään­töi­hin. Jär­jes­tä­jä ei vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä tai puut­teel­li­sis­ta, asiat­to­mis­ta tai luku­kel­vot­to­mis­ta vas­tauk­sis­ta, jot­ka estä­vät kam­pan­jaan osal­lis­tu­mi­sen. Jär­jes­tä­jä ei vas­taa mah­dol­li­sis­ta tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin liit­ty­vis­tä ongel­mis­ta arvon­taan osal­lis­tu­mi­sen yhteydessä.

Osal­lis­tu­mal­la Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oyn jär­jes­tä­miin arvon­toi­hin sitou­du­taan nou­dat­ta­maan näi­tä sääntöjä.

Arvon­to­ja ei ole toteu­tet­tu yhteis­työs­sä sosi­aa­li­sen median kana­vien kans­sa. Mikään some­ka­na­vis­ta esim. Ins­ta­gram tai Face­book ei spon­so­roi arvon­to­ja eikä Ins­ta­gra­mia tai Face­boo­kia yri­tyk­se­nä tule yhdis­tää näi­hin arvon­toi­hin mil­lään tavalla.

Arvon­nan jär­jes­tä­jä vas­taa mah­dol­li­sis­ta arpa­jais­ve­rois­ta sekä pal­kin­to­jen toi­mi­tus­ku­luis­ta Suo­men alueelle.

Arvon­nan järjestää

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy